SVEK13013U Familiedyrssygdomme

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Advanced Companion Animal Track

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - differentieringskursus (valgfag)

Kursusindhold

 

Den studerende gennemfører 4 moduler af en varighed på 4 x 4 uger, herunder et valgfrit forløb på 4-5 uger. Hver rotationsmodul har et studenterantal på 6-8.
På de 3 moduler er fagene/områderne obligatoriske.

Modul 1: Intern medicin og skadestue/akut medicin 4 uger,

Modul 2: Specialkirurgi 4 uger,

Modul 3: Billeddiagnostik 1 uge, Klinisk patologi 1 uge, Specialservices (Kardiologi, onkologi, neurologi og klinisk ernæring) 2 x 1 uge,

Modul 4: Valgfri del + anæstesi (1 uge), 4-5 uger

På det 4. modul er der valgfrihed mht. planlægning. Derved opnår den studerende en mulighed for fordybelse inden for specifikke interesseområder samt en høj grad af fleksibilitet og valgfrihed i den sidste del af studiet. Praktikstedet er typisk en moderne smådyrsklinik med minimum en specialiseret dyrlæge tilknyttet (minimum fagdyrlægeniveau).

 

Målbeskrivelser

Kursets formål
Videregående klinisk uddannelse i intern medicin og kirurgi, således, at den studerende efter kandidateksamen kan fungere som assistent i moderne specialiseret smådyrspraksis eller varetage en veterinær turnusuddannelse (internship) på universitetshospital i Europa eller USA/Canada.
Integrere grundlæggende klinisk viden inden for kommunikation, problemorienteret udredning herunder kliniske og parakliniske undersøgelser, kliniske beslutningsprocesser, behandling, management og opfølgning i moderne mindre husdyrs praksis

Efter gennemførelse af differentieringen Mindre husdyr skal den veterinærmedicinske kandidat kunne:

Viden:
Forklare klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, klinisk patologiske og andre parakliniske diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser, patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning i moderne specialiseret smådyrspraksis
Forklare særligt relevante zoonotiske sygdomme i specialiseret smådyrspraksis.
Forklare indikationer, behandlingsprincipper, virkningsmekanismer, tekniske procedurer herunder anæstesi og operationer samt komplikationer og bivirkninger for de vigtigste behandlingsformer i moderne henvisningspraksis.
Forklare indikationer, fysiske principper, udførelse, tolkning samt risiko og komplikationer for de vigtigste diagnostiske modaliteter i moderne henvisningspraksis

Færdigheder:
Gennemføre kommunikation, klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser (bekræfte, lokalisere, sygdomsproces (DAMN-IT), diagnose), patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning for de forekommende kirurgiske og medicinske sygdomme i moderne specialiseret smådyrspraksis
Anvende korrekt veterinærmedicinsk terminologi
Gennemføre et selvstændigt medicinsk interview med optagelse af anamnese med klient
Fastholde, træne og uddybe kliniske kompetencer og færdigheder
Selvstændigt etablere en udredningsplan for det syge dyr og stille diagnoseforslag
Selvstændigt diagnosticere og behandle livs- og funktionstruende tilstande
Udføre en regelret elektronisk problemorienteret journal.
Arbejde i teams med patientansvar for et lille antal patienter og således fungere som en form for dyrlægeassistent
Præsentere en patient i et fagligt forum både mundtligt og skriftligt
Deltage som en ressourceperson i kliniske specialservices
Skrive en epikrise til henvisende dyrlæge

Kompetencer:
Reflektere over egne muligheder og begrænsninger og kunne henvise til specialundersøgelse
Reflektere over betydningen af kontinuert efteruddannelse som dyrlæge i specialiseret smådyrspraksis
Tage ansvar for og planlægge kontinuert efteruddannelse som dyrlæge i specialiseret smådyrspraksis
Reflektere over vurdering af evidensbaserede behandlingsprincipper, herunder vurdering og kritik af relevant faglitteratur
Reflektere og forstå arbejdsopgaver og management ved drift af en moderne smådyrsklinik

Skal foreligge på Absalon fra instituttet senest en måned før kursusstart.

Godkendte kursusattester på følgende kurser:
SVEK13003U Veterinary Imaging
SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi
SVEK13007U Almen klinisk praksis familiedyr
SVEK13008U Almen klinisk praksis, store husdyr
SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol
SVEK13001U Veterinary Paraclinics
Beståede følgende kurser Medicin, kirurgi og reproduktion - mindre og store husdyr SVEK13005 og SVEK13004.
Forelæsninger, øvelser, kollokvier, stuegange, seminarer og projektvejledning
Engelsksproget undervisning kan forekomme
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 269
  • Praktiske øvelser
  • 460
  • I alt
  • 729
Point
26,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende bedømmelse
Kurset har individuel løbende evaluering i alle moduler med karaktergivning, hvor elementer som patientpræsentation i plenum og interkollegial kommunikation, mindre opgaver i specialservices/valgfag m.m. indgår i den løbende evaluering.
Krav til indstilling til eksamen

Obligatorisk fremmøde: Alle moduler skal godkendes ifa mødepligt (80% - opgjort pr. modul) og aktiv mødedeltagelse på kurset, hvor de overordnede kriterier for bedømmelse er gældende.
Tilfredsstillende management af patient/klientopgaver og patientsimuleringer. Godkendte skriftlige opgaver. Den kursusansvarlige beslutter, hvilken ekstra undervisning/kliniktid den studerende skal deltage i, hvis fremmødet ikke er tilstrækkeligt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Viden:
Forklare klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, klinisk patologiske og andre parakliniske diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser, patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning i moderne specialiseret smådyrspraksis
Forklare særligt relevante zoonotiske sygdomme i specialiseret smådyrspraksis.
Forklare indikationer, behandlingsprincipper, virkningsmekanismer, tekniske procedurer herunder anæstæsi og operationer samt komplikationer og bivirkninger for de vigtigste behandlingsformer i moderne henvisningspraksis.
Forklare indikationer, fysiske principper, udførelse, tolkning samt risiko og komplikationer for de vigtigste diagnostiske modaliteter i moderne henvisningspraksis

Færdigheder:
Gennemføre kommunikation, klinisk undersøgelse, problemorienteret udredning, diagnostiske metoder herunder resultater og fortolkning, kliniske beslutningsprocesser (bekræfte, lokalisere, sygdomsproces (DAMN-IT), diagnose), patofysiologiske mekanismer, behandling, management og opfølgning for de forekommende kirurgiske og medicinske sygdomme i moderne specialiseret smådyrspraksis
Anvende korrekt veterinærmedicinsk terminologi
Gennemføre et selvstændigt medicinsk interview med optagelse af anamnese med klient
Selvstændigt etablere en udredningsplan for det syge dyr og stille diagnoseforslag 
Udforme en regelret elektronisk problemorienteret journal.
Arbejde i teams med patientansvar for et lille antal patienter og således fungere som en form for dyrlægeassistent
Præsentere en patient i et fagligt forum både mundtligt og skriftligt
Deltage som en ressourceperson i kliniske specialservices
Skrive en epikrise til henvisende dyrlæge

Kompetencer:
Reflektere over egne muligheder og begrænsninger og kunne henvise til specialundersøgelse
Reflektere over vurdering af evidensbaserede behandlingsprincipper, herunder vurdering og kritik af relevant faglitteratur