SSUA15013U  Kvalitative metoder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Kursusindhold

Fagets mål er, at de studerende skal kunne anvende kvalitative forskningsmetoder inden for sundhedsfagene.
Faget omfatter: Det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppeinterview, deltagerobservation, video og dagbogsmetode. Der introduceres til forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse, indsamling af data, analyse og fortolkning. De studerende skal kunne medvirke til at igangsætte forskningsprojekter med et kvalitativt design og selvstændigt kunne gennemføre undersøgelser med de følgende metoder (det kvalitative forskningsinterview og deltagerobservation).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 
 

Viden

 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for og diskutere de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data

 • redegøre for de vigtigste principper ved deltagerobservation, planlægge og gennemføre indsamling af data og analyse heraf

 • redegøre for og diskutere de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews

 • redegøre for og diskutere principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, grounded theory og hermeneutisk metode

Færdigheder

 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode)ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier (Malterud guidelines)

To obligatoriske skriftlige øvelser i gennemførelse af kvalitative metoder indenfor deltagerobservation samt forskningsinterview.
Forelæsninger og opgaveløsning.
Kurset er delt op i to gange halvanden uge i hhv. uge 36-37 samt 44-47
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Der udvælges en artikel, som har anvendt kvalitativt design og metode
Krav til indstilling til eksamen

To obligatoriske skriftlige øvelser i gennemførelse af kvalitative i deltagerobservation samt forskningsinterview.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

(Inkl. USB) - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for og diskutere de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data

 • redegøre for de vigtigste principper ved deltagerobservation, planlægge og gennemføre indsamling af data og analyse heraf

 • redegøre for og diskutere de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews

 • redegøre for og diskutere principper ved kvalitativ dataanalyse, herunder fænomenologi, grounded theory og hermeneutisk metode

Færdigheder

 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode)ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier (Malterud guidelines)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Eksamen
 • 2
 • Undervisningsforberedelse
 • 105,5
 • I alt
 • 137,5