TTEAKKFKHU  KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Offentlig fromhedskultur i Vesteuropa, ca. 800-1800 (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Public Devotional Culture in Western Europe, ca. 800 to 1800

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I kurset vil der blive gennemgået eksempler på offentlig fromhedskultur fra Karolingertiden frem til og med den tidligt moderne periode. Det gælder bl.a. visse gudstjenesteformer, der går ud over de traditionelle messe- og tidebøns-gudstjenester. Religiøst teater fra forskellige tidsperioder vil indgå i kurset, herunder operaer, oratorier og musik med et opbyggeligt sigte. Kurset vil forsøge at give et signalement af kristen kultur i Vesteuropa, der særlig i de senere perioder peger ud over en afgrænset institutionel ramme. Der vil blive gennemgået tekster og musik med henblik på at diskutere det teologisk-antropologiske indhold samt stoffets historiske funktion. (NB! Kurset stiller ingen krav om musikalsk viden). Der inddrages teologihistorisk kontekstuelt relevant litteratur. Blandt de gennemgåede værker er latinske såkaldt liturgiske dramaer, engelske cyklusspil, italienske lauda-sange og religiøse dramaer (i engelsk oversættelse) samt oratorier og operaer af Cavalieri, Charpentier, Bach, Haydn og Mozart, herunder også tekster og musik fra en dansk sammenhæng med tekster af bl.a. Jens Baggesen.           

Læringsmål

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• alsidigt og grundigt kendskab til kursets kildetekster vedr. fromhedskultur i det offentlige rum og de teologiske temaer og diskussioner, der knytter sig hertil og deres kirkehistoriske problematik.

• færdighed i selvstændig og kritisk fremlæggelse og tolkning af kilderne med perspektiverende inddragelse af relevante metodediskussioner og beherskelse af sekundærlitteraturen og

• evne til formidling af kursets emne på et højt fagligt niveau.

 

Undervisningen vil stræbe efter at indfri disse mål ved at præsentere kilderne både analytisk og i en bred historisk kontekstualisering gennem (uformelle) fremlæggelser/forelæsninger (hovedsagelig onsdag), og ved nærlæsning og diskussion sammen med kursusdeltagerne, der forudsættes at være aktive diskussionspartnere (hovedsagelig om fredagen).

 

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56