TTEAKAVNTU KA Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Evangelisterne som teologer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Evangelists as Theologians

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Forfatterne til de fire evangelieskrifter i Det Nye Testamente var ikke bare samlere og redaktører, men i høj grad også teologer med hver deres særpræg og evne til selv at skabe fortællinger og træk, der kunne give udtryk for deres individuelle opfattelse af Jesu betydning for menneskers frelse. Undervisningen vil omfatte indledende forelæsninger om, hvordan forskningen er nået til de positioner, der behersker opfattelsen af evangelierne i dag, samt en gennemgang, evt. i forbindelse med fremlæggelse af studenteropgaver, af hvordan temaer som fx kristologi, inddragelse af Det Gamle Testamente og synet på frelsens implikationer udfoldes i det enkelte skrift. Forudsætningen er den såkaldte Markus-hypotese, dvs. hypotesen, at Markusevangeliet er det ældste af de fire, kombineret med opfattelsen af de tre andre i forlængelse af forestillingen om ”bibelsk genskrivning”, dvs., at de tre senere evangelieskrifter er blevet til som en reaktion på deres forgænger/forgængere.

 

Forberedende læsning:

Mogens Müller, ”Evangelierne som genskrevet Bibel. Til spørgsmålet om referentialitet”. I Jesper Høgenhaven & Mogens Müller (red.), Bibelske genskrivninger. Forum for Bibelsk Eksegese 17 (København: Museum Tusculanum 2012) s. 203-219.

Samme, Evangeliet og evangelierne. Evangelierne som bibelske genskrivninger (København: ANIS 2015).

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området