TTEAKKFDOU KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Gudslære (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: The Doctrine of God

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Dette kursus drejer sig om det kristne syn på Gud som treenig. Det tilbyder en generel indføring samt en dybere forståelse af den kristne treenighedslære. Kursets fokus er på, hvordan treenighedslæren er kommet til udtryk i det 20ende århundredes dogmatik og præger dogmatikken og dens situation i dag. Kurset drejer sig således også om, hvordan man i dag kan udlægge den kristne opfattelse, at Gud er treenig, og om hvad dette kan betyde i en bredere sammenhæng end den teologiske. Formålet med kurset skal vi indfri gennem et studium af både indførende trinitetsteologiske fremstillinger samt deciderede trinitetsteologiske værker. Studiet skal vi koncentrere om seks klassiske trinitetsteologiske problemstillinger: 1. Trinitetslærens forudsætninger og muligheder som lære. 2. Lærens soteriologiske og problematiske indhold 3. Forholdet mellem Gud og verden herunder forholdet mellem den immanente og den økonomiske trinitet. 4. Forholdet mellem Guds enhed og trehed herunder de trinitariske relationer samt spørgsmålet om filioque. 5. Læren som et aktuelt alternativ til monoteisme, polyteisme, panteisme, ateisme og panenteisme. 6. Trinitet og kristen tro. Målet indfries gennem tilegnelse og formidling af en række trinitetsteologiske tekster med hovedvægt på følgende seks tekster: Paul M. Collins: ”The Trinity. A Guide for the Perplexed” (2008), Augustin ”On the Trinity” (Book IV, XV), Catherine M. LaCugna “God for Us. The Trinity and Christian Life” (1993), Jürgen Moltmann ”The Trinity and the Kingdom of God” (1981), Wolfhart Pannenberg “Systematic Theology. Vol 1” (1991) og Sarah Coakley “God, Sexuality and the Self. An Essay ’On the Trinity’” (2013). Tilgangen til teksterne er problemorienteret og arbejdsformen kombinerer tekstlæsning og fortolkning med diskussion. Der lægges vægt på studiet af teksterne samt på selvstændigt arbejde med de seks trinitetsteologiske problemstillinger.

 

Faglige mål

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• beherskelse af trinitetsteologiens terminologi,

• færdighed i metodisk diskussion af seks udvalgte trinitetsteologiske problemstillinger,

• avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den trinitetsteologiske tradition med hovedvægt på den moderne og postmoderne trinitetstænkning,

• evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til de seks trinitetsteologiske hovedteksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og

• evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af de seks trinitetsteologiske problemstillinger og positioner.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området