SVEB10403U Speciel patologi og fjerkræsygdomme

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Special Pathology and Poultry Diseases

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset består af tre elementer:

Praktisk øvelseskursus, hvor den studerende bl.a. deltager i den daglige sektion af huspattedyr og fjerkræ, organpræparation og –undersøgelse samt for speciel patologi histopatologisk udredning og diagnostik på præparater af udvalgte læsioner.

Teoretisk undervisning i sygdomme og læsioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr, omfattende bl.a. teoretisk gennemgang baseret på organsystemer og case-baseret undervisning.

Teoretiske øvelser, hvor den studerende eksponeres for en bred vifte af makroskopiske læsioner i forskellige væv og organer fra huspattedyr. Undervisningen er fototekbaseret (en samling af fagrelaterede billeder med et udvalg af læsionstyper hos de forskellige dyrearter).

For fjerkræsygdomme gælder endvidere, at undervisningen omfatter produktionens opbygning, velfærdsproblematikker, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, herunder specielt høns, kalkuner, ænder og gæs. Undervisningen omfatter endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Målbeskrivelser

Speciel patologi:
Hovedformålet med undervisningen er, at studerende skal at kunne udrede 1) årsager til patologiske forandringer, 2) de enkelte organsystemers reaktionsmønstre på beskadigelse, og 3) reaktionsmådernes morfologiske udtryk, makroskopisk såvel som histologisk, i relation til patofysiologiske mekanismer. Herigennem forventes den studerende at være i stand til at beskrive, diagnosticere, udrede og evaluere patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer. Den studerende vil kunne foretage sektioner af huspattedyr.

Fjerkræsygdomme:
Hovedformål er at give teoretisk og praktisk indførelse i forhold, der afspejler væsentlige arbejdsopgaver for dyrlæger herunder, fjerkræproduktionens infrastruktur, velfærd, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, specielt hos høns, kalkuner, ænder og gæs. Hertil kommer endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Når kurset er færdigt forventes den at studerende at kunne:

Viden:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr.
 • Forklare betydningen af regelret sektion og hygiejne samt valg af materialer udtaget ved sektion til videregående laboratorieundersøgelser, herunder fejlkilder og usikkerhed.
 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer på såvel makroskopisk som mikroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
 • Forklare årsager, disponerende faktorer og komplikationer til almindeligt forekommende patologiske forandringer og tilstande hos danske huspattedyr samt deres morfologiske udtryk i organer og væv.
 • Forklare baggrunden for og værdien af klassifikationen af sygdomme på patoanatomisk baggrund.
 • Redegøre for de væsentligste fjerkræsygdomme mht. ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.
 • Redegøre for populationens betydning i forhold til sygdomsudvikling og immunprofylakse
 • Beskrive produktionsformers betydning i forhold til velfærd, sygdom, opdræt, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, kvalitetssikringsprogrammer og zoonoseforebyggelse i fjerkræhold.


Færdigheder:

 • Foretage sektion og præparerer organer i forbindelse med obduktion af huspattedyr med henblik på vurdering af læsioner og reaktioner i organerne.
 • Vurdere læsioner og reaktioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk og mikroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.
 • Benytte det patoanatomiske fagsprog samt forklare sammenhængen mellem ætiologi og læsionstype.
 • Anvende metoder, principper og begreber inden for fjerkræsygdomme til at evaluere kliniske observationer og sektionsfund og ud fra disse og tilhørende, laboratoriefund og epidemiologiske data, foretage diagnosticering af sygdomme og udføre rådgivning, herunder opstille forslag til problemløsninger.


Kompetencer:

 • Foretage patoanatomisk diagnostik hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Bedømme de samlede sektionsfund og ud fra disse og relaterede data foretage sygdomsdiagnostik. Udrede grundlæggende forhold vedrørende læsioner og reaktioner i de enkelte organers celler og væv hos pattedyr og fjerkræ.
 • På baggrund af teoretisk viden at foreslå anvendelse af nye metoder.
 • Selvstændigt bedømme og strukturere egne læringsprocesser og tage ansvar for egen faglig udvikling med henblik på livslang læring.

Anbefalet litteratur:

Fjerkræsygdomme:

 1. 1) M.Pattison, P.F. McMullin, J.M. Bradbury, 1)D.J. Alexander: Poultry Diseases, 6th edition, 2008
 2. 2) Udleverede bilag


Speciel patologi:

 1. 1) Necropsy - A handbook and Atlas. Editor: Henrik Elvang Jensen, Biofolia, 2011.
 2. 2) Pathologic Basis of Veterinary Diseases. 5th ed., M.D. McGavin & amp; J.F. Zachary. Mosby/Elsevier, 2011.
 3. 3) Kødkontrol - Det Patoanatomiske Grundlag. H.E. Jensen, P.S. Leifsson, O.L. Nielsen, J.S. Agerholm & amp; T. Iburg. Biofolia, 2010.
 4. 4) Udleverede Bilag
Immunologi, Almen patologi og Patofysiologi
Infektionsmikrobiologi
Forelæsninger/​teoretiske cases samt et praktisk øvelseskursus, hvor sektionsteknik samt tolkning af sektionsfund er de centrale elementer. For speciel patologi indgår endvidere et kursus i tolkning af histopatologiske fund. Regelmæssigt er der gennemgange for hele årgangen i makroskopisk diagnostik.

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • E-læring
 • 34
 • Forberedelse
 • 202
 • Forelæsninger
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 114
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, ca. 2 timer med opsyn.
Afsluttende praktisk skriftlig eksamen afholdes over 3 dage på Instituttet. Prøven varer ca. 2 timer. Den er baseret på lige dele tekster, billeder og præparater med tilhørende spørgsmål efter samme principper som undervisningsformen, hvor fokus er på udredning af læsionsmanifestationer præsenteret ved f.eks. læsioner i organer (friske præparater) og vis på billedmateriale. I forbindelse med præsentationen og de studerendes tolkning af materialet vil de studerende også skulle udrede tilsluttende teoretiske aspekter som f.eks. differentialdiagnoistiske overvejelser og sektionististekniske aspekter.

Vægtning: Der afholdes en fælles eksamen i fjerkræsygdomme og speciel patologi.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Evnen til at kunne:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr.
 • Forklare betydningen af regelret sektion og hygiejne samt valg af materialer udtaget ved sektion til videregående laboratorieundersøgelser, herunder fejlkilder og usikkerhed.
 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i celler, væv, organer og organsystemer på såvel makroskopisk som mikroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
 • Forklare årsager, disponerende faktorer og komplikationer til almindeligt forekommende patologiske forandringer og tilstande hos danske huspattedyr samt deres morfologiske udtryk i organer og væv.
 • Forklare baggrunden for og værdien af klassifikationen af sygdomme på patoanatomisk baggrund.
 • Redegøre for de væsentligste fjerkræsygdomme mht. ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.
 • Redegøre for populationens betydning i forhold til sygdomsudvikling og immunprofylakse 
 • Beskrive produktionsformers betydning i forhold til velfærd, sygdom, opdræt, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, kvalitetssikringsprogrammer og zoonoseforebyggelse i fjerkræhold.

 

 • Foretage sektion og præparerer organer i forbindelse med obduktion af huspattedyr med henblik på vurdering af læsioner og reaktioner i organerne.
 • Vurdere læsioner og reaktioner i celler, væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk og mikroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.
 • Benytte det patoanatomiske fagsprog samt forklare sammenhængen mellem ætiologi og læsionstype.
 • Anvende metoder, principper og begreber inden for fjerkræsygdomme til at evaluere kliniske observationer og sektionsfund og ud fra disse og tilhørende, laboratoriefund og epidemiologiske data, foretage diagnosticering af sygdomme og udføre rådgivning, herunder opstille forslag til problemløsninger.