SVEK13114U  Besætningsrådgivning og Veterinær Folkesundhed

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Herd Health Consultancy and Veterinary Public Health

Uddannelse

Veterinærmedicin, kandidatuddannelse - differentieringskursus (valgfag)

Kursusindhold

Kursus giver en introduktion til dyrlægers funktioner som besætningsdyrlæge (2 ugers forløb) og embedsdyrlæge med fokus på One Health-tilgang til sygdomsbekæmpelse og forebyggelse (2 ugers forløb). Kurset er faglig forudsætning for at kunne tilmelde sig valgfagskurserne 'Besætningssundhed' (SVEK13111) og 'One Health' (SVEK13112).
Kurset gennemføres som heldagsundervisning.

Funktioner som besætningsdyrlæge:
De første 2 uger er en introduktion til funktionerne som besætningsdyrlæge samt rammer/vilkår for husdyrproduktion. Undervisningen er gruppe- og projektbaseret heldagsundervisning med udgangspunkt i besøg i en privat malkekobesætning med et omfattende datagrundlag. Grupper af studerende behandler hver sit delemne. Disse delemner skal under fællessamlinger sammensættes til en prototypisk besætningsanalyse med forslag til videnskabeligt velfunderede interventionsforslag. Denne rapport kan give inspiration til undervisningen i de efterfølgende 2 uger rettet mod funktionerne som embedsdyrlæge. Markante forskelle i rammer og vilkår samt deraf afledte udmøntninger af dyrlægefunktioner for andre væsentlige produktionsdyrsarter skal belyses med eksempler fra den prototypiske rapport. Gruppernes bidrag til rapporten skal godkendes af den ansvarlige for undervisning vedr. besætningsdyrlægefunktionerne på vegne af den kursusansvarlige som forudsætning for at påbegynde de efterfølgende 2 uger rettet mod embedsdyrlægefunktionerne.

Funktioner inden for Veterinær Folkesundhed: 
Kursusugerne 3+4 er en introduktion til funktionerne som embedsdyrlæge og dyrlæge ansat i brancheorganisationer samt en introduktion til veterinærers rolle i One Health-tilgangen til håndtering af sygdomme, der opstår og spredes mellem dyr, mennesker og miljø herunder via fødevarer. Endvidere skal denne kursusdel demonstrere samspillet mellem dyrlægefunktioner i primærproduktionen og embedsdyrlægefunktionerne, inkl. den enkelte dyrlæges ansvar og funktion i nationale sundhedsprogrammer vedr. zoonoser og smitsomme sygdomme hos dyr. Det er målet, at de studerende lærer, hvorledes egenkontrolprogrammer og branchekoder er stykket sammen indenfor forskellige områder (fx primær mælke-og kødproduktion, fødevarevirksomheder, butikker/restauranter), samt hvorledes de forskellige overordnede programmer understøtter sygdomsforebyggelsen og dyrevelfærden ikke bare i enkelte besætninger, men også på sektor- og nationalt niveau. Der arbejdes endvidere med dyrlægers ansvar og opgaver i relation til international bekæmpelse- og forebyggelse af husdyrsygdomme og zoonotiske infektioner. Undervisningen er heldagsundervisning baseret på en blanding af workshops med dyrlæger fra relevante institutioner, virksomhedsbesøg, gruppearbejde og udvikling af undervisningsmaterialer til brug ved workshops og rapportskrivning. Et væsentligt element vil være en beskrivelse af, hvorledes dyrlæger bidrager med lederskab i relation til de gennemgåede emner. De studerendes indsats og slutprodukt i form af individuelle rapporter eller gruppebidrag til en fælles rapport skal godkendes af den ansvarlige for dette kursussegment på vegne af den kursusansvarlige. Rapporten skal sammen med rapporten fra de første 2 uger af kurset danne grundlag for det videre arbejde i begge differentieringer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden (kendskab og forståelse)

 • beskrive de overordnede rammer og vilkår/kontekst for husdyrproduktion, der er nødvendige at kende, for at dyrlægen kan forholde sig meningsfuldt til løsning af problemer vedr. sundhed, velfærd og frugtbarhed ved behandling og forebyggelse i husdyrbesætninger samt for fødevareproducerende husdyr generelt.
 • redegøre for principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder udvise kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, præventiv veterinærmedicin og veterinær folkesundhed, sundhedsbegreber, dyrevelfærdsvurdering og smittebeskyttelse.
 • redegøre for baggrund, mål og instrukser for besætnings- og embedsdyrlægers roller og opgaver i primærproduktionen ifølge gældende lovgivning samt kende til de særlige problemer med at frembringe evidens for interventioner i besætninger og større populationer.
 • redegøre for og forholde sig kritisk til muligheder for implementering af simple kvantitative og kvalitative analysemetoder i feltarbejde med besætninger, branche- og myndighedsarbejde.
 • kende til muligheder for implementering af følgende metoder/begreber til økonomi-orienterede analyser: Risikoanalyse (risikovurdering, -management og -kommunikation), partielt budget, diskontering, beslutningstræ, simulering og optimering.
 • redegøre for de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i dyrlægens kontekster, herunder betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik).
 • forklare, hvorledes dyrlæger spiller en essentiel rolle i One Health-tilgangen til sundhedsfremme hos dyr og mennesker.

 

Færdigheder (anvendelse af redskaber, metoder og begrebsfortrolighed):

 • organisere egen læring gennem projektplanlægning og etablering af samarbejde med vejledere og medstuderende.
 • opsøge litteratur af relevans for kursusemnerne
 • bringe såvel kendt viden fra forudsætningsfagene samt ny viden i aktion i en helhedsorienteret tilgang ved at beskrive organiseringen (studiedesign) og opsamlingen af data (inkl. sygdomsdiagnostik i relevante populationer og på individniveau)
 • vurdere muligheder for håndtering og analyse af data vedrørende sundhed, velfærd, frugtbarhed, fødevaresikkerhed og relationer til produktion og produktionsøkonomi (kvantitative og kvalitative metoder jf. listen over vidensemner ovenfor).
 • beskrive problemkomplekser og kende generelle muligheder for evidensbaserede interventioner i populationer jf. begreberne beskrevet i listen over færdigheder.
 • bruge de centrale begreber, der er nødvendige for formidling af komplicerede biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner i primærproduktion, fødevaresikkerhed og One Health-tilgangen til bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme, til klienter/kunder og fagfæller.


Kompetencer (bringe viden og færdigheder i spil i forskellige situationer):

 • agere fagligt forsvarligt i funktionerne som besætningsdyrlæge for betydende produktionsdyrearter i henhold til gældende dansk lovgivning (prototypiske situationer).
 • komme med konstruktive oplæg til helhedsorienterede og relevante løsninger af komplicerede problemstillinger relateret til sundhed, velfærd og frugtbarhed i en besætning under afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren inklusiv økonomiske overvejelser, personale i besætningen, lovmæssige reguleringer, hensyntagen til fødevaresikkerhed i primærproduktionen samt den studerendes egne værdier og holdninger. Dette sker i kurset ved deduktion fra prototypiske situationer.
 • kende funktionerne som embedsdyrlæge i relation til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme (herunder eksotiske sygdomme), zoonotiske infektioner og fødevarebårne infektioner, jf. gældende dansk og international lovgivning i prototypiske situationer.
 • overskue principperne i branchekode og egenkontrol herunder forskellige former for organisering heraf af relevans for dyrlæger ansat i staten, fødevarevirksomheder eller brancheorganisationer.
 • bidrage til planlægning af relevante forslag til helhedsorienteret løsning af komplicerede problemstillinger relateret til bekæmpelse af såvel eksotiske som endemiske husdyrsygdomme, zoonotiske infektioner og fødevarebårne sygdomme under afvejning national og international lovgivning i prototypiske situationer.
 • udvikle skriftligt materiale til brug af andre studerende i kurset.
 • anvende ovenstående kompetencer i formidling af veterinærvidenskabelig viden til at bidrage til iværksættelse af en One Health-tilgang til løsning af nationale og internationale udfordringer for dyr, mennesker og vores fælles miljø.

Skal opsøges af de studerende (et læringsmål)
Vil til en vis grad skulle udvikles af de studerende selv (et læringsmål)

Bestået kurserne:
SVEK13004U Medicin, kirurgi og reproduktion, store husdyr
SVEK13005U Medicin, kirurgi og reproduktion, familiedyr

Godkendt kursusattest i rotationskurserne:
SVEK13006U, SVEK13001U, SVEK13003U, SVEK13002U, SVEK13008U, SVEK13007U
Alle obligatoriske kurser/aktiviteter i den veterinære kandidatuddannelse undtagen Dyrevelfærdsvurdering og Retsmedicin, og det veterinære speciale.
Det pædagogiske princip er det eksemplariske princip udmøntet gennem projektarbejde i tæt samspil med vejledere. Gennem de studerendes arbejde med en privat kommerciel besætning og fødevarevirksomheder, samt offentlige veterinærmyndigheder vil de studerende sammen med vejledere udvikle prototypiske eksempler på helhedsorienterede beskrivelser og analyser af kontekster og relevante forslag til løsninger af komplicerede problemer centreret omkring fødevareproduktionen. Det er et centralt element i kursus, at de studerende i maksimalt omfang selv skal planlægge projektarbejdet (herunder frembringelse af relevante informationer og undervisning af hinanden og færdiguddannede dyrlæger) og vejledningsforløbet.
Kurset indgår som en obligatorisk indledende del af differentieringsforløbende i 'Besætningsundhed (SVEK13111U) og 'One Health' (SVEK13112U).
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
De studerendes indsats i projektarbejder og produkter heraf skal godkendes af de ansvarlige for hvert kursussegment på vegne af den kursusansvarlige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden (kendskab og forståelse)

 • beskrive de overordnede rammer og vilkår/kontekst for husdyrproduktion, der er nødvendige at kende, for at dyrlægen kan forholde sig meningsfuldt til løsning af problemer vedr. sundhed, velfærd og frugtbarhed ved behandling og forebyggelse i husdyrbesætninger samt for fødevareproducerende husdyr generelt.
 • redegøre for principper og begreber i centrale offentlige og private styrings-, rådgivnings- og kontrolprogrammer, herunder udvise kendskab til produktionsstyring, populationsmedicin, præventiv veterinærmedicin og veterinær folkesundhed, sundhedsbegreber, dyrevelfærdsvurdering og smittebeskyttelse.
 • redgøre for baggrund, mål og instrukser for besætnings- og embedsdyrlægers roller og opgaver i primærproduktionen ifølge gældende lovgivning samt kende til de særlige problemer med at frembringe evidens for interventioner i besætninger og større populationer.
 • redegøre for og forholde sig kritisk til muligheder for implementering af simple kvantitative og kvalitative analysemetoder i feltarbejde med besætninger, branche- og myndighedsarbejde.
 • kende til muligheder for implementering af følgende metoder/begreber til økonomi-orienterede analyser: Risikoanalyse (risikovurdering, -management og -kommunikation), partielt budget, diskontering, beslutningstræ, simulering og optimering.
 • redegøre for de centrale principper for formidling, kommunikation og læring i dyrlægens kontekster, herunder betydningen af abstraktionsniveauer, værdier og holdninger (etik).
 • forklare, hvorledes dyrlæger spiller en essentiel rolle i One Health-tilgangen til sundhedsfremme hos dyr og mennesker.

 

Færdigheder (anvendelse af redskaber, metoder og begrebsfortrolighed):

 • organisere egen læring gennem projektplanlægning og etablering af samarbejde med vejledere og medstuderende.
 • bringe såvel kendt viden fra forudsætningsfagene samt ny viden i aktion i en helhedsorienteret tilgang ved at beskrive organiseringen (studiedesign) og opsamlingen af data (inkl. sygdomsdiagnostik i relevante populationer og på individniveau).
 • vurdere muligheder for håndtering og analyse af data vedrørende sundhed, velfærd, frugtbarhed, fødevaresikkerhed og relationer til produktion og produktionsøkonomi (kvantitative og kvalitative metoder jf. listen over vidensemner ovenfor).
 • beskrive problemkomplekser og kende generelle muligheder for evidensbaserede interventioner i populationer jf. begreberne beskrevet i listen over færdigheder.
 • bruge de centrale begreber, der er nødvendige for formidling af komplicerede biologiske, praktiske og tekniske veterinære emner i primærproduktion, fødevaresikkerhed og One Health-tilgangen til bekæmpelse og forebyggelse af sygdomme, til klienter/kunder og fagfæller.


Kompetencer (bringe viden og færdigheder i spil i forskellige situationer):

 • agere fagligt forsvarligt i funktionerne som besætningsdyrlæge for betydende produktionsdyrearter i henhold til gældende dansk lovgivning (prototypiske situationer).
 • foreslå oplæg til helhedsorienterede og relevante løsninger af komplicerede problemstillinger relateret til sundhed, velfærd og frugtbarhed i en besætning under afvejning af værdier og holdninger hos besætningsejeren inklusiv økonomiske overvejelser, personale i besætningen, lovmæssige reguleringer, hensyntagen til fødevaresikkerhed i primærproduktionen samt den studerendes egne værdier og holdninger. Dette sker i kurset ved deduktion fra prototypiske situationer.
 • kende funktionerne som embedsdyrlæge i relation til forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme (herunder eksotiske sygdomme), zoonotiske infektioner og fødevarebårne infektioner, jf. gældende dansk og international lovgivning i prototypiske situationer.
 • overskue principperne i branchekode og egenkontrol herunder forskellige former for organisering heraf af relevans for dyrlæger ansat i staten, fødevarevirksomheder eller brancheorganisationer.
 • bidrage til planlægning af relevante forslag til helhedsorienteret løsning af komplicerede problemstillinger relateret til bekæmpelse af såvel eksotiske som endemiske husdyrsygdomme, zoonotiske infektioner og fødevarebårne sygdomme under afvejning national og international lovgivning i prototypiske situationer.
 • anvende ovenstående kompetencer i formidling af veterinærvidenskabelig viden til at bidrage til iværksættelse af en One Health-tilgang til løsning af nationale og internationale udfordringer for dyr, mennesker og vores fælles miljø.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 75
 • Kollokvier
 • 35
 • Forelæsninger
 • 7
 • Ekskursioner
 • 21
 • I alt
 • 138