TTEAKAKGTU KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Profeti i GT: Divination, åbenbaring, tradition og litteratur (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Old Testament: Prophecy in the OT: Divination, revelation, tradition, and literature

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Dette GT-kernefagskursus fokuserer på de profetiske dele af Det Gamle Testamente. Det er meningen at afdække nogle af de forskellige mulige kontekster – historiske, teologiske, litterære – for en læsning af profetiske tekster of tekster relateret til profetfænomenet. Vi skal bl.a. beskæftige os med begreber som divination og åbenbaring i en antik nærorientalsk sammenhæng, og på den betydning, som tillægges profeter i de fortællende dele af Det Gamle Testamente. Det er endvidere oplagt at se på, hvordan disse tekster er blevet læst og reciperet som forudsigelser, advarsler, formaninger og forjættelser i jødisk og kristen tradition.

Der læses og gennemgås et udvalg af tekster primært fra det profetiske korpus i GT samt enkelte profetfortællinger fra Kongebøgerne, i alt et pensum på 30 sider fra Biblia Hebraica. Vi vil i høj grad læse tematisk på tværs af de enkelte skrifter: Kaldelsesberetninger, domsudagn, frelsesudsagn osv.

Forberedelse:

Kurset består af to ugentlige lektioner à 2 timer. Den ugentlige forberedelsestid er udregnet til ca. 16 timer, hvorefter den samlede ugentlige arbejdsbyrde udgør ca. 20 timer.

Der vil, som forberedelse på arbejdsformen ved eksamen, én eller to gange i kursets løb blive sat en uges arbejdstid af til arbejde med en skriftlig opgave.

Kursuslitteratur:

Der læses 30 sider hebraisk tekst og 1000 sider sekundærlitteratur. Følgende tekster fra Biblia Hebraica tænkes gennemgået (med forbehold for mindre ændringer): 1 Kong 18; 19; 22,1-28; Es 5-6; 15; 40, Jer 1; 20; 31; Ezek 1-3; 37; Amos 6-7; Mika 5,1-5. Litteraturliste lægges på Absalon inden semesterstart

Læringsmål:

Kursets læringsmål er (jf. studieordningen)

● sproglig, historisk, litterær, religionshistorisk og teologisk problembevidst viden om udvalgte gammeltestamentlige tekster og deres kontekst på højt akademisk niveau,

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området