TTEABAKH3U BA-7. semester: Kirke- og Teologihistorie 3 (2012- og 2015-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Church History 3

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Læringsmål:

Orienteringsfærdighed i perioden i form af overblik over dens samlede forløb

I forelæsnings- og kollokvieform gennemgås hovedlinjerne i perioden, ligesom centrale aktører og temaer belyses. Gennemgangen vil fortrinsvis koncentrere sig om den generelle udvikling i Europa og Nordamerika med opmærksomhed mod Norden, herunder også Danmark.

Alment kendskab til periodens kirkehistoriske emner og de dertil hørende kilder.

Evne til at identificere og afgrænse et kirkehistorisk emne og fortolke de tilhørende kilder.

Gennem tekstgennemgange og diskussion af udvalgte historiske tekster og moderne forskningsbidrag opøves den studerende i at identificere og analysere kirkehistoriske kilder og emner. I tekstgennemgangene fokuseres på centrale kirke- og teologihistoriske emner og metodiske spørgsmål, som er af betydning for forståelsen af kilderne.

Den studerende øves i kritisk læsning af det historisk-teologiske materiale.

Evne til mundtligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk viden vil blive øvet gennem samtaler og diskussioner i undervisningen.

Forberedelse:

Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Til hver dobbeltlektion er der afsat 4,5 timer forberedelse.

Forud for hver dobbeltlektion læses grundbogsstoffet og det udleverede materiale. Det forventes, at den studerende er i stand til at deltage aktivt i undervisningen.

Kursuslitteratur:

En almen fremstilling af kirke- og teologihistorien (’grundbog’), udvalgte kilder (oversat til dansk eller moderne hovedsprog som engelsk og tysk), samt udvalgt sekundærlitteratur.

Hovedparten af materialet vil blive stillet til rådighed på Absalon.

Særlige forhold:

På holdet gøres en særlig indsats for at opøve de studerendes evne til at læse teologiske tekster på tysk, hvorfor der i forbindelse med deltagelse i kurset tilbydes deltagelse i ét af to udbudte tyskhold (begynder eller øvet, fordelingen foretages af faglærer på baggrund af en kort online-test udført i august). Udover at give en introduktion til arbejdet med tysk, gennemgås dele af de tyske tekster her sprogligt, som indgår i kursets pensum.  

Tysk - Hold A  
Tirsdage kl. 15-17 
Auditorium 2

Tysk - Hold B  
Torsdage kl. 15-17 
Auditorium 2

 

 

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Orienteringsfærdighed i perioden i form af overblik over dens samlede forløb.
 • Indgående kendskab til periodens kirkehistoriske emner og de dertilhørende kilder og udvalgte forskningsdiskussioner.
 • Evne til at identificere og afgrænse et kirkehistorisk emne og fortolke de tilhørende kilder.
 • Evne til at perspektivere periodens problemfelter teologisk.
 • Evne til mundtligt at fremlægge kilder og formidle kirkehistorisk viden.

Grundbog oplyses senere

Se studieordningen
Undervisningen gives i form af forelæsninger og kildegennemgange.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.