TTEAER016U Valgfag: Europæisk tænkning efter holocaust

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

European thought after the Holocaust

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Holocaust, folkedrabet på 6 millioner jøder under Anden Verdenskrig, er den største menneskelige katastrofe i moderne europæisk historie. Den har været skelsættende ikke kun for den politiske udvikling efter krigen, men også for litteratur, kunst, psykologi, filosofi og teologi. Dette KA-kursus under Moderne Europastudier (CEMES) er en tværfaglig undersøgelse af, hvordan den utænkelige forbrydelse har præget europæisk tænkning, og hvorfor begivenheden fortsat spiller en stor rolle for europæisk identitet.  Kurset varetages af undervisere fra SAXO, ENGEROM og TEOLOGI og vil således introducere til både politiske, kulturelle, erindringshistoriske, litterære, etiske og teologiske diskussioner.

 

Kursusansvarlige og udbydende institutter:

 • Claudia Welz, Etik og Religionsfilosofi (Afdeling for Systematisk Teologi, TEOL)
 • Sofie Lene Bak, Historie (Saxo-Instituttet, HUM)
 • Jessica Ortner, Germanistik (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, HUM)

 

Foreløbig kursusplan:

 1. (1.9.) Introduktion til Holocaust (Underviser: Sofie Lene Bak)

 2. (8.9.) Holocaust-litteraturens historie (Underviser: Jessica Ortner)

 3. (15.9.) Vidnesbyrdets problematik – ofre og gerningsmænd, ægte og falske vidner (Underviser: Claudia Welz)

 4. (22.9.) Kollektiv erindring (Underviser: Sofie Lene Bak)

 5. (29.9.) Trauma, erindring og fortælling (Underviser: Claudia Welz)

 6. (6.10.) Postmemory (Underviser: Jessica Ortner)

 7. (20.10.) Gerningsmænd og Täterforschung (Underviser: Sofie Lene Bak)

 8. (27.10.) Emotion og etik – samvittighedsspørgsmål i skam og skyld, anger og ansvar (Underviser: Claudia Welz)

 9. (3.11.) Litteratur som medie for kulturel erindring (Underviser: Jessica Ortner)

 10. (10.11.) Historiebrug: Monumenter, film, fotografier og populærkultur (Underviser: Sofie Lene Bak)

 11. (17.11.) Spørgsmålet om Gud og mennesket efter Auschwitz (Underviser: Claudia Welz)

 12. (24.11.) Juridiske og politiske konsekvenser af Holocaust: FNs Menneskerettighedserklæring og Folkedrabskonvention fra 1948 (Forelæsning og diskussion ved Thomas Brudholm)

 13. (1.12.) Globalisering af erindringskulturen og multidirectional memory (Underviser: Jessica Ortner)

 14. (8.12.) Afslutning

 

Læringsmål og undervisningsformer:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • avanceret viden om de i kurset udvalgte emner, kombineret med forståelse af, hvordan disse hænger sammen med beslægtede etiske og religionsfilosofiske emner
 • evne til selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de valgte emner, herunder evne til at udvælge og anvende relevant litteratur
 • evne til både enkel og problembevidst fremstilling og formidling af etiske og religionsfilosofiske spørgsmål

 

Læringsmålene søges indfriet ved at arbejde metodisk med tilegnelsen af de komplekse problemstillinger, som læsningen af Holocaust vidnesbyrd, litteratur om teodicéproblemet, traume- og erindringsteorier såvel som emotionsfilosofiske og teologiske tilgange til skam og skyld, anger og tilgivelse rummer, og med evnen til at fremstille og formidle dem på en måde, der åbner for en reflekteret diskussion.

Holdundervisningen vil veksle mellem perspektiverende forelæsninger, nærlæsning og fælles diskussion af tekstuddrag af f.eks. Avishai Margalits The Ethics of Memory (2003), readeren Wrestling with God: Jewish Responses during and after the Holocaust (2007), Simon Wiesenthals Sunflower og udvalgte reaktioner derpå, f.eks. af Jean Améry.

Korte oplæg (10 minutter) fra deltagerne danner afsæt for valgfagsopgaven. Der vil også være mulighed for at danne studiegrupper.

  

Undervisningsforberedelse:

Undervisningen består af en 3-timers lektion hver uge. Til hver lektion er der afsat 16 timers forberedelse. Heri er indregnet tid til at forberede og skrive valgfagsopgaven.

Sigtet med kurset er at komme i dybden med de udvalgte emner. Forberedelsestiden skal ikke kun bruges på at læse de relevante tekster (og evt. udleveret materiale) grundigt før hver lektion, men også til at tilegne sig stoffet ved at skrive noter og herigennem forberede og skrive valgfagsopgaven. Der må afsættes ekstra forberedelsestid, når man holder oplæg i timen.

 

Kurset har et fælles læsepensum på 1000 sider, og det forventes således, at der læses ca. 70 sider pr. undervisningsgang. Endvidere forventes det, at de studerende enten holder et 10-minutters oplæg og forbereder et handout til 1 undervisningstime eller sammenfatter 50 siders litteratur i memo-form (filen lægges på Absalon efter den er godkendt af læreren).

 

Udover deltagelsen i 14 x 3 ugetimers holdundervisning forventes deltagelsen i følgende to CJMC-konferencer, så vi i alt kommer op på 4 ugetimer gennemsnitligt:

 

Undervisningsmateriale:

Man bedes anskaffe:

 • Daniel Goldhagen: Hitler's willing Executioners. Random House 1996

 • Barbara Honigmann: A Love Made Out of Nothing & Zohara's Journey: Two Novels. Verba Mundi, 2010

 • Primo Levi: The Drowned and the Saved. Abacus 2010/ De druknede og de frelste. 1993

 • W.G. Sebald: The Emigrants. Directions Paperbook 1997

 • Art Spiegelmann: Maus.A Survivors tale. Pantheon 1986

 • Simon Wiesenthal: The Sunflower: On the Possibilities and Limits of Forgiveness. With a symposium edited by Harry James Cargas and Bonny V. Fetterman. Schocken Books 1998.

Desuden benyttes en række supplerende tekster, der stilles til rådighed ved semesterstart.

 

Kursustilmelding:

Der er et begrænset antal pladser på kurset, som fordeles efter udvælgelse på baggrund af en motiveret ansøgning. Tilmelding via selvbetjeningen på KUnet (15. maj til 1. juni) samt fremsendelse af karakterudskrift og motiveret ansøgning (cirka en halv side, der beskriver, hvorfor/på hvilken baggrund man gerne vil deltage i kurset, med en erklæring om, at man er indstillet på grundig forberedelse til og aktiv deltagelse i kursustimerne) til Claudia Welz (mailadresse: cwe@teol.ku.dk). Studerende vil få direkte besked senest 10. juni 2015, om de er optaget eller ej.

For international exchange students (registration for courses) link
For merit- og tilvalgsstuderende link

 

Eksamenstilmelding og eksamenskrav:

Kravene til deltagelse i specialiseringskurset er (se nærmere under Studieordningen s. 16f.):

a) aktiv deltagelse (mindst 75% af afholdte timer dokumenteret ved protokol)

b) pensum i et omfang af 1200-1500 sider, som omfatter både den kursuslitteratur, som studeres i forbindelse med undervisningen og den opgavelitteratur, som den skriftlige hjemmeopgave baserer sig på, jf. c)

c) udarbejdelse af en skriftlig hjemmeopgave, der har et omfang af 28.800-36.000 tegn, dvs. 12-15 sider, og baseres på 500-750 sider litteratur efter aftale med faglæreren. Pensum- og opgavelitteraturen tilsammen må ikke overstige 1500 sider. Opgavebesvarelsen bedømmes af læreren. Der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 42
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen 2015/2016

 

Holdundervisning: 42 timer samt 14 timer gennem konferencedeltagelse.

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området