TTEANTVBAU BA Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Tolkninger af Jesu død

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Interpretations of Jesus’ Death

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Jesu død ved korset (samt hans opstandelse) er afgørende for den kristne trosbekendelse. Men der findes mange tolkninger af denne grusomme hændelse i den tidligste kristne litteratur. Dette kursus vil tage afsæt i både gammeltestamentlig-jødiske (f.eks. Es 53, Passah- og martyrer tradition) og græsk-romerske forudsætninger (f.eks. Hellenistisk venskabs etik; exempla virtutis) for tolkningen af Jesu død. På dette grundlag vil vi gennemgå centrale tekster fra Det Nye Testamente (fra bl.a. Evangelierne, Paulusbrevene, Hebræerbrevet, Johannes Åbenbaring) og den tidlige Kristendom på græsk for at analysere, hvordan Jesu død i de enkelte skrifter tolkes på baggrund af forskellige teologiske og retoriske anliggender og sociokulturelle kontekster. Der findes f.eks. såvel soteriologiske (Jesus død som soning) som parænetiske (Jesu død som eksempel) tolkninger. Hertil skal der både appliceres traditionskritiske (diakrone) og synkrone tilgange. Endelig skal der også inddrages de forskellige tolkningers receptionshistorie.

Læringsmål

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• grundlæggende viden om de forskellige tolkninger af Jesu død, der findes i Det nye Testamente og i den tidligste Kristendom,

• evne til metodisk reflekteret og kritisk analyse og diskussion af de relevante primær- og sekundærtekster

• evne til klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede indsigt.

Undervisningsform

Kurset består af gennemgang af grundstoffet, og undervisningsformen vil veksle mellem (kortere) forelæsninger, præsentation af problemstillinger og kollokvier samt feedback, omfattende de studerendes egne fremlæggelser og underviserens respons.

 

Se studieordningen
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.