SVEK13008U Almen klinisk praksis, store husdyr

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

General Clinical Practice, Large Animals

Uddannelse

Kandidat i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Med udgangspunkt i kliniske cases vil de studerende under supervision assistere ved diagnostik og behandling af sygdomme hos heste, kvæg og små drøvtyggere. Der lægges I undervisningen op til, at  de studerende bruger deres viden om sygdomme, symptomer, behandling og forebyggelse. Efter kurset forventes de studerende at kunne anvende de basale diagnostiske og terapeutiske principper med henblik på at udrede lidelser hos store husdyr. Ligeledes forventes at de studerende kan omgås store husdyr og klienter i relation til danske forhold og lovgivning.

Via eksternt praktikophold ("seeing practice") kommer de studerende til at stifte bekendtskab med privat stordyrs dyrlægepraksis med fokus på kommunikation og praksismanagement

De studerende vil træne systematisk gynækologisk undersøgelsesteknikker på et slagteri i Jylland, bla drægtighedsdiagnostik og diagnostik af hyppige reproduktionslidelser, samt blive introduceret til inseminationsteknikker.

Indgåelse af aftale om det obligatoriske, eksterne praktikophold påhviler de studerende, herunder afholdelse af alle omkostninger i forbindelse med opholdet.

Målbeskrivelser

Redegøre for væsentlige generelle principper ved samarbejde og kommunika
Viden:

 • Anvende korrekte veterinærmedicinske termer til at beskrive sygdomme, diagnose, terapi, prognose og profylakse
 • Identificere årsager til hyppigt forekommende medicinske, kirurgiske og reproduktionsmæssige lidelser hos store husdyr
 • Redegøre for væsentlige generelle principper ved samarbejde og kommunikation i mindre grupper og overfor klienter
 • Kende kriterierne for diagnostik af drægtighed og forløbet af  østralcyklus samt kende de basale inseminationsteknikker hos kvæg og hest
 • Redegøre for management, patientmateriale og klientkommunikation i privat stordyrspraksis ud fra erfaringerne i eksternt praktikophold.
 • Kunne redegøre for diagnostik, terapi og forebyggelse af de almindeligste sygdomme hos store husdyr 
 •  

Færdigheder:

 • Udfærdige korrekte journaler og føre løbende journaler på en tilfredsstillende måde, forståelig for kollegaer og offentligheden
 • Kunne optage relevant anamnese for et enkelt dyr eller en flok
 • Håndtere og fiksere dyr korrekt og sikkert, og kunne instruere andre heri
 • Udføre komplet klinisk undersøgelse, herunder drægtighedsdiagnostik hos køer og fastlæggelse af tidspunkt i østralcyklus
 • Kunne diagnosticere, behandle og forebygge de mest almindelige sygdomme hos store husdyr
 • Deltage i akut arbejde og kunne udføre basal første hjælp
 • Udtage, opbevare og håndtere prøvemateriale, udføre standard laboratorieundersøgelser og fortolke resultaterne af diverse laboratorieundersøgelser
 • Anvende røntgen og ultralyd og andet teknisk udstyr i henhold til regler om sikkerhed som kan anvendes supplerende diagnostisk
 • Følge procedurer korrekt for håndtering af zoonotiske infektioner
 • Anvende principper for aseptisk kirurgi
 • Vurdere og kontrollere smerte
 • Vejlede i og udføre korrekt behandling
 • Vurdere når aflivning er indiceret, og foretage aflivning korrekt, ligesom der skal tages hensyn til ejer og andres følelser
 • Sikkerhed i forbindelse med dette samt vejledning i bortskaffelse af kadaver.
 • Minimerere risiko for smitte og infektion.
 • Reflektere over sygdomsrisikogrupper, risikofaktorer og forebyggelse
 • Reflektere over usikkerhed i forbindelse med diagnostik og prognose
 • Vurdere og reflektere over klientkommunikation i relation til at opnå: fyldestgørende anamnese,  vished for, at klienten har forstået sygdomsproblemets mulige behandlinger og prognoser, herunder klientens ansvar for egenbehandling og forebyggelse.
 • Vurdere og reflektere over klientkommunikation i relation til etiske, økonomiske og lovgivningsmæssige forhold ved sygdom og behandling.
 • Vurdere og reflektere over professionel opførsel i stordyrspraksis, herunder opnå højst mulige hygiejneniveau.

 

Kompetencer:

 • Arbejde effektivt i teams med komplekse kliniske cases og i stressede situationer
 • Være bevist om det etiske ansvar dyrlægen har overfor dyr såvel som klienter, men også generelt overfor det omgivende samfund
 • Være bevist om det økonomiske og ofte følelsesladede forhold der gør sig gældende for dyrlægens arbejde
 • Være bevist om at de professionelle kundskaber skal bidrage til udvikling og forbedring af veterinærvidenskaben til fordel for dyr og omgivelser

Large Animal Internal Medicine. Bradford P. Smith, 4th edition, 2009. Mosby Elsevier. ISBN-13: 978-0323009461 / ISBN-10: 0323009468

Klinisk undersøgelsesmetodik og journalskrivning. 
Eriksen, L.: DSR, 1991

Veterinary Anesthesia and Analgesia. Lumb & Jones, 4th edition. 
Blackwell Publishing 2007. ISBN: 9780781754712 

Equine Surgery. Jorg A. Auer og John A. Stick. 3rd edition.
W.B. Saunders Company 2005 ISBN 9781416001232 

Veterinary Reproduction and Obstetrics. DE Noakes, TJ Parkinson, GCW England. 9th ed. Saunders 2009 ISBN 978-0-7020-2887-8

Equine Emergency. Orsini & Divers, 3rd edition. Saunders 2008. ISBN 9781416036098

Godkendte kursusattester på kurserne Medicin, Kirurgi og Reproduktion - mindre husdyr og Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr
Godkendte kursusattester fra kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004 og kursus i Medicin, Kirurgi og Reproduktion -mindre husdyr SVEK13005.
Der er skemalagt kursusaktivitet i 8 uger i blokken. Praktisk klinisk undervisning i rotationer indenfor medicin, kirurgi og reproduktion, samt eksternt ophold i privat dyrlægepraksis, med fokus på store husdyr. Derudover inddrages både E-baserede kliniske cases og klinisk teoretiske materialer i undervisningen. Endelig vil ekskursioner også indgå i dele af undervisningen.
Undervisningsforløbet er delt i 4 moduler, der kan rykkes rundt på ugefordelingen:
1. Intern medicin på Universitetshospitalet for Store Husdyr: 2 uger
2. Kirurgi på Universitetshospitalet for Store Husdyr: 2 uger
3. Kvæg og små drøvtyggere, Medicin og kirurgi på Universitetshospitalet for Store Husdyr: 2 uger
4. Reproduktion inklusiv et ophold på slagteri i Aalborg: 1 uge + 1 dag
5. Eksternt ophold i privat stordyrspraksis: 4 dage

I løbet af undervisningsforløbet testes praktiske og faglige færdigheder hos den enkelte studerende. Disse registreres i løbende i individuelle logbøger. Det er de studerendes eget ansvar at sikre, at disse færdigheder bliver testet og registreret i logbogen.

Det forventes, at de studerende på kurset tager ansvar for egen læring og forståelse for at klinisk træning er livslang læring og kræver løbende opdatering og specialisering.
Den eksterne praktikuge kan placeres udenfor kursusforløb, fx i sommerferie eller mellemuger. Godkendt kursusattest vil i så fald først blive opnået, når praktikopholdet er gennemført og godkendt.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 90
 • Praktik
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 290
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Kursusattestens logbog består af registreringer af godkendte praktiske og faglige færdigheder i løbet af kurset og praktikholdet. Det er de studerendes eget ansvar at sikre at disse færdigheder bliver testet og registreret i logbogen
Case-baseret MCQ-eksamen består en række opgaver baseret på kliniske cases præsenteret som patienter, præparater, billeder, videoer, lydfiler, laboratorietests resultater suppleret med enkelte praktiske opgaver. Hver opgave besvares hver for sig og hvert spørgsmål vægtes ligeligt. Eksamen foregår på Institut for Produktionsdyr og Heste
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt kursusattest kræver mindst 80 % deltagelse i hospitalsøvelselses elementerne på hest og produktionsdyr, eksternt praktikophold, samt godkendt logbog.
Studerende kan gå til praktisk eksamen uanset kursusattest, men for at BESTÅ KURSET KRÆVES BÅDE GODKENDT KURSUSATTEST OG BESTÅET EKSAMEN.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Veterinærmedicinsk produktionskatalog og lommeregner må medbringes

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Viden:
-Anvende korrekte veterinærmedicinske termer til at beskrive sygdomme, tilstande, diagnose, terapi og profylakse
- Identificere årsager til hyppigt forekommende medicinske, kirurgiske og reproduktionsmæssige lidelser hos store husdyr
- Diagnostisere drægtighed, stadie i østralcuklus og hyppige genitale lidelser hos kvæg og kende de basale inseminationsteknikker hos store husdyr.

Færdigheder:
- Udfærdige korrekte journaler og føre løbende journaler på en tilfredsstillende måde forståelig for kollegaer og offentligheden
- Arbejde effektivt i teams
-Være bevist om etisk ansvar dyrlægen har overfor dyr såvel som klienter, men også generelt overfor det omgivende samfund
- Være bevist om det økonomiske og ofte følelsesladede forhold der gør sig gældende for dyrlægens arbejde
- Være bevist om at de professionelle kundskaber skal bidrage til udvikling og forbedring af veterinærvidenskaben til fordel for dyr og omgivelser

Kompetencer:
- Kunne optage relevant anamnese for et enkelt dyr eller en flok
- Håndtere og fiksere dyr korrekt og sikkert, og kunne instruere andre heri
- Udføre komplet klinisk undersøgelse, herunder drægtighedsdiagnostik hos køer og fastlæggelse af tidspunkt i østralcyklus
- Deltage i akut arbejde og kunne udføre basal første hjælp
- Udtage, opbevare og håndtere prøvemateriale, udføre standard laboratorieundersøgelser og fortolke resultaterne af diverse laboratorieundersøgelser
- Anvende røntgen og ultralyd og andet teknisk udstyr i henhold til regler om sikkerhed som kan anvendes supplerende diagnostisk
- Følge procedurer korrekt for håndtering af zoonotiske infektioner
- Anvende principper for aseptisk kirurgi
- Vurdere og kontrollere smerte
- Vejlede i og udføre korrekt behandling
- vurdere når aflivning er indiceret, og foretage aflivning korrekt, ligesom der skal tages hensyn til ejer og andres følelser. Sikkerhed i forbindelse med dette samt vejledning i bortskaffelse af kadaver.
- Minimer risiko for smitte og infektion.
- Beregne og anvende basale reproduktionsdata for kvæg
- Reflektere over sygdomsrisikogrupper, risikofaktorer og forbyggelse
- Reflektere over usikkerhed i forbindelse med diagnostik og prognose