SVEK13023U Almen klinisk praksis - familiedyr

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

General Clinical Practice, Companion Animal

Uddannelse

Kandidatkursus i veterinæruddannelsen - obligatorisk

Kursusindhold

Der er skemalagt kursusaktivitet i alle 9 uger af blokken. Efter en uges fælles introduktion til arbejde i almen klinisk praksis deltager de studerende efterfølgende i 2-ugers rotationer. Rotationerne foregår primært på Universitetshospitalet for Familiedyr men også i ekstern klinisk praktik.
Rotationener består af:
a) Almen klinisk praksis
b) almen kirurgi
c) casearbejde
d) eksternt ophold i privat dyrlægepraksis for familiedyr.

På kurset vil den studerende blive trænet i brug af den problem orienterede patient tilgang (Problem oriented medical record (POMR)), som den anvendes i klinisk almen praksis med fokus på dag 1 kompetencer. Den studerende forventes at anvende denne tilgang til alle medicinske og kirurgiske patienter i klinikken. Den studerende trænes i klient kontakt, kommunikation og ejerinformation i situationer hvor både patient og klient er tilstede.

ad a) almen klinisk medicinsk og kirurgisk praksis: Under tæt supervision af dyrlæge og veterinærsygeplejerske modtager, undersøger, diagnosticerer og behandler den studerende medicinske og kirurgiske patienter med sygdomsproblemer der forekommer i almen praksis. Studerende foretager vaccinationer, sundhedsundersøgelser og udfylder pas og attester i samarbejde med dyrlægen. De studerende har desuden (under supervision) primær kontakt med de syge dyrs ejere. De studerende samler sammen med de undervisende dyrlægerne op på patientforløb ved stuegange, emnegennemgange, case-fremlæggelser og diskussion af aktuelle patienter.
ad b) almen kirurgi:her udfører den studerende almen kirurgiske procedurer inklusiv tandbehandling og elektive kirurgi på hunde og katte under tæt supervision.
ad c) Den studerende arbejder med specifikke medicinske og kirurgiske cases, hvor evnen til at anvende teoretiske viden og relevant litteratur på en kompliceret patient case testes
ad d) den studerende får via ophold i ekstern mindre husdyr almen praksis et indblik i kommunikation, praksismanagement og patientmateriale i privat dyrlægepraksis.

Målbeskrivelser

 

 I kurset sker en indføring i kommunikation, praksis management samt problemorienteret undersøgelse, diagnosticering og behandling af medicinske og kirurgiske patienter. I øvelserne indgår patienter med sygdomsproblemer forekommende i almen praksis, sundhedsundersøgelser og attester, vaccination samt patienter undersøgt og/eller indlagt til basale kirurgiske indgreb.
Kurset relaterer til Lov om dyrlæger (lov nr. 433 af 09/06-2004) §12 stk 2.

Viden:- Med egne ord kunne beskrive organisation og management af en dyrlæge praksis.
- Redegøre for sundhedsundersøgelser, profylakseprogrammer, ernæringsrådgivning og basal adfærdsvejledning. 
- Beskrive almindeligt forekommende medicinske og kirurgiske sygdomme i almen praksis.
- Udvise overblik over problemorienteret undersøgelse, tolkning og lokalisering af kliniske symptomer, udredning, diagnosticering, behandling, monitorering og henvisning af medicinske og kirurgiske patienter i almen familiedyrspraksis. 
- Redegøre for etiske problemstillinger forekommende i familiedyrspraksis og herunder dyreværnslovens betydning og anvendelse.

Færdigheder:
- Anvende den problemorienterede medicinske journal og den problemorienterede håndtering af den raske eller syge patient
- Optage en fyldestgørende anamnese
- Udføre en klinisk undersøgelse omfattende hud, kardio-vaskulære system, respiratoriske system, gastro-intestinale system, urogenitale system, muskuloskeletale system, neurologiske system, lymfatiske system, øjne og ører
- Vælge og begrunde diagnostik, behandling og prognose for en specifik patient.
- Vælge, begrunde og tolke relevante parakliniske- og kliniske undersøgelser
- Udtage og praktisk bearbejde diagnostiske prøver 
- Udføre basale kirurgiske indgreb som sterilisation, kastration, tandbehandling samt andre mindre kirurgiske indgreb og procedurer.
 - Identificere og henvise patienter, der ligger uden for den basale medicins område.
- Kommunikere information til ejer og kollegaer samt kunne rådgive om forebyggende tiltag for aktuelle sygdomme.
·
Kompetencer:
- Identificere, evaluere og fortolke problemstillinger i forbindelse med optagelse af anamnese samt klinisk- og paraklinisk undersøgelse af patient samt formulere og implementere diagnostisk- og terapeutisk plan.
- Indgå i konstruktivt og positivt samarbejde med klienter og kolleger
- Anvende faglig og professionel kommunikation ved implementering af veterinærmedicinsk terminologi

 

Litteraturliste offentliggøres minimum 1 måned før kursusstart

Godkendte kursusattester fra og kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion -mindre husdyr SVEK13005 og kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004
De studerende har heldagsklinik-undervisning i 9 uger fordelt over en blok. Der er en fælles introduktionsuge som indledning til kursusforløbet. Introduktionsugen indeholder bl.a. praktisk øvelsesbaseret læring indenfor kommunikations håndtering, hospitalslogistik og psykologisk forholden sig til balancen mellem professionalisme og empatisk indlevelse. Desuden klinisk ernæring og e-learning forløb vedrørende vaccinationsprocedurer, attestprocedurer, sundhedsundersøgelse af hvalp og killing samt hvordan man agerer i en praktisk klinisk konsultationssituation. Herefter fortsætter undervisningsforløbet i praktisk klinisk almen medicin og kirurgi service. Den daglige undervisning har sit udgangspunkt i patienter i almen praksis. Den består af klinikundervisning, øvelser, stuegange, emnegennemgange og case fremlæggelser.
45 dage af ca. 6 timer daglig i tidsrummet 8:00-16:00
Studerende deltager i kliniske rotationer i almen klinisk medicinsk og kirurgisk praksis på Universitetshospitalet for Familiedyr i løbet af en 9 ugers blok inklusiv introduktion, casearbejde og eksternt klinisk praksis ophold.
 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 5
 • Forberedelse
 • 135
 • Praktiske øvelser
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
De studerende bliver løbende individuelt evalueret på basis af deres præstation under det kliniske arbejde og ved casefremlæggelser til stuegang, og evnen til at reflekterer over kliniske praktikophold . Derudover skal den studerende bestå casefremlæggelse i casemodulet.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 80% aktiv deltagelse i hhv. introduktionsugen og i hver af de enkelte kliniske rotationer, samt aflevering af reflektionspapir i forbindelse med eksterne ophold.

Underviser afgør hvorledes den studerende kan kompensere for manglende tilstedeværelse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
mere end en intern eksaminator
Kriterier for bedømmelse

 

Ud over generel bedømmelse af den studerendes løbende præstation i relation til de beskrevne Målbeskrivelser (se dette), vil følgende kriterier specifikt indgå i evalueringen af den studerende i de kliniske rotationer:
• Patient håndtering
• Evne til at optage en fyldestgørende anamnese og foretage en klinisk undersøgelse
• Patient vurdering og evne til at lave en diagnostisk og terapeutisk plan for en given patient
• Evne til at udføre praktiske kliniske procedurer
• Kirurgiske færdigheder
• Teoretisk viden om sygdomme hos mindre husdyr generelt og specifik viden om de sygdomme som bliver præsenteret i klinkken
• Evne til at kommunikere og informere ejer
• Evne til at skrive en dækkende patient journal
• Evne til at kommunikere og interagere professionelt med kolleger og klienter