TTEAKAKDOU KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Skabelsesteologi (2015- og 2012-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Dogmatics: Theology of Creation

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Hvad betyder det, at den kristne tro indeholder troen på Gud som skaber? Og hvad betyder det for skabelsestroen, at den er en del af den kristne tro? Blandt andet at Gud ikke kan opfattes som en isoleret størrelse (der muligvis har skabt verden men ellers holder sig på afstand og måske styrer dens gang fra et himmelsk kontrolcenter) men må forstås som menneskets Gud. Disse spørgsmål skal vi arbejde med i dette kursusforløb, som kommer til at indeholde tre tematiske hovedlinjer: 1. Forståelsen af Gud som skaber, herunder forsynstanken og det ondes problem; 2. skabelsesteologisk antropologi, herunder spørgsmålet om, hvordan vi i dag skal forstå tanken om gudbilledlighed; og 3. teologisk kosmologi i rammerne af et nutidigt verdenssyn, herunder forholdet mellem Gud og verden – og mellem mennesket og den øvrige skabning.

Gennemgående vil vi arbejde med spørgsmålet om, hvordan første trosartikel om Gud som skaber kan relateres til de to øvrige trosartikler: Hvad betyder skabelsen for kristologien? Og hvilken rolle spiller Helligånden i skabelsesteologien?  Er skabelsesteologi en niche-teologi, som fortrinsvist interesserer sig for det skabte liv, evt. med et lejlighedsvist sideblik til de øvrige dogmatiske temaer, eller hænger skabelsestanken uløseligt sammen med teologien som sådan?

 

Faglige mål

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 •  avanceret viden om centrale dogmatiske problemstillinger, kombineret med en

forståelse af de større sammenhænge i den kristne tro og livsforståelse,

 •  beherskelse af fagets terminologi,

 •  evne til dybtgående og kritisk undersøgelse af dogmatiske spørgsmål,

 • færdighed i metodisk og teologisk reflekteret diskussion af dogmatiske problemstillinger

og positioner og

 • evne til en både enkel og problembevidst fremstilling af dogmatiske problemstillinger

i en nutidig kontekst.

Med sigte på disse kvalifikationer arbejdes der i kurset metodisk med dogmatiske problemstillinger, og med at fremstille og diskutere dem grundigt, fokuseret og reflekteret. Undervisningsformen kombinerer fælles diskussion af tekster, deltageroplæg (på 5-10 minutter), refleksion og diskussion i grupper og underviserens oversigtsforelæsninger. Aktiv deltagelse må betragtes som en forudsætning for at få oparbejdet både forståelse for problemstillinger og sammenhænge og indøvet evne til refleksion, diskussion og fremstilling.

Undervisningen består i to ugentlige lektioner à to timer. Hertil beregnes ugentligt 14-15 timers forberedelse. De bruges til at læse de pågældende tekster, tilegne sig stoffet grundigt og arbejde med overblik og forståelse ved bl.a. at tage notater og forberede spørgsmål. Pensum omfatter 1400 sider, hvori indgår både klassiske og moderne tekster, bl.a. af Irenæus, Luther, Grundtvig, Barth, Løgstrup og Moltmann. Nærmere information om semesterplan og litteratur kan findes i kursusrummet på Absalon inden semesterstart.

Første kursusgang er d. 2. september.

NB: Tilmeldte bedes orientere sig om bøger til anskaffelse og læsestof til første kursusgang på Absalon i god tid!

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området