SVEK13002U Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Emergency, Obstetrics, Critical Care and Clinical Anaesthesiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kursus indhold:

Kurset afholdes sideløbende med SVEK 11004. Hvert kursus disponerer over 4 uger, og introduktionsugen deles således at hvert kursus disponerer over 4-5 moduler (halve dage).
Kurset i Akut medicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi består af 1/2 introduktionsuge samt 4 uger med kliniske øvelser og vagter.
Introduktionsugen består af Introduktion til hospitalerne (1 modul), teoretiske forelæsninger og øvelser i mindre husdyr akutmedicin & anæstesiologi (2 moduler) og teoretiske forelæsninger og øvelser store husdyr akutmedicin & anæstesiologi (2 moduler).

Kliniske øvelser og rotationer forløber over 4 uger og er fordelt på akut medicin mindre husdyr (1 uge), anæstesiologi mindre husdyr (1 uge) og  akutmedicin & obstetrik store husdyr (2 uger)

Følgende indgår i relation til akut medicin og anæstesi for mindre husdyr:
Teoretiske forelæsninger og superviserede praktiske øvelser på dummies/kadavere indenfor emnerne shock, væsketerapi, syre/base balance, genoplivning (CPR), transfusionsmedicin, anæstesi (gas & TIVA), analgesi og sedation, ventilation, medicinske og kirurgiske procedurer og management af hyppigt forekommende akutte tilfælde. Endvidere obligatorisk deltagelse i vagter.

Følgende indgår i relation til akut medicin og obstetrik for store husdyr:
Teoretiske forelæsninger indenfor emnerne obstetrik, akutte abdominale lidelser hos kvæg og hest, væsketerapi og akut sårbehandling. Endvidere praktiske øvelser i form af kejsersnit på ko og so, samt føtotomiøvelser. Endvidere obligatorisk deltagelse i vagter.

 

Målbeskrivelser

Kurset eksponerer de studerende for fagområderne akut medicin og intensiv behandling, obstetrik og anæstesiologi.  Målet er at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at undersøge, diagnosticere og behandle kritisk syge dyr.  At give de studerende mulighed for, at bruge den viden og de kliniske færdigheder, som de har tilegnet sig i det veterinære curriculum, i virkelige kliniske omgivelser, samt at lære dem værdien af team arbejde i hospitalerne.

Ved afslutningen af de kliniske rotationer vil de studerende forstå de muligheder der ligger indenfor små- og stor-dyrs akut medicin, obstetrik og anæstesiologi. De vil forstå brugen - og begrænsninger- af intensivafdelinger og overvågningsværktøjer. De vil være i stand til at identificere de vigtigste akutte tilstande og vide, hvordan de skal håndtere dem. De vil være i stand til at anvende disse færdigheder i en virkelig klinik situation.

Viden:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at have følgende viden inden for emnet:

 • redegøre for hyppigt forekommende akutte tilstande, herunder også obstetriske,  med hensyn til diagnose, behandling og prognose
 • identificere optimale diagnostiske udredningsplaner samt behandlingsplaner for udvalgte sygdomme indenfor akut medicin og obstetrik
 • redegøre for virkemåder, fordele og ulemper ved almindelige former for sedativa, analgetika og anæstesi, herunder fuld intravenøs anæstesi (TIVA)
 • redegøre for livsreddende akutte procedurer herunder perikardio- og thorakocentese, kardiopulmonær genoplivning og urinkateterisering ved obstruktion hos mindre husdyr.
 • redegøre for akut behandling af sår, akutte abdominale tilstande samt obstetriske vanskeligheder hos store husdyr.
 • mestre de grundlæggende principper ved væske og shockbehandling, herunder syre/base og transfusionsmedicin.
 •  

Færdigheder:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at have følgende færdigheder inden for emnet:

 • optage patient anamnese og udføre klinisk undersøgelse af en akut/kritisk syg patient
 • skrive en problemorienteret journal (POMR)baseret på anamnese og klinisk undersøgelse
 • skrive et hjemsendelses brev til en klient·
 • være i stand til at vurdere behovet for og udføre væske og shock behandling
 • være i stand til at vurdere og vælge de rigtige former for analgesi, sedation og anæstesi på små og store dyr, herunder inhalation og TIVA anæstesi
 • være i stand til at udføre akutte livsreddende procedurer på smådyr, herunder thorakocentese, kardiopulmonær genoplivning og urinkateterisering ved obstruktion.
 • være i stand til at udføre akutte livsreddende procedurer på stordyr, herunder akut sårbehandling, akut abdominalbehandling samt, for køer, kejsersnit
 • være i stand til at identificere, diagnosticere og behandle de mest almindelige akutte tilfælde hos relevante dyrearter,  herunder: svært dehydrerede patienter, patienter med obstetriske vanskeligheder, shock patienter, blødende patienter, åbne sår, respiratoriske kriser, obstruktion af urinveje, øjen-skader, forbrændinger, vævs traumer, traume på lemmer og indre organer.

·

Kompetencer:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at have følgende kompetencer inden for emnet:

 • selvstændigt at indhente og implementere relevant litteratur på området og omsætte det til diagnostiske udredningsplaner og behandlingsplaner for patienter med kritisk eller akut sygdom
 • selvstændigt kunne foretage triage af patienter med kritisk eller akut sygdom, dvs. være i stand til at vurdere tilstandens sværhedsgrad og på baggrund af dette prioritere hvilken rækkefølge patienterne behandles i
 • være i stand til at vurdere hvornår henvisning til en specialist er indikeret (relevant og nødvendig)
 • være i stand til at vurdere behovet for eutanasi og guide klienter i forbindelse med eutanasi.

Anbefalet litteratur vil blive offentliggjort senest 1 måned før kursusstart

Godkendte kursusattester fra kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004 og kursus i Medicin, Kirurgi og Reproduktion -mindre husdyr SVEK13005.
Teoretiske forelæsninger, planlagte og superviserede øvelser på kadavere/dummies (smådyr) og levende dyr (stordyr), kliniske rotationer på hospitalerne herunder vagt.
Der vil være op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Familiedyr og op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Produktionsdyr & Heste.
Kliniske rotationer er fordelt på HMH således: dagtid: mandag til fredag 8 - 16; vagttid: mandag til fredag 16 - 24 og 24 - 07 og lørdag til søndag, samt på helligdage: 08 - 24 og 24 - 07.
På HSH vil der være obligatorisk vagt efter plan fra 16.00 – 08.00 på hverdage og på lørdage, søndage og helligdage fra 08.30 – 16.00. Der kan forekomme undervisning næste dag fra kl 0800, men det tilstræbes i planlægningen at dette undgås hvis den studerende har haft nattevagt.
 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 5
 • Forberedelse
 • 54
 • Praktiske øvelser
 • 135
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen afholdes på Peter Bangs Vej og organiseres af de involverede institutter, som en skriftlig multiple choice eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 80% aktiv deltagelse i alle dele af kurset for at opnå godkendt Kursusattest.
Det vil sige 80% i introduktionsugen, 80% på akut medicin mindre husdyr, 80% på anæstesi mindre husdyr og 80% på akut medicin, obstetrik og anæstesi store husdyr. Studerende kan gå til eksamen uanset kursusattest, men for at bestå kurset kræves både godkendt kursusattest og og bestået eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

 

 


 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er mere end en intern eksaminator
Kriterier for bedømmelse

Den studerende vil blive testet på evnen til at:
 

 • At vurdere en kritisk patient
 • At identificere vigtige akutte, herunder obstetriske tilstande
 • At evaluere kritiske parametre der kræver akut håndtering (puls, syre/base parametre etc.)
 • At iværksætte passende akut behandling for udvalgte akutte, herunder obstetriske sygdomme
 • Vælge hensigtsmæssig analgesi og anæstesi-protokol til en given patient, monitorere patient i anæstesi og reagere på irregulariteter.