TTEAKH040U Valgfag: Luthers brug af Bibelen

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Luther's use of the Bible

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Luther var professor i den hellige skrift fra 1512 til sin død i 1546; og hans reformatoriske indsats er fra begyndelsen i meget høj grad – også - et bibeleksegetisk projekt. Fortolkning af Bibelen står centralt i Luthers selvforståelse og værk gennem hele hans liv. Tankevækkende nok beskæftigede Luther sig konkret ikke mindst med udlægning af gammeltestamentlige bibeltekster, som han stedse læste i et overordnet, ”bibelsk” perspektiv. ”Skriften alene” bliver ofte brugt som en stikordsagtig overskrift, der skal angive et af de afgørende kendetegn ved den lutherske reformation. Luthers optagethed af Bibelen, der bl.a. også gav sig udslag i hans bibeloversættelsesarbejde, er karakteriseret ved en insisteren på, at Bibelen er sin egen fortolker, kombineret med et stærkt fokus på sprogstudier og grammatik som uomgængelige redskaber til forståelse af teksterne. Reformationens tilbagevenden til Bibelen ligger i forlængelse af renæssancens generelle interesse for kildetekster og klassiske sprog men får i Luthers udformning også en tydelig teologisk profil i samtale med og i modspil til den teologiske og kirkelige tradition. Kurset vil afdække forskellige sider af Luthers bibelbrug. Vi læser en række centrale Luther-tekster, der direkte tematiserer spørgsmålet om den rette bibelfortolkning; og vi skal også læse tekster, der udfolder og eksemplificerer Luthers konkrete tolkning af gammel—og nytestamentlige bibeltekster i sammenhæng med hans teologiske argumentation.

Vi vil beskæftige os med bl.a. følgende Luther-tekster: Assertio omnium articulorum (1520), Rationis Latomianae confutatio (1521), Vorrede zum Neuen Testament (1522), De servo arbitrio (1525), Vom Abendmahl Christi (1528). Desuden læser vi uddrag af Luthers salmeforelæsninger (1519-1521), forelæsninger over Esajas (1528-30), den store Galaterbrevskommentar (1531) og forelæsninger over Genesis (1535-1545).

Samtlige tyske og latinske tekster foreligger i dansk, norsk eller engelsk oversættelse. Se liste over testudgaver nedenfor.

En række artikler fra Christoph Landmesser, Hans-Joachim Eckstein, Herman Lichtenberger (ed.), Jesus Christus als die Mitte der Schrift. Studien zur Hermeneutik des Evangeliums (Beihefte zur Zeitscchrift für die neutestamentliche Wissenschaft 86, Berlin: De Gruyter 1997) vil blive inddraget.

 

Foreløbig kursusplan:

8/2      Introduktion: Reformation, renæssance, bibelbrug og bibelsk teologi (JH og AV)

15/2    Grundbegreber og centrale tekster: Assertio, Vorrede, Galaterbrevskommentar (JH)

22/2    Bibelbrug og bibelfortolkning i Latomus-striden (AV)

29/2    Luther, Erasmus og den klare skrift (SKP)

7/3      Luthers tolkning af GT: Esajas (FP)

14/3    Bibelforståelsen i Vom Abendmahl Christi (JH)

21/3    Luthers tolkning af GT: Salmerne (LV)

11/4    Luther og Salmernes Bog i moderne teologisk belysning (CP)

18/4    Luthers tolkning af GT: Genesis I (MR)

25/4    Luthers tolkning af GT: Genesis II (MR)

 

Tekstudgaver og oversættelser:

Assertio omnium articulorum: WA 7, 91-151. Eng. oversættelse: Luther’s Works 32, 3-99/Martin Luther Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, red. W. Härle, EVA-Verlag, 2006, Bd. 1, 71-21

Rationis Latomianae confutatio: WA 8, 36-128. Da. oversættelse: Mod Latomus. Om synd og nåde (Martin Luther, Skrifter i udvalg), København. Credo 1995

Vorrede zum Neuen Testament: WA DB 6, 2-11. Da. oversættelse: Luthers skrifter i udvalg III. Bibelfortolkning og prædikener, Aarhus: Aros, 127-132

De servo arbitrio: WA 18, 597-787. Da. oversættelse: Luthers skrifter i udvalg V. Om den trælbundne vilje, Aarhus: Aros 1983

Vom Abendmahl Christi: WA 26. Da. Oversættelse: Martin Luther. Skrifter i Udvalg. Troens evangelium, ord og sakrament, Credo Forlag 1994, 89-349.

Salmeforelæsninger 1519-1521: WA 5. Eng. oversættelse: Luther’s Works 10-11

Forelæsninger over Esajas. WA 25, 79-401. Eng. oversættelse: Luther’s Works 16-17

Den store Galaterbrevskommentar: WA 40, 1-2. Da. oversættelse: Store Galaterbrevskommentar I-II (Martin Luther, Skrifter i udvalg), København: Credo 1981-1984.

Forelæsninger over Genesis: WA 42-44. Eng. oversættelse: Luther’s Works 1-8

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området