TTEANT1BAU BA-3. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 1 - Hold A og B (2015-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

New Testament Exegesis 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i en gennemgang af det ældste af de fire evangelier i Bibelen, Markusevangeliet, introducerer dette kursus den studerende til den nytestamentlige eksegese samt dens fire grunddiscipliner: (i.) tidshistorie, (ii.) indledning (isagogik), (iii.) metode (hermeneutik) og (iv.) bibelsk teologi. Dog fokuseres der i dette semester primært på de tre første discipliner.

Ud over kundskab om Markusevangeliet (primærpensum) og den for denne tekst relevante tidshistorie, indledningsstof, metoder og teologi (sekundærpensum) sigter kurset også mod at give den studerende en række håndværksmæssige færdigheder i omgang med de nytestamentlige tekster: Parafrase, kon-tekstbestemmelse, detaileksegese og samlet tolkning. Endelig har kurset også som mål at opøve den studerende i metodologisk refleksion over eget og andres fortolkningsarbejde.

Evalueringen af den studerende forløber i to faser. Gennem semesteret vil evalueringen være formativ – dvs. at den sigter mod at understøtte den studerendes tilegnelse af stof og håndværk. Dette sker gennem indlevering af fem mindre opgaver i en portefølje, som successivt vil introducere til og øve den studerende i det eksegetiske håndværk. Der gives feedback på disse opgaver. Den summative evaluering (udprøvning/eksamen) sker gennem elektronisk indlevering af porteføljen, som indeholder de fem reviderede opgaver samt en sjette opgave, der er en fuld eksegetisk opgave, men som der ikke gives respons på.

Gennem denne kombination af undervisning og porteføljeopgaver sigter kurset mod at opfylde studieordningens læringsmål.

 

LÆRINGSMÅL:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

•     indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Markusevangeliet på græsk og dets historiske kontekst,

•     forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont,

•     bevidsthed om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser,

•     færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag og

•     evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene og

•     færdighed i akademisk fremstilling.

 

Konkret betyder dette, at den studerende som et resultat af egen forberedelse og den fælles tekstgennemgangen forventes at kunne

•     oversætte Markusevangeliet fra græsk til korrekt dansk,

•     analysere Markusevangeliet syntaktisk,

•     redegøre for det tekstkritiske apparat,

•     redegøre – ved hjælp af kommentarer og bifagsstof – præcist og indsigtsfuldt for et tekststykkes betydning i sig selv og i forhold til teksten som helhed,

•     redegøre for hovedindholdet af det læste bifagsstof og

•     forholde sig kritisk til de læste fremstillinger.

 

PÆDAGOGISKE MÅL OG MIDLER:

Det pågældende kursus sigter mod at indfri de ovenforstående mål på fig. vis:

•     For at opnå indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Markusevangeliet på græsk og dets historiske kontekst anbefales den studerende løbende at følge undervisningen samt at have forberedt de til hver lektion udleverede opgaver, som gennemgangen af Markusevangeliet vil tage udgangspunkt i. Disse opgaver vil understøtte det filologiske arbejde med den græske tekst samt fortolkningsarbejdet med dets historiske, litterære og teologiske aspekter. Holdundervisningen vil veksle mellem arbejdet med disse spørgsmål i kollokvier (fælles samtale med underviser), summegrupper og mikroforelæsninger. Sidstnævnte har først og fremmest til formål at give overblik over stoffet. Der vil i forbindelse med undervisningen blive anvendt power point, som – med henblik på at støtte den studerendes efterbearbejdning af lektionen – vil blive lagt ud på Absalon.

•     For at opnå forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og bevidsthed om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser, anbefales den studerende inden gennemgangen af bifagspensum på holdet (i.) til egen brug at skrive en redegørelse for hovedpunkter i stoffet (300-400 ord) samt (ii.) at aflevere en kort redegørelse for én problemstilling i tilknytning til teksten (50-100 ord), som ønskes drøftet i forbindelse med behandlingen af teksten i undervisningen. 

•     For at opnå færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag anbefales den studerende løbende at indlevere sine porteføljeopgaver. Afleveringerne er en forudsætning for at få det fulde udbytte af den del af undervisningen, der vil tage form af en i udgangspunktet kollektiv feedback på opgaverne. Det anbefales også, at den studerende skriver sin opgave igennem efter denne feedback. Opgaverne gøres endeligt færdige i forbindelse med den afsluttende indlevering ved semesterets afslutning. Dette kontinuerlige arbejde med opgaverne er vigtigt for at sikre den studerende en oplevelse af egen progression i faget.

•     Arbejdet med porteføljeopgaverne sigter mod at styrke den studerendes evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene både mundtligt og skriftligt. Der vil i forbindelse med oplæg til og feedback på opgaverne blive introduceret til god akademisk fremstilling. Arbejde med opgaverne sigter også mod at styrke den studerendes skriftlige fremstilling samt opøve sansen for akademisk akribi.

 

AKTIV DELTAGELSE:

Iflg. Studieordningen skal der i kurset indgå ”arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse.” Denne fordring vil på kurset blive opfyldt på to måder: Gennem (i.) et incitament til aktive deltagelse i forbindelse med gennemgangen af Markusevangeliets på holdet og (ii.) gennem en videndeling, som er knyttet til arbejdet med de studerendes porteføljeopgaver.

Videndeling (ii.) vil omfatte porteføljearbejdet med ”Kontekstbestemmelse og parafrase” (3. Aflevering) og ”Redegørelse for hovedpunkterne i en videnskabelig” (4. Aflevering). Videndeling sikres gennem, at de studerende mundtligt fremlægger deres opgaver på holdet og på denne måde bidrager til gennemgangen af Markusevangeliet. De studerende vil derfor i disse to opgave skulle arbejde med forskellige dele af Markusevangeliet. De studerende vil blive inddelt i mindre hold, som – efter retningslinjer givet af underviser – arbejder sammen om den mundtlige fremlæggelse. Den skriftlige besvarelse til porteføljen skal dog stadig være den enkelte studerendes selvstændige arbejde.

 

FORSKNINGSBASERET UNDERVISNING:

Undervisningen på Københavns Universitet skal være forskningsbaseret – også på bachelorniveau. Hovedparten af det fælles bifagspensum består af introducerende oversigtslitteratur. For at den studerende kan stifte bekendtskab med fagets forskningstradition, vil der i mappen indgå en opgave (4. Aflevering), hvor de studerende skal redegøre for hovedpunkterne i en artikel, som underviser har valgt ud fra dens videnskabelige kvalitet (peer reviewed), relevans for kurset, sværhedsgrad m.m.

 

BOGANSKAFFELSER M.M.

Den studerende bør ved kursusstart have anskaffet sig:

•     Nestle-Aland 28

•     James G. Crossley. 2010. Reading the New Testament: Contemporary Approaches. London and New York: Routledge.

•     Joel B. Green and Lee Martin McDonald. 2013. The World of the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts. Grand Rapids, Michigan: Baker Academics.

 

Den studerende bør have én klassisk og én nytestamentlig grammatik. Følgende værker anbefales:

•     Tortzen, Gorm Chr. BASIS. Græsk grammatik for begyndere (allround kommentar, som det er let at orientere sig i, og som jeg vil referere til i forbindelse med undervisningen).

•     Goodwin, A Greek Grammar (fyldig kommentar til klassisk græsk).

•     Nielsen, Helge Kjær. Nytestamentlig græsk. Formlære og Syntaks.

•     Blass, Debrunner, Rehkopf, Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch.

Det vil sikkert være muligt at finde eksemplarer af grammatikkerne antikvarisk. Det er helt fint.

 

Den studerende bør sikre sig adgang til minimum én kommentar. Underviser anbefaler:

•     Collins, Adele. 2007. Mark (Hermeneia). Minneapolis: Augsburg Fortress.

•     Culpepper, R. Alan. 2007. Mark. Macon, Georgia: Smyth and Helwys Publishing.

•     Hartman, Lars. 2010. Mark for the Nations: A Text- and Reader-Oriented Commentary, Eugene, Oregon: Pickwick.

•     Hooker, Morna. 2001/2009. The Gospel According to St Mark (Black’s New Testament Commentaries). Continuum International Publishing Group.

 

ANTAL TIMERS FORBEREDELSE TIL HVER UNDERVISNINGSGANG:

NT: Undervisning 4 x 45 min = 3 timer, forberedelse 8 timer – dvs. ca 2 times koncentreret arbejde pr. lektion.

Karakteren af den forberedelse, som lektionerne kræver, vil variere fra gang til gang afhængigt af, om det er primær- eller sekundærlitteratur, der arbejdes med. Ligeledes vil der blive taget hensyn til mappeindleveringerne. Der vil derfor løbende blive givet retningslinjer for prioritering af stof og arbejdsopgaver. I forbindelse med gennemgangen af Markusevangeliet bør forberedelsen dog fordele sig på efterbearbejdning af den forgangne lektion (15 min), forberedelse af den græske tekst (45 min), det egentlige eksegetisk arbejde (parafrase, detaileksegese ved hjælp af kommentarer, bifagsstof) (1 time). Denne tidsfordeling er fastsat med en gennemsnitlig studerende i tankerne. 

Forberedelsen til den kommende lektion vil blive understøttet af ark med arbejdsspørgsmål. Holdundervisningen tager afsæt i disse og forudsætter altså denne forberedelse. Det understreges, at disse anbefalinger – ud over at opøve en reflekteret omgang med de bibelske tekster – alene har til formål at støtte den studerende i at planlægge sin arbejdsuge. Det er stadig opfyldelsen af de faglige mål – jf. Studie-ordningens bestemmelser for opnåelse af et 12-tal – der er afgørende for eksamensresultatet.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området