SVEB10387U Veterinær anatomi og fysiologi - 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Veterinary Anatomy and Physiology - part 2

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk
Kursusindhold

Kursets alternative titel er: De indre organers anatomi og fysiologi

Undervisningen i anatomi vil fokusere på huspattedyrenes normale struktur og opbygning fra det makroskopiske til det mikroskopiske niveau (speciel histologi) inkluderende speciel embryologi. De studerende vil opnå viden om og forståelse af følgende af kroppens organsystemer: Fordøjelsessystemet, respirationssystemet, urogenitalsystemet inkluderende placenta, sanseorganer samt endokrine organer samt tilhørende aspekter af karsystemet, nervesystemet og immunsystemet.

Undervisningen i fysiologi vil hovedsageligt være rettet mod visse specifikke organers og organsystemers funktion, specielt fordøjelsessystemet, respirationssystemet, urogenitalsystemet inkluderende placenta, immunsystemet, sanseorganer samt endokrine organer. Der vil desuden blive lagt vægt på samspillet mellem organer i forbindelse med f.eks. smerte, regulering af blodtryk, vand- og salt-homeostase, syre- og base-homeostase, regulering af blodsukker, interaktion mellem hormon-systemer og reproduktionsfysiologi. Undervisningen omfatter tillige samspillet mellem de forskellige organer i omsætningen af hovednæringsstofferne. Dertil undervises i drøvtyggernes specielle stofomsætning. De studerendes evne til at anvende deres fysiologiske viden vil blive trænet gennem mini-cases, der tager udgangspunkt i kliniske problemstillinger.

Kursets fællestema er organrelateret undervisning der afslutningsvis sammenfattes i topografisk anatomi og heldyrsfysiologi for at give de studerende rumlig og funktionel forståelse af kroppen som helhed.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og specielle embryologi og kunne relatere denne viden til det levendes dyrs normale funktion.
  Vidensniveauet vil være differentieret efter den kliniske, hygieiniske og forskningsmæssige tyngde, hvormed de forskellige organsystemer vurderes at være relevante for efterfølgende kurser på veterinæruddannelsen samt for det endelige veterinære virkefelt.
 • Umiddelbart forstå og anvende veterinæranatomisk (latin,græsk og dansk) nomenklatur og fysiologiske veterinær medicinske betegnelser.

 

Færdigheder

 • Beskrive de overordnede forhold vedrørende huspattedyrenes embryologi og relatere dette til det udvoksede dyrs anatomi og fysiologi
 • Umiddelbart identificere detaljerede anatomiske (makroskopiske og histologiske) og fysiologiske forhold vedrørende fordøjelsessystemet, respirationssystemet, urogenitalsystemet inkluderende placenta, og endokrine organer og sætte disse i relation til det levende dyrs normal funktion
 • Genkende huspattedyrenes organer samt relevante dele deraf og orientere dem topografisk
 • Regøre for huspattedyrenes basale topografiske anatomi
 • Definere samspillet mellem organer og organsystemer 
 • Definere homeostaser og kompensatoriske mekanismer i forbindelse med de vigtigste organsystemer
 • Beskrive organismens reaktion på en række udefra kommende påvirkninger samt organismens adaptation til ændrede vilkår
 • Kunne vurdere om organers og organsystemers funktion i en given tilstand afviger fra det normale
 • Identificere de basale fysiologiske muligheder for f.eks. ad farmakologisk vej at påvirke organers og organsystemers regulering og funktion
 • Læse og forstå anatomiske beskrivelser i international litteratur samt kommunikere om faglige emner med inden- og udenlandske kolleger i korrekte anatomiske nomenklatur

Kompetencer

 • Anvende sin praktiske og teoretiske viden om makroskopisk anatomi, specielle histologi og specielle embryologi, herunder sin erfaring med dissektion og mikroskopi, som baggrund for at søge yderligere nødvendig viden til indlæring af og stillingtagen til kirurgiske indgreb samt medicinske og patologiske problemstillinger 
 • Anvende anatomisk og fysiologisk viden til forståelse af patologiske tilstande og terapeutiske strategier
 • Foretage en videnskabelige beskrivelse og analyse af fysiologiske og anatomiske problemstillinger
 • Anvende fysiologisk forståelse som baggrund for tilegnelse af viden om farmakologiske og mediciniske problemstillinger, herunder stillingtagen til diagnostiske procedurer og terapeutiske strategier
 • Tilegne sig ny viden til løsning af problemstillinger indenfor kursets fagområder
 • Formidle faglige problemstillinger til kolleger og lægfolk

Anbefalet litteratur

Makroskopisk anatomiske lærebøger (én af flg.):

 • Pasquini, C., Spurgeon, T. and Pasquini, S. (11th ed. 2007): Anatomy of domestic animals - Systemic and regional approach
 • eller
 • Dyce, K.M., Sack, W.O and Wensing, C.J.G. (3rd ed. 2002): Textbook of veterinary anatomy.
 • eller
 • König, H.E. and Liebich, H.-G. (2004): Veterinary anatomy of domestic animals - Textbook and colour atlas.

Veterinær nomemklatur (opslagsbog):

 • Schaller, O. (2nd ed. 2007): Illustrated veterinary anatomical nomenclature. (Opslagsbog)

Speciel histologi:

 • Eurell, J.A. and Frappier, B.L. (6th ed. 2006): Dellmann's textbook of veterinary histology. 

Embryologi:

 • Hyttel, P., Sinowatz, F. and Vejlsted, M. (2009): Essentials of domestic animal embryology.
   

Fysiologi:

 • Cunningham, J.G. (seneste udgave): Textbook of veterinary physiology. 
 • Silverthorn, D.U. (seneste udgave): Human physiology.

 

Desuden uploadede forelæs ingsnoter,  øvelsesvejledninger, selvtests og links på Absalon

SVEB13001U Veterinær etik og videnskabsteori
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
Undervisningen i anatomi omfatter forelæsninger og praktiske demonstrationer og øvelser, herunder dissektioner, mikroskopi og et afsluttende praktisk øvelsesmodul på en uge i topografisk anatomi. Undervisningen understøttes af IT-baseret undervisningsmateriale (blended learning), f.eks. vejlednings- og demonstrationsvideoer. Såvel mikroskopiske (speciel histologi) som makroskopiske øvelser foregår for hele årgangen samlet i henholdsvis histologisalene og dissektionssalen. Dissektioner foregår i småhold. Hver dissektion afsluttes med en præsentation og frivillig spottest på dissekerede præparater, hvor de studerende kan teste deres praktiske vidensniveau. Undervisningen i fysiologi omfatter forelæsninger, praktiske øvelser, teoretiske øvelser (mini-cases) og IT-sessioner (E-læring). Der vil løbende blive afholdt IT-baserede tests kombinerende anatomiske og fysiologiske forhold, som de studerende på frivillig basis kan deltage i for at teste deres teoretiske videnmæssige niveau.

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • E-læring
 • 15
 • Forberedelse
 • 185
 • Forelæsninger
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 120
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Praktisk skriftlig stationsbaseret prøve (1-2 timer) på Instituttet. Den praktisk skriftlige prøve arrangeres i form af fremlagte præparater og øvelses-materiale med tilhørende spørgsmål (stationer). Eksaminerne afholdes over to dage.

Teoretisk skriftlig prøve (4 timer) på Peter Bangsvej.

Vægtning: Praktisk-skriftlig spoteksamen: 50 %. Teoretisk-skriftlig auditorieeksamen: 50 %. Anatomi og fysiologi skal hver især bestås som selvstændige komponenter.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • De studerende forventes at beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og specielle embryologi inden for  målbeskrivelsen og relatere denne viden til det levendes dyrs normal funktion
 • Kunne redegøre for huspattedyrenes basale topografiske anatomi

Færdigheder

 • Anvende sin praktiske og teoretiske viden om makroskopisk anatomi, specielle histologi og specielle embryologi, herunder sin erfaring med dissektion og mikroskopi, som baggrund for at kunne genkende huspattedyrenes organer samt relevante dele deraf og orientere dem topografisk
 • Umiddelbart kunne forstå og anvende veterinæranatomisk (latin, græsk og dansk) nomenklatur og fysiologiske veterinær medicinske betegnelser
 • Kunne genkende huspattedyrenes organer samt relevante dele deraf og orientere dem topografisk
 • Kunne læse og forstå anatomiske beskrivelser 
 • Kunne beskrive de overordnede forhold vedrørende huspattedyrenes specielle embryologi og relatere disse til det udvoksede dyrs anatomi og fysiologi
 • Umiddelbart kunne identificere detaljerede anatomiske (makroskopiske og histologiske) og fysiologiske forhold vedrørende fordøjelsessystemet, respirationssystemet, urogenitalsystemet inkluderende placenta, og endokrine organer samt tilhørende aspekter af karsystemet, nervesystemet og immunsystemet og sætte disse i relation til det levende dyrs normale funktion
 • Kunne beskrive samspillet mellem organer og organsystemer 
 • Kunne beskrive homeostaser og kompensatoriske mekanismer i forbindelse med de vigtigste organsystemer
 • Kunne vurdere om organers og organsystemers funktion i en given tilstand afviger fra det normale
 • Kunne beskrive organismens reaktion på en række udefra kommende påvirkninger samt organismens adaptation til ændrede vilkår
 • Kunne beskrive de basale fysiologiske muligheder for f.eks. ad farmakologisk vej at påvirke organers og organsystemers regulering og funktion