TTEABA3NTU BA-5. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 3 (2012-fagpakken )

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

New Testament Exegesis 3

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

 

Målbeskrivelse:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Romerbrevet og 1 Timotheusbrev samt deres kontekst.

 • Forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser.

 • Færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af ind_sigt_erne fra de nytestamentlige bifag.

 • Evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene.

   

  Sagt på en anden måde:

  I forbindelse med og som resultat af tekstgennemgangen skal I kunne

  (a) oversætte de intensivt læste tekststykker fra Romerbrevet og 1 Timotheusbrev,

  (b) analysere tekststykkerne syntaktisk – og

  (c) mindst lige så vigtigt: redegøre præcist og indsigtsfuldt for de enkelte tekststykkers betydning både inden for det enkelte tekststykke og i forhold til teksten som helhed.

  I forbindelse med og som resultat af gennemgangen af bifagsstoffet skal I kunne

  (d) redegøre for hovedindholdet af det læste stof til indledning og nytestamentlig teologi og

  (e) forholde jer kritisk til de læste fremstillinger.

   

  Der er afsat ca. 20 arbejdstimer om ugen for den ’gennemsnitlige’ studerende. Ca. fem af disse aflægges i undervisningen, dvs. der kræves ca. tre forberedelsestimer forud for hver undervisningstime.

  Ved tekstgennemgange kan den afsatte tid kan med fordel anvendes således:

 • Ca. to timer til grundig læsning af teksten på græsk, herunder syntaktisk analyse af de mest komplicerede vers

 • Ca. en time til at skrive en parafrase af teksten, dvs. inddeling i afsnit og anførelse af hvert afsnits hovedpointer. Til det formål anvendes en egnet kommentar.

Ved bifagsstof kan den afsatte tid med fordel anvendes således:

 • Ca. to timer til læsning af den pågældende tekst

 • Ca. en time til at skrive en kort sammenfatning af tekstens pointer og evt. spørgsmål til timen

 

Bifagsstof (ca. 350 sider)

Indledning 3:

 • Engberg-Pedersen, T. & K. B. Larsen, “Indledning” i Læsninger i Romerbrevet (ca. 20 sider). Absalon

 • Aune, D. E., “The Pastoral Letters: 1 and 2 Timothy and Titus” i The Blackwell Companion to

  the New Testament (red. D. E. Aune; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010), 551–569. online

  Nytestamentlig teologi:

Räisänen, H., The Rise of Early Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians(Minneapolis, MN: Fortress, 2010), 79-405 (med billeder). Anskaffes af de studerende.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • I alt
 • 84
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området