SVEK14002E Veterinært kandidatspeciale

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Veterinary MSc thesis

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin

Kursusindhold

Specialet er et videnskabeligt projektarbejde, hvor den studerende arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling, som indgår som en væsentlig del af den enkelte kandidats faglige profil. Indholdet skal så vidt muligt forbinde kandidatuddannelsens centrale veterinære kliniske, biomedicinske og/eller One-Health (veterinær folkesundhed) fagområder på kandidatuddannelsen med den studerendes tilvalgsfag (differentiering).

Inden påbegyndelse af specialet skal der foreligge en kontrakt indsendt af den studerende og en medfølgende samtykkeerklæring fra hovedvejleder.

Inden kontrakt og samtykkeerklæring underskrives skal der afholdes en samtale mellem den studerende og hovedvejleder / vejledere om gensidige forventninger, eksperimentelt og/eller analytisk arbejde, herunder evt. finansiering af aktiviteter, speciale format, frekvens og omfang af vejledningsmøder m.m.

Kontrakten skal indeholde en opgaveformulering, som er godkendt af hovedvejleder og øvrige speciale ansvarlige (jf. SUNDs digitale blanketter).

Målbeskrivelser

En studerende, som har afsluttet specialet, kan:

Viden

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens fagområder
 • sammenfatte et passende sæt af metoder/teorier, der er baseret på international forskning, til brug for behandling af problemformuleringen
   

Færdigheder

 • anvende og kritisk bedømme teorier/metoder, herunder deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • vurdere, i hvilket omfang frembringelsen og fortolkningen af resultater/materiale er afhængig af den valgte teori/metode og den valgte afgrænsning
 • diskutere videnskabelige og erhvervsrelaterede problemstillinger, der opstår af specialet
 • vurdere resultaternes troværdighed baseret på relevant behandling af data


Ved et speciale med eksperimentelt indhold/egenproduktion af data kan den studerende endvidere:

 • begrunde ideen med at eksperimentelt arbejde/producere egne data i forhold til det formål, som er beskrevet i problemformuleringen
 • bearbejde data ved valg af videnskabelige analysemetoder og præsentere resultater objektivt og koncist
   

Kompetencer

 • konkludere entydigt, og på videnskabelig vis, i relation til problemformulering og mere generelt i forhold til problemstillingen og fagområdet
 • diskutere teorier/modeller ud fra et organiseret værdisystem og med en høj grad af selvstændighed
 • bedømme specialets faglige, videnskabelige og samfundsmæssige betydning
 • igangsætte og gennemføre komplekst videnskabeligt arbejde i forskningsmæssige sammenhænge
 • løse komplekse problemstillinger og udviklingsopgaver i arbejdssammenhænge
Specialet skal afslutte kandidatuddannelsen (jf. uddannelsesbekendtgørelsen), dvs. afvikles i løbet af sidste år på uddannelsen. Den studerende skal have bestået mindst 90 ECTS inden deltagelse i eksamen (specialeforsvar)
Specialet skal tilrettelægges som et gruppeprojekt, hvor mindst to studerende hver især bidrager ligeværdigt og arbejder som et team. Det samlede specialeomfang inklusive præsentation har et omfang svarende til 30 ECTS-point for hver studerende.
Studienævnet kan dispensere fra reglen om mindst to studerende pr. speciale efter faglig begrundet indstilling fra hovedvejleder.


De studerende skal arbejde med litteratursøgning og -evaluering, analyse af originalt
Den tilknyttede vejledningen tager udgangspunkt i den indgåede aftale.
Vejleder skal fungere som faglig sparringspartner og primært vejlede mht. strukturering af projektet, valg af eksperimentelle og analytiske metoder, væsentlige kilder mv.

Vejleder skal som hovedregel godkende:

- fagområde datamateriale og/eller egentligt originalt eksperimentelt arbejde, databehandling og videnskabelig sammenskrivning.

- problemformulering
- væsentlige afgrænsninger
- ændringer af aftalte forløb


Vejleder skal som hovedregel ikke:

- gennemlæse større dele af opgaven
- bidrage med omfattende detailvejledning
- være ansvarlig for indholdet m.m. af den endelige opgave

Specialet skal afleveres i videnskabelig artikelform med supplerende bilag.
Specialet skal afleveres i videnskabelig artikelform med supplerende bilag.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Projektarbejde
 • 808
 • Vejledning
 • 15
 • I alt
 • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, studiebelastning 30 ECTS
Mundtligt forsvar, af en varighed på 1 time
Specialeforsvaret består af en videnskabelig præsentation (maks. 30 minutter pr. studerende, maks. 1 time pr. gruppe) og efterfølgende eksamination (maks. 30 minutter pr. Studerende). Hovedvejlederen bekendtgør tid og sted for eksamen efter aftale med den studerende og censor.

Specialet kan skrives på dansk eller engelsk efter aftale med vejlederen. Specialer på dansk skal også indeholde et resumé på engelsk. Ved engelsksprogede specialer kan den mundtlige præsentation og efterfølgende eksamination foregå på skandinavisk eller engelsk.

Der gives én samlet karakter for projektrapport og præsentation ved forsvaret. Hovedvægten (60%) lægges på projektrapporten. Præstationen i forbindelse med det mundtlige forsvar vægtes med 40%.

Ved bedømmelsen vægtes den faglige og metodiske del lige. Udover det faglige indhold lægges også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog det er skrevet på, idet evnen til at formidle stoffet indgår i den samlede vurdering.

Ved gruppeeksaminer skal den skriftlige projektopgave bedømmes som en fælles opgave, uanset om de studerende kan definere, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Det mundtlige forsvar (de studerendes præsentation af specialet og efterfølgende eksamination) skal foregå samlet med bidrag fra alle i gruppen. Med udgangspunkt i vurderingen af den fælles skriftlige opgave og de efterfølgende individuelle mundtlige præstationer i forbindelse med forsvaret gives en individuel bedømmelse de enkelte studerende i gruppen.

Den samlede bedømmelse gives umiddelbart i forlængelse af det mundtlige forsvar.

NOTE:
Såfremt der i specialeprojektet indgår en fortrolig del, kan der i tilslutning til eksamensseminaret afholdes et lukket møde om denne del af specialet. I mødet deltager de(n) studerende, eksaminator og censor. Helspecialet kan ikke forelægges på et lukket møde. Dekanen kan dog i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen om, at hele specialet ikke kan forelægges på et lukket møde.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af specialet skal ske senest til fastsatte afleveringsdato. Afleveringen skal ske elektronisk. Se. KU.net for flere oplysninger om afleveringsprocedure.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamen aftales med hovedvejleder.

Reeksamen

Aftales med studieleder i samarbejde med hovedvejleder

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende beherske følgende kompetencer i relation til specialet:

Viden

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for specialets fagområder
 • sammenfatte et passende sæt af metoder/teorier, der er baseret på international forskning, til brug for behandling af specialets problemformulering
   

Færdigheder

 • anvende og kritisk bedømme teorier/metoder, herunder deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger, anvendt i specialet
 • vurdere, i hvilket omfang frembringelsen og fortolkningen af resultater/materiale er afhængig af den valgte teori/metode og den valgte afgrænsning
 • diskutere videnskabelige og erhvervsrelaterede problemstillinger, der opstår af specialet
 • vurdere resultaternes troværdighed baseret på relevant behandling af data


Ved et speciale med eksperimentelt indhold/egenproduktion af data kan den studerende endvidere:

 • begrunde ideen med at eksperimentelt arbejde/producere egne data i forhold til det formål, som er beskrevet i problemformuleringen
 • bearbejde data ved valg af videnskabelige analysemetoder og præsentere resultater objektivt og koncist
   

Kompetencer

 • konkludere entydigt, og på videnskabelig vis, i relation til problemformulering og mere generelt i forhold til problemstillingen og fagområdet
 • diskutere teorier/modeller ud fra et organiseret værdisystem og med en høj grad af selvstændighed
 • bedømme specialets faglige, videnskabelige og samfundsmæssige betydning