SVEB13002U Immunologi, almen patologi og patofysiologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Immunology, General Pathology and Pathofysiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende vil i løbet af kursus lære om generelle immunologiske, patologiske og patofysiologiske processer, herunder forståelse af, hvordan immunologiske og patologiske processer udvikles og manifesterer sig morfologisk, samt betydning af de patologiske processer for det enkelte væv eller organ og for den samlede organisme. Den studerende vil blive introduceret i fagenes terminologier, som danner grundlag for fremtidig kommunikation om immunologiske, patologisk og patofysiologiske tilstande.

Der vil blive undervist i følgende emner: Immunologiske principper vedrørende antigener, antistoffer, T og B celler og deres samspil. Speciel fokus vil blive lagt på immunitet ved infektion, overfølsomhed samt immunprofylakse.
Inden for patologi vil der blive undervist i: celledød og nekrose, subletal celleskade, inflammation, cirkulations-forstyrrelser, immunopatologi og neoplasi. Indenfor patofysiologi: kredsløbspatofysiologi (herunder cirkulations-forstyrrelser og hæmostase).
Endvidere afholdes patofysiologiske oversigtsforelæsninger samt problembaseret læring (PBL) i form af ”mini-cases” og e-læring. Den opnåede viden vil danne basis for den videre undervisning i speciel patologi, veterinær medicin samt ”Veterinary Paraclinics ”.

Målbeskrivelser

Hovedformålet er, at den studerende ved anvendelse af den rette terminologi lærer at beskrive immunologiske, patologiske og patofysiologiske forhold og manifestationer på såvel det mikroskopiske som det makroskopiske niveau samt kunne beskrive de tilgrundliggende molekylære og cellulære mekanismer, som forårsager disse manifestationer.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:

 • Beskrive og udtrykke såvel skriftlig som mundtlig viden indenfor den teoretiske del af immunologi, veterinære patologi samt patofysiologi, en viden som vil sætte dem i stand til at tilegne sig speciel patologi og veterinær medicinsk klinik senere i studiet.
 • Demonstrere viden om generelle immunologiske, patologiske samt patofysiologiske processer, herunder hvordan processerne udvikles og manifesterer sig morfologisk, samt betydning af processerne for det enkelte væv eller organ og for den samlede organisme.
 • Udvise overblik og indsigt i fagenes terminologier, som danner grundlag for fremtidig kommunikation. Det drejer sig om basal viden om teori for sygdommes opståen og udvikling.


Færdigheder:

 • Anvende den rette terminologi til at beskrive og redegøre for patologiske manifestationer på såvel det mikroskopiske som det makroskopiske niveau samt kunne beskrive de tilgrundliggende molekylære og cellulære mekanismer, som ligger til grund for de patologiske manifestationer.
 • Bedømme og beskrive en given histologisk forandring og forbinde denne med de tilgrundliggende cellulære patologiske forandringer.
 • Formidle relevante patologiske og immunologiske problemstillinger og løsninger i forhold til de medstuderende.
 • Drage konklusioner af almen patologisk relevans efter at have analyseret en given sygdomshistorie (case).
 • Anvende teoretisk funderede redskaber til løsning af enkle immunologiske problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
 • Vælge eksperimentelle teknikker og metoder til anvendelse ved immunologiske undersøgelser.
 • Formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for immunologiske delområder

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt uddrage og løse komplekse teoretiske problemstillinger indenfor den veterinære patologi.
 • Erhverve sig et fagsprog med henblik på at kunne diskutere i, med og om almen patologi med såvel fagkolleger som lægmand.
 • Udvikle en faglig viden og et fagsprog med henblik på at kunne diskutere i, med og om immunologi, samt gennem analyse af immunologiske parametre at kunne forstå et dyrs immunologiske reaktioner på infektioner.

Anbefalet litteratur:

Immunologi:
"The Immune System", 4. ed by Peter Parham. Garland Science, 2009.
Forelæsningsrækken og slides følger Peter Parham "The Immune System".

Almen patologi: De indledende kapitler af ”Pathologic Basis of Veterinary Disease”, Zachary & McGavin, 5rd Edition, Elsevier, 2011.

Patofysiologi: Udleveret materiale såsom originalartikler samt udvalgte afsnit med integreret patofysiologiske aspekter i fra: Cunningham ”Textbook of veterinary physiology”. Saunders latest edition samt Silverthorn. Human physiology, Pearson latest edition.

SVEB10386U Veterinær anatomi og fysiologi 1
SVEB10387U Veterinær anatomi og fysiologi 2
SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
Undervisningen foregår dels som forelæsninger, immunologiske laboratorieøvelser, histologiøvelser, makroskopiske demonstrationer, besvarelse af ”cases” samt ”e-learning”.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • E-læring
 • 24
 • Forberedelse
 • 258
 • Forelæsninger
 • 84
 • Praktiske øvelser
 • 34
 • Teoretiske øvelser
 • 8
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen på Peter Bangsvej. Eksamen består af en blanding af essayopgaver og korte spørgsmål.
Vægtning: Essayopgaver: 50 %, korte spørgsmål: 50 % .
Der gives karakterer efter opnået samlet point antal samt efter en helhedsvurdering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

På Peter Bangsvej er VIRMIK tilgængelig. Deruover er det muligt at medbringe USB stik med noter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

De studerende bliver bedømt ud fra kriterier beskrevet under målbeskrivelse. Beståelsesgrænsen er >50% korrekt besvarelse, dog baseret på en helhedsvurdering af den samlede besvarelse.

Viden:
•Beskrive og udtrykke såvel skriftlig som mundtlig viden indenfor den teoretiske del af immunologi, veterinære patologi samt patofysiologi.
•Demonstrere viden om generelle immunologiske, patologiske samt patofysiologiske processer, herunder hvordan processerne udvikles og manifesterer sig morfologisk, samt betydning af processerne for det enkelte væv eller organ og for den samlede organisme.
•Udvise overblik og indsigt i fagenes terminologier, som danner grundlag for fremtidig kommunikation. Det drejer sig om basal viden om teori for sygdommes opståen og udvikling.

Færdigheder:
•Anvende den rette terminologi til at beskrive og redegøre for patologiske manifestationer på såvel det mikroskopiske som det makroskopiske niveau samt kunne beskrive de tilgrundliggende molekylære og cellulære mekanismer, som ligger til grund for de patologiske manifestationer.
•Bedømme og beskrive en given histologisk forandring og forbinde denne med de tilgrundliggende cellulære patologiske forandringer.
•Drage konklusioner af almen patologisk relevans efter at have analyseret en given sygdomshistorie (case).
•Anvende teoretisk funderede redskaber til løsning af enkle immunologiske problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
•Vælge eksperimentelle teknikker og metoder til anvendelse ved immunologiske undersøgelser.
•Formidle viden skriftligt om problemstillinger inden for immunologiske delområder.

Kompetencer:
•Selvstændigt uddrage og løse komplekse teoretiske problemstillinger indenfor den veterinære patologi.