SVEK13009U Veterinær retsmedicin og dyrevelfærdsvurdering

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Veterinary Jurisprudence and Animal Welfare Assessment

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold


Kurset gennemføres som 100% e-læring, - uanset at der i kursusbeskrivelsen bruges betegnelser som "forelæsninger og teoretiske og praktiske øvelser".
 Kurset omfatter forelæsninger og teoretiske og praktiske øvelser vedrørende lovgivning om dyrlægegerning og opbygningen af det veterinære administrative system, foder og destruktionsanstalter, velfærdsvurdering, strategier for bekæmpelse af husdyrsygdomme, EU Veterinære forhold, sæd og embryoner og æg, omsætning af dyr og eksport og import af dyr og animalske produkter, samt avlsforhold. Der gennemføres øvelser i ovenstående emner samt i planlægning af bekæmpelsesprogrammer samt praktiske beredskabsøvelser. Der gives forelæsninger og gennemføres øvelser i at kunne kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. Dette skal sætte den studerende i stand til at udføre sygdomsbekæmpelse og dyreværn og til at formulere sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings, og syns- og skønssager.

Kurset omfatter også forelæsninger og øvelser om vurdering af dyrevelfærd på besætningsniveau. Der gives en baggrund for de forskellige mål, der anvendes ved forskellige metoder til velfærdsvurdering, samt en oversigt over de videnskabelige resultater, der ligger til grund for de forskellige mål, og dels over de etiske og teoretiske ræsonnementer, der indgår i en velfærdsvurdering. Fordele og ulemper ved management-baserede mål, ressource-baserede og dyre-baserede mål gennemgås og diskuteres. Øvelserne giver den studerende mulighed for at afprøve dele af velfærdsvurderingsskemaer.

Som en særlig forudsætning for at kunne forstå begrebet dyrevelfærd og gennemføre dyrevelfærdsvurdering og -velfærdskontrol, herunder  med relation til dyreværnsloven, er det kursets mål at koble retsmedicn og dyrevelfærdsvurdering, - netop fordi kursus i forvejen omfatter hele dyreværnslovgivningen, som dels i stort omfang baserer sig på etologisk viden, dels har mange gråzoner, hvor en juridisk afgørelse baserer sig på et skøn af hvorvidt grænsen for dårlig velfærd er overskredet, og dermed i en teknisk juridisk forstand fører til en krænkelse af dyreværnsreglerne.

Målbeskrivelser


Kursets hovedformål er at lære den studerende at forvalte gældende regler vedrørende veterinærvæsen og husdyrsygdomme. Endvidere skal den studerende kunne anvende principper til at kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. På det grundlag skal den studerende kunne udtrykke sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns- og forsikringssager.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at kunne følgende:
Viden:

 • Redegøre for lovgivning om veterinærvæsen, husdyrsygdomme, dyreværn og dyrevelfærd og dyrevelfærdsvurdering og om udformning af juridiske dokumenter.
 • Mestre procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • At forstå forskellen mellem samt brugen af dyrevelfærdskontrol og dyrevelfærdsvurdering.
 • At forstå forskellen mellem dyre- , management- og ressourcebaserede indikatorer på dyrevelfærd og deres fordele og ulemper.
 • At forstå forskellen mellem fysiologiske og adfærdsmæssige behov,
 • At forstå baggrunden for de adfærdsmæssige behov


Færdigheder:

 • Mestre at arbejde i henhold til lovgivning om dyrlægearbejde, veterinærvæsen og husdyrsygdomme.
 • Udforme juridiske dokumenter og heri formulere sig fagligt objektivt ved bedømmelse af tids- og årsagssammenhænge i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Formulere sig fagligt korrekt og i lægmandssprog med henblik på, at de juridiske dokumenter skal kunne bruges i retslige og civile instanser, der ikke kan forventes at have kendskab til veteriært fagsprog.
 • Endvidere skal man kunne identificere om adfærds- og fysiologiske behov er opfyldt
 • Afprøve en velfærdsvurderingsprotokol "i praksis.


Kompetencer:

 • Planlægge og samarbejde med dyreejere, andre dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og med retsinstanser (herunder politi) om sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærdsvurdering og i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Tage veterinært ansvar i hht lovgivning i kritiske situationer.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.
 • At vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser når de adfærdsmæssige behov ikke bliver opfyldt.
 • At opnå en forståelse for helheden og kompleksiteten i lovgivning og anbefalinger på dyrevelfærdsområdet.

 

 

 


I. Fødevare- og Veterinærportalen, Schultz Forlag. Adgang fra http:/​/​bibliotek.science.ku.dk/​soegfind/​fagportaler/​ . Abonnement tegnes af biblioteket - Frederiksberg Campus. Alternativt kan lovgivning hentes på www.retsinfo.dk.
II. Noter om EU-lovgivningen på de veterinære områder (lægges på Absalon). III. Uddrag af bog: Nielsen, M.: Uddrag af Veterinær retsmedicin. 3. udgave af vejledning i veterinær retslære, 1. del. København, Kandrup & Wunsch forlag 1956, side 31-61 indgår i pensum. Redigeret og sprogligt revideret af lektor H.B. Simonsen 23. oktober 2001. (lægges på Absalon).
IV. Andet relevant materiale, videnskabelige artikler og vejledninger lægges på Absalon.

Alle kurser på kandidatdelens 1. år forudsættes gennemført. Begrundelsen er, at kursusdeltagerne skal have en god indsigt i medicinske sygdomme samt reproduktion som biologisk grundlag for at forstå lovgivningen, samt de forskellige aspekter af dyrevelfærd.
Undervisningen gives som E-læring, som kan tilgås i hele blok 4 og første uge af blok 1. Der vil dog kun være underviserdeltagelse i den sidste uge af blok 4 og første uge af blok 1. Kursus er opbygget i moduler med introduktion af emner, instruktioner og øvelser.

Undervisningen omfatter forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og skriftlige opgaver, herunder anvendelse af lovdatabaser. Valget begrundes i et stort pensum med nødvendigheden af at give oversigtsforelæsninger, at træne skriftlig brug af lovtekster og udformning af juridiske dokumenter, samt træning i praktisk anvendelse af lovgivningen i sygdomsbekæmpelse og dyrevelfærdsvurdering.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • E-læring
 • 40
 • Øvelser
 • 52,25
 • I alt
 • 96,25
Point
3,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Skriftlig Absalon eksamen med besvarelse af opgaver af samme type som brugt i undervisningen. Se målbeskrivelse. Eksamen gennemføres på samme tidspunkt uanset den studerendes fysiske placering, f.eks. fra udlandet for studerende, der er på studieophold.
Krav til indstilling til eksamen

Besvarelse af alle øvelsesopgaver hen gennem kursus.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der må anvendes egen computer med adgang til lovdatabaser.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur ved stikprøve.
Kriterier for bedømmelse

Viden:

 • Redegøre for lovgivning om veterinærvæsen, husdyrsygdomme, dyreværn og dyrevelfærd og dyrevelfærdsvurdering og om udformning af juridiske dokumenter.
 • Mestre procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • At forstå forskellen mellem samt brugen af dyrevelfærdskontrol og dyrevelfærdsvurdering.
 • At forstå forskellen mellem dyre- , management- og ressourcebaserede indikatorer på dyrevelfærd og deres fordele og ulemper.
 • At forstå forskellen mellem fysiologiske og adfærdsmæssige behov,
 • At forstå baggrunden for de adfærdsmæssige behov


Færdigheder:

 • Mestre at arbejde i henhold til lovgivning om dyrlægearbejde, veterinærvæsen og husdyrsygdomme.
 • Udforme juridiske dokumenter og heri formulere sig fagligt objektivt ved bedømmelse af tids- og årsagssammenhænge i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Formulere sig fagligt korrekt og i lægmandssprog med henblik på, at de juridiske dokumenter skal kunne bruges i retslige og civile instanser, der ikke kan forventes at have kendskab til veteriært fagsprog.
 • Endvidere skal man kunne identificere om adfærds- og fysiologiske behov er opfyldt
 • Afprøve en velfærdsvurderingsprotokol "i praksis.


Kompetencer:

 • Planlægge og samarbejde med dyreejere, andre dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og med retsinstanser (herunder politi) om sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærdsvurdering og i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Tage veterinært ansvar i hht lovgivning i kritiske situationer.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.
 • At vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser når de adfærdsmæssige behov ikke bliver opfyldt.
 • At opnå en forståelse for helheden og kompleksiteten i lovgivning og anbefalinger på dyrevelfærdsområdet.