SVEB13005U Husdyrernæring

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Animal Nutrition

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset indeholder en introduktion til de basale begreber indenfor fagområdet huadyrernæring efterfulgt af mere specifikke forhold vedr. herbivore (drøvtyggere og heste); omnivore (grise, fjerkræ) og carnivore (hund, kat og mink).
Kvantitativ beskrivelse af de forskellige dyrearters fordøjelse og omsætning af energi- og næringsstoffer til forskellige livsytringer (f.eks.. vedligehold, vækst, reproduktion, laktation). Principper for bestemmelse af energi- og næringsstofbehov og –normer for produktionsdyr kombineret med et grundlæggende kendskab til egnede fodermidler for disse dyr, herunder påvirkning af produktkvalitet. Beskrivelse af fodermidlernes kemiske sammensætning og værdi karakteristiske egenskaber og risiko for indhold af uønskede eller ernæringsskadelige stoffer. Vurdering af foderplaner også i relation til ernæringens betydning som årsag til sygdom samt brug af diæter i forbindelse med forskellige lidelser særligt indenfor produktionsdyr.

Mink bruges som prototype for basale ernæringskrav hos hund og kat.

Målbeskrivelser

Kurset skal give et basalt kendskab til de grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov til raske og syge dyr for de vigtigste husdyrarter i Danmark. 

Viden:

 • beskrive grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov til raske og syge dyr.
 • udpege væsentlige faktorer af betydning for den kvantitative energi- og næringsstofomsætning.
 • nævne karakteristiske ernæringsmæssige egenskaber ved typisk anvendte fodermidler
 • identificere egnede fodermidler til produktionsdyr


Færdigheder:

 • anvende ernæringsmæssige og fodringsmæssige principper, begreber og metoder til vurdering af standardfoderplaner, diæter og sammenhæng mellem ernæring og sygdom
 • vurdere foders anvendelighed til produktionsdyr
 • analysere forhold vedrørende sygdomsforebyggende ernæring


Kompetencer:

 • samarbejde med andre rådgivere om ernæring af produktionsdyr
 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere ernæring med klienter, rådgivere og andre fagfolk

Anbefalet litteratur:

 • A. Chwalibog: Husdyrernæring. Næringsværdi og Næringsbehov. Samfundslitteratur.

 

Desuden anvendes læringsmateriale uploaded på Absalon.

SVEB10386U Veterinær anatomi og fysiologi 1
SVEB10387U Veterinær anatomi og fysiologi 2
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi
Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og cases samt en ernæringsekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 4
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 124
Point
4,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Case-baseret eksamen udføres i grupper med individuel aflevering inden for 24 timer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at bestå Husdyrernæring skal den studerende ud fra oplysninger om en given diæts sammensætning som et minimum kunne beregne indholdet af energi og næringsstoffer i diæten ved hjælp af relevante fodermiddel- og normtabeller samt vurdere diætens egnethed til et givet hus- eller familiedyr, herunder vurdere om diæten overholder de gængse normer for den pågældende dyreart ved en given livsytring samt mulige konsekvenser for dyrets sundhed. Der lægges vægt på en korrekt anvendelse af fagets termer og forståelse for samspillet mellem ernæring, fysiologi og mave-tarmkanalens opbygning hos de enkelte arter, herunder vurdering af fodermidlers egnethed, samt kendskab til metoder til fastlæggelse af dyrs energi- og næringsstofbehov.