TTEAKVFERU KA Valgfag: Etik og Religionsfilosofi: Gendigtninger af Jesus-figuren hos Kierkegaard, Dostoevskij og Nietzsche

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Rewritings of the figure of Jesus in Kierkegaard, Dostoevsky and Nietzsche

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I Kierkegaards, Dostojevskijs og Nietzsches skrifter finder vi en række bemærkelsesværdige måder at digte Jesusfiguren både om og ind i stadig nye fortællinger, der konfronterer inkarnationsbegivenhedens radikale kærlighedsbudskab med fremherskende kristendomsfortolkninger. Med en mangfoldighed af litterære virkemidler og figurer, der giver stemme til tro, tvivl og trods, aktiverer disse forskellige litterære refigureringer af Jesusfiguren religionens eget religionskritiske potentiale.

Kierkegaard, Dostojevskij og Nietzsche karakteriseres ofte som det 19. århundredes fædre til det 20. århundredes eksistenstænkning, hvor Nietzsche skilles ud fra de to andre i kraft af hans angreb på kristendommen. Men i kurset vil vi have fokus på, hvordan Kierkegaard og Dostojevskij viderefører og reformulerer en religionskritisk stemme inden for den jødisk-kristne tradition, der frugtbart kan læses sammen med Nietzsches kristendomskritik.

Vi skal arbejde med, hvordan Kierkegaard i Indøvelse i Christendom digter Jesus ind på Amagertorv i Guldalderens København, hvor han hånes som fejlslagen revolutionær og idiot. Det skal videre undersøges i forhold til Dostojevskijs portræt af fyrst Myskin i Idioten og legenden om storinkvisitoren i Brødrene Karamazov, hvor Jesus digtes ind på domkirkepladsen i Sevilla midt i 1600-tallets kætterforfølgelser, hvor han fængsles af stor-inkvisitoren, der fordømmer det glade budskab om frihed og kærlighed som en hån mod mennesket, der segner i frihedens åbne ubestemthed. Det vil vi videre analysere og diskutere i forhold til Nietzsches aforismer om Guds død og Nietzsches Antikrist, der fortolker kristendommens historie som én lang metafysisk forfalskning af Jesus-figuren, som Nietzsche beskriver dels som den store symbolist med det glade budskab om en ny måde at leve på i ikke-ekskluderende kærlighed og dels som idiot med reference til Dostojevskij.

 

Læringsmål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • avanceret viden om de i kurset udvalgte emner, kombineret med forståelse af, hvordan disse hænger sammen med beslægtede etiske og religionsfilosofiske emner,
  • evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de valgte emner, herunder evne til at udvælge og anvende relevant litteratur
  • evne til både enkel og problembevidst fremstilling og formidling af etiske og religionsfilosofiske spørgsmål.

 

Læringsmålene søges indfriet ved at arbejde metodisk med tilegnelse af de komplekse problemstillinger, som læsningen af de udvalgte tekster rummer, og evnen til at fremstille og formidle dem på en måde, der åbner for en reflekteret diskussion. Undervisningen vil veksle mellem nærlæsning og fælles diskussion af de udvalgte tekster, korte oplæg fra deltagerne og perspektiverende forelæsninger.

 

Kravene til deltagelse i kandidatvalgfag à 7,5 ECTS er (jf. studieordningen s. 15f.):

a) Fremlæggelse af op til tre papers à to til tre sider i forbindelse med undervisningen samt udarbejdelse af en skriftlig hjemmeopgave, der har et omfang af 16.800-21.600 tegn, dvs. 7-9 sider på baggrund af 450-600 siders litteratur efter aftale med faglæreren.

b) Kursuspensum i et omfang af 600-750 sider. Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse. Den enkelte studerendes samlede pensum, som både omfatter den kursuslitteratur, som studeres i forbindelse med undervisningen og den individuelt valgte opgavelitteratur, som den skriftlige hjemmeopgave yderligere inddrager, jf. punkt a), må ikke overstige 800 sider.

c) Aktiv deltagelse (mindst 75% af afholdte timer dokumenteret ved protokol; ved fjernundervisning gælder særlige bestemmelser).

d) Kursusforløbet bedømmes i sin helhed af underviseren. Der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

 

Kursuslitteratur:

Vi læser uddrag af bl.a. Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger og Indøvelse i Christendom, af Dostojevskijs Idioten og Brødrene Karamazov og af Nietzsches Antikrist samt udvalgte aforismer. Vi inddrager undervejs relevant forskningslitteratur. En stor del af kursets tekstmateriale er tilgængeligt i elektronisk form i kursusrummet på Absalon. 

 

 

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området