TTEABAPTEU BA-8. semester: Praktisk Teologi (2015-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Practical Theology

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kurset er en indføring i den praktiske teologis grundproblemer, begreber og arbejdsformer. Den praktiske teologi udforsker kristendommens praksis- og kommunikationsformer historisk og aktuelt, herunder særligt kirkekundskab, kirkesociologi, kirkeret, diakoni, mission, menighedsdannelse, embede, gudstjeneste, kirkelige handlinger, ritualer, homiletik, hymnologi og sjælesorg.

Undervisningsform

I løbet af kurset behandles de praktisk teologiske hovedområder med udgangspunkt i grundbøgernes kapitelinddelinger. Hvert område belyses historisk, systematisk og empirisk. Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og kollokvier, samt fremlæggelse og diskussion af skriftlige studenteroplæg, der forbereder forløbets synopsis-eksamen. Ved semestrets begyndelse aftales datoer og form for fremlæggelser og responsdeltagelse.

Studenteraktivitet

1. Skriftlig aflevering og mundtlig præsentation af een synopsis per studerende i løbet af semesteret efterfulgt af diskussion med respondenter, medstuderende og undervisere. Synopsen uploades på Absalon senest fredag kl. 12 ugen før den præsenteres.

2. Deltagelse som respondent på een synopsis per studerende i løbet af semesteret. Responsen består i kritisk og konstruktiv skriftlig kommentering (ca. ½ side) af medstuderendes synopsis-præsentationer. Responsen uploades på Absalon senest kl. 12 dagen før undervisningen og uddybes mundtligt i undervisningen.

Eksamen

Forud for eksamen udarbejdes en synopsis på max 12.000 tegn, ca. 5 sider à 2400 enheder. Se Studieordningen for nærmere bestemmelser for skriftlige opgavebesvarelser. Synopsen danner grundlag for eksamen i hele pensum og udarbejdes i overensstemmelse med ét af de eksamensspørgsmål, som opgives på Absalon. En synopsis skal indeholde tese, teori, metode, materiale-analyse, konklusion, perspektivering. Den skal desuden være korfattet og præcist formuleret og historisk, systematisk og empirisk orienteret.

Synopsen afleveres på et nærmere fastsat tidspunkt. 

Ved den mundtlige eksamination begynder eksaminanden med en kort præsentation af synopsen. Herefter eksamineres der i pensum med udgangspunkt i synopsen og de praktisk teologiske problemstillinger og perspektiver, synopsen og præsentationen giver anledning til at diskutere. Ved den afsluttende karaktergivning vægtes både synopsen og den mundtlige præstation.

Forberedelse

Undervisningen består af to ugentlige dobbelttimer tirsdage kl. 10-12 + 13-15. Til hver kursusdag regnes der med 8 timers forberedelse.

Kursuslitteratur

1000 sider fordelt på sidste del af Harbsmeier/Iversen, Praktisk Teologi (1995), dele af et udkast til en ny grundbog, Den Danske Salmebog side 793-878 (Ritualbogen, regnet om til 40 siders kursuslitteratur) samt tekster på Absalon.

Læringsmål

Det forventes, at den studerende opnår:

  • kendskab til kristendommens centrale praksis- og kommunikationsformer historisk og aktuelt

  • fortrolighed med teorier og metoder omkring det historiske, empiriske og systematisk teologiske arbejde, der kræves i den praktiske teologi

  • evne til identifikation, analyse og kritisk diskussion af praktisk-teologiske problemstillinger i et teologisk og historisk perspektiv

  • evne til formidling af praktisk-teologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Se studieordningen
Holdundervisning og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet, 30 min.
Synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter- og sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området