SVEBBSCH1E Veterinært bachelorprojekt

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Veterinary BSc project

Uddannelse

Bachelor i Veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Opgaven skal udarbejdes som et teoretisk litteraturstudie i videnskabelig oversigtsartikelformat (se KUnet – Absalon kursussiden for detaljer om formatet).

Den studerende kan frit vælge emne inden for et af bacheloruddannelsens fagområder.

Fælles projektseminarer/-forelæsninger.
Forud for projektafviklingen udbydes tre fælles seminarer /forelæsninger for alle projektstuderende om:

1) videnskabsteori og hypotesegenerering,
2) opbygning af naturvidenskabelige artikler (IMRAD systemet)
3) kritisk videnskabelig læsning og skrivning.

Det forudsættes, at de studerende selvstændigt er i stand til at søge litteratur i videnskabelige tidsskriftdatabaser, alternativt skal de studerende inden eller i starten af forløbet tage et kursus i litteratursøgning.

Projektaftale og vejledning
Der skal indledningsvis, inden kontraktudfærdigelse, afholdes en samtale mellem gruppen af studerende og hovedvejlederen om gensidige forventninger, mødeaftaler m.m. 

Vejledningen tager derefter udgangspunkt i den indgåede aftale og i de studerendes behov. Vejleder skal fungere som faglig sparringspartner og skal primært vejlede mht. strukturering af opgaven, analysemetoder (litteratur, væsentlige kilder mv.)

Vejleder skal godkende kontraktens:

 • fagområde
 • problemformulering
 • væsentlige afgrænsninger
 • foreløbig disposition
   

Vejleder skal ikke:

 • gennemlæse større dele af opgaven
 • bidrage med omfattende detailvejledning
 • være ansvarlig for indholdet m.m. af den endelige opgave.
Målbeskrivelser

Målet med bacheloropgaven, er at give de studerende en dybere forståelse for evidensbaseret viden og forskningsformidling. Dette søges opnået ved, at de studerende skriver en projektrapport udfærdiget som en faglig oversigtsartikel på engelsk eller dansk til et veterinært eller andet relevant tidskrift, samt præsenterer et 20 minutters videnskabelig mundtligt indlæg om emnet. Studerende kan frit vælge emne inden for et af bacheloruddannelsens forudgående fagområder.

Viden

 • Opstille videnskabelige problemstillinger og hypoteser
 • Redegøre for veterinærmedicinsk viden og problemstillinger i relation til projektets fagområde med vægt på problemformulering og -analyse
 • Vurdere resultater og hypoteser i den anvendte videnskabelige originallitteratur
 • Søge, prioritere og referere litteratur

 

Færdigheder

 • Identificere og bearbejde eksisterende eller ny viden inden for et af uddannelsens fagområder
 • Formidle behandlingen af problemformuleringen klart og overskueligt – både skriftligt og mundtligt – til den relevante målgruppe
 • Formidle evidensbaseret forskning i skrift og gennem mundtlig fremlæggelse
 • Fremlægge og formidle komplekse resultater og problemstillinger på skrift og via mundtlig præsentation
 • Skrive en faglig oversigtsartikel på videnskabelig basis

 

Kompetencer

 • Selvstændigt formidle veterinærmedicinske, videnskabelige forskningsresultater på et introducerende niveau
 • Diskutere den veterinære problemstillings videnskabelige og samfundsmæssige betydning
 • Forholde sig kritisk til litteratur, teorier/modeller og eventuelle data
 • Selvstændigt videreudvikle sin viden og færdigheder i tilknytning til fagområdet og det erhvervsområde, som uddannelsen er rettet mod.

Anbefalet litteratur:

 • How to write and publish a scientific paper, Robert .A. Day, University Press
Projektet skal afvikles i løbet af uddannelsens sidste år.
Den studerende skal have bestået mindst 150 ECTS inden deltagelse i eksamen.
Basale veterinære støttefag og veterinærmedicinske kurser på bacheloruddannelsens to første år.
Kursus i litteratursøgning (udbydes for studerende af KU's forskningsbiblioteker).
Bachelorprojekter skal gennemføres i grupper på mindst to studerende. Det samlede projekt skal have et omfang, der svarer til, at hver studerende har en studiearbejdsbyrde på 10 ECTS.

Korte introducerende seminarer i (se "Skemagruppe" for placering), efterfulgt af selvstændigt, superviseret projektarbejde, som afsluttes med en projektrapport udarbejdet som en veterinærfaglig oversigtsartikel og en 20 min. videnskabelig præsentation.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 263
 • Vejledning
 • 5
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, studietid svarende til 10 ECTS
Mundtligt forsvar, Maksimalt 50 minutter inkl. præsentation
Eksamen består af en videnskabelig præsentation (20 min. fælles) og efterfølgende eksamination (ca. 15 min. pr. studerende). Hovedvejlederen fastsætter tid og sted for afholdelse af eksamen efter aftale med de studerende.

Der gives én samlet karakter for projektrapport, præsentation og efterfølgende eksamination, hvor rapporten vægtes (60%) og præsentationen og det mundtlige forsvar vægtes med 40%.

Det skriftlige projekt bedømmes som en fælles opgave, uanset om de studerende kan definere, hvem der har skrevet de enkelte afsnit af opgaven. Den mundtlige præsentation af opgaven og efterfølgende eksamination skal foregå samlet med bidrag fra alle i gruppen. Med udgangspunkt i vurderingen af den fælles skriftlige opgave og de efterfølgende individuelle præstationer i forbindelse med forsvaret gives en individuel bedømmelse af de enkelte studerende i gruppen.

Ved bedømmelsen vægtes den faglige og metodiske del lige. Ud over det faglige indhold lægges også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog projektet er skrevet på, idet evnen til at formidle stoffet indgår i den samlede vurdering.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af projektrapport skal ske senest til fastsatte afleveringsdato. Afleveringen skal ske elektronisk. Se KU.net for flere oplysninger om afleveringsprocedure.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Blokuge 9 i blok 4. Dog kan det mundtlige forsvar udsættes til en af de følgende uger, såfremt det er nødvendigt af hensyn til censors og/eller eksaminators tid. Bedømmelsen skal være afsluttet senest 6 uger efter projektrapporten er afleveret.

Reeksamen

Aftales med hovedvejleder i samarbejde med studielederen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende gennem den skriftlige projektopgave, afsluttende mundlige præsentation og efterfølgende eksamination beherske flg. kompetencer:

Viden

 • Opstille videnskabelige problemstillinger og hypoteser
 • Redegøre for veterinærmedicinsk viden og problemstillinger i relation til projektets fagområde med vægt på problemformulering og -analyse
 • Vurdere resultater og hypoteser i den anvendte videnskabelige originallitteratur
 • Søge, prioritere og referere relevant litteratur

 

Færdigheder

 • Identificere og bearbejde eksisterende eller ny viden inden for et af uddannelsens fagområder
 • Formidle behandlingen af problemformuleringen klart og overskueligt – både skriftligt og mundtligt – til den relevante målgruppe
 • Formidle evidensbaseret forskning i skrift og gennem mundtlig fremlæggelse
 • Fremlægge og formidle komplekse resultater og problemstillinger på skrift og via mundtlig præsentation
 • Skrive en faglig oversigtsartikel på videnskabelig basis og som overholder de relevante krav til layout og format.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt formidle veterinærmedicinske, videnskabelige forskningsresultater på et introducerende niveau
 • Diskutere den veterinære problemstillings videnskabelige og samfundsmæssige betydning
 • Forholde sig kritisk til litteratur, teorier/modeller og eventuelle data