TTEAER1BAU BA-2. semester: Etik og Religionsfilosofi 1 - Hold A , B, C

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Religion 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til etiske og religionsfilosofiske grundproblemer og til fagets arbejdsformer. Etikken har som opgave at eftertænke nutidens moralske handlingsorientering og praksis i såvel teologisk som filosofisk perspektiv. Denne eftertænkning omfatter både principiel etik, der omhandler etikkens grundlag og grænser, og konkrete etiske problemer i forbindelse med f.eks. politik, økonomi, økologi og bioteknologi. Religionsfilosofien har som opgave at eftertænke den virkelighedstolkning, som kommer til udtryk i kristendommen og mere generelt i religionerne. Centrale temaer er religionsbegrebet, gudsbegrebet, forholdet mellem tro og viden, det ondes problem samt spørgsmålet om religionens gyldighed og sandhed.

Bemærk, at Etik og Religionsfilosofi omfatter to dele fordelt på to semestres undervisning. Del 1 falder sammen med dette semester, som afsluttes med eksamen. Her lægges hovedvægten på spørgsmålet om tro og viden med udgangspunkt i en længere tekst af Søren Kierkegaard: Philosophiske Smuler, Søren Kierkegaards Skrifter Bd. 4, 1997, som deltagerne bedes anskaffe. Spørgsmålet om tro og viden tages desuden op ud fra kortere tekster af Anselm af Canterbury, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant. Der vil være mulighed for at afløse Philosophiske Smuler ved en skriftlig opgave. Teksterne til begge semestre er samlet i et kompendium.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • Fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer.
  • Evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske tekster.
  • Evne til at sammenligne og vurdere forskellige etiske og religionsfilosofiske positioner samt diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologien, den enkelte og samfundet.
  • Evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.
Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2016

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.