SSUA15041U  Kandidatspeciale, sundhedsfaglig kandidat

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Master's Thesis, Health Science

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med specialet er, at den studerende erhverver sig kompetence af forskningsmæssig karakter ved at dokumentere færdighed i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset sundhedsfagligt problemfelt. Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. Inddragelse af empiri i analysen er således en mulighed, men ikke en nødvendighed. Specialeemnet skal godkendes af specialevejleder samt af studieleder.

Målbeskrivelser

Efter endt projektforløb forventes den studerende at kunne: 

Viden

 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
   

Færdigheder

 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
   

Kompetencer

 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling
Samtlige kurser og eksaminer på de første 3 semestre skal være godkendt/bestået. For valgfag gælder dog, at disse blot skal være afsluttede inden afslutning af kandidatuddannelsen.
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Mundtlig eksamen af 60 minutters varighed fordelt på ca. 15 minutters indledende mundtlig fremlæggelse af specialet, med mulighed for anvendelse af AV-udstyr, efterfulgt af ca. 30 minutters diskussion med udgangspunkt i den studerendes speciale.

Kandidatspecialet affattes som en videnskabelig artikel og skal udgøre maksimalt 35 A4-sider eksklusiv referencer og yderligere 10 sider kan tilføjes med supplerende overvejelser. Specialet kan udarbejdes på enten dansk eller engelsk. Ved bedømmelsen af kandidatspecialet lægges der ud over det faglige indhold vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægtes tungest.
Krav til indstilling til eksamen
 • Samtlige kurser og eksaminer på de første 3 semestre skal være godkendt/bestået. For valgfag gælder dog, at disse blot skal være afsluttede inden afslutning af kandidatuddannelsen.

 

 • Godkendt specialekontrakt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden

 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
   

Færdigheder

 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
   

Kompetencer

 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling
 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 60
 • Projektarbejde
 • 764
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 825