TTEABADO2U BA-6. semester: Dogmatik med Økumenisk Teologi 2 (forår 2016: 2015-fagpakken)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Systematic Theology & Ecumenical Theology 2

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Dogmatikken behandler den kristne lære i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.

DO 2 forudsætter DO 1, som har givet en indføring i faget gennem læsning af dogmatiske tekster og en moderne lærebog. I DO 2 læses folkekirkens bekendelsesskrifter og dogmatiske tekster fra oldkirken til i dag. Oldkirkens tekster repræsenterer både den østkirkelige og vestkirkelige tradition. Grundet det kulturelle nærhedsprincip lægges der særligt vægt på Luthers teologiske tekster fra 1500-tallet, og i nyere tid særligt på protestantisk teologi i det 19. og 20. århundrede.

 

Faglige mål

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

• evne til anvendelse af fagets terminologi,

• forståelse for fagets særlige problemstillinger,

• kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• sikker viden om centrale teksters oprindelse, brug og senere fortolkninger,

• evne til reflekteret fremstilling, sammenligning og vurdering af dogmatiske tekster og positioner.

Disse resultater opnås gennem en alsidig læringsproces, som kombinerer deltagernes præcise læsning af de dogmatiske tekster, samlet om teksternes struktur og bærende teologiske begreber, med aktiv deltagelse i undervisningen og med underviserens understøttende oversigtsforelæsninger med fokus på terminologi, historisk kontekst og aktuel relevans.

Der lægges vægt på forståelse af grundproblemernes indre sammenhæng og ydre foranderlighed med fokus på forbindelseslinjer og indbyrdes forskelle mellem oldkirkelige, reformatoriske og moderne grundpositioner.  Gennem oplæg, samtale og diskussion øves evnen til reflekteret fremstilling af dogmatiske problemstillinger.

 

Forberedelse

Undervisningen forløber over 1 semester á 2 ugentlige dobbelttimer og tilrettelægges som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter 5-6 ugentlige timers selvstændig forberedelse samt den studerendes aktive deltagelse i form af dialoger, oplæg (10 minutters) samt engagement ved gruppearbejde og evaluering.

Pensum og eksamen

Pensum omfatter ca. 525 sider, indbefattende folkekirkens bekendelsesskrifter læst på originalsproget (75 sider) med litteratur og kommentar (ca. 225 sider), samt dogmatiske tekster (ca. 225 sider), der som hovedregel læses på originalsproget.

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen af højest 30 minutters varighed (inkl. bedømmelse) med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler.

Litteratur

Afdeling for Dogmatik, Aarhus Universitet (red.): Teologiske Tekster (Aarhus Universitetsforlag 1992 el. sen)

Nørgaard-Højen, P.: Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter, bd. 1-2. København: Anis, 2000/2001

Deltagere bedes orientere sig om kursusplan og læsestof til første kursusgang i kursusrummet på Absalon

 

Se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter- og sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.