SPUM15012U Forebyggelse og sundhedsfremme

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Prevention and Health Promotion

Uddannelse

Master of Public Health

Kursusindhold

Den studerende skal opnå kendskab til følgende elementer: 1) biologiske, fysisk-kemiske, sociale og socialpsykologiske samt samfundsskabte elementer, 2) kommunikation og pædagogik, 3) eksisterende strategier og programmer, 4) strategier, programmer og projekter: prioritering, udvikling, implementering, monitorering, styring og evaluering, 5) interessenter der modarbejder eller fremmer folkesundhed.
Målet er således, at den studerende skal kunne anvende centrale strategier og teorier for forebyggelse og sundhedsfremme, samt kunne forstå de vigtigste risikofaktorers betydning for folkesundheden. Den studerende vil udvikle professionel kompetence inden for prioritering, planlægning, implementering og evaluering af forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for befolkningen. Kurset skal desuden give de studerende indsigt i den centrale internationale forskning på området.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • kende de væsentligste teorier om forebyggelse og sundhedsfremme samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet med dem.
 • kunne forstå, at befolkningsorienteret forebyggelse ikke nødvendigvis gavner det enkelte individ meget.
 • kende de væsentligste teorier om adfærdspåvirkning og -ændring, motivation og kommunikation.
 • have kendskab til teorier om implementering af forebyggelse; herunder vide, hvilke metoder, der anvendes inden for området.
 • have kendskab til væsentlige nationale (og i nogen grad internationale) forebyggelsesprogrammer.
 • kunne definere begreberne setting og interessent
 • have kendskab til evalueringsteorier og -metoder.

 

Færdigheder

 • kunne anvende de centrale begreber inden for forebyggelse og sundhedsfremme
 • kritisk kunne vurdere forebyggelsesmetodernes anvendelighed i konkrete forebyggelses- eller sundhedsfremmende projekter.
 • kritisk kunne vurdere de etiske implikationer af forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, herunder de etiske aspekter af screeningsprogrammer.
 • kunne vurdere relevansen af de nævnte teorier, strategier og metoder for den enkelte setting.
 • kunne vurdere effekten af implementeringen af forebyggelsesstrategier i bestemte settings.
 • kunne identificere interessenter/aktører der modarbejder eller fremmer folkesundheden.
 • kritisk kunne vurdere evalueringsteorier og -metoder.

 

Kompetencer

 • kunne prioritere forebyggelsesstrategier der gavner størstedelen af befolkningen og er mest effektive og kost-effektive.
 • selvstændigt og professionelt kunne vælge relevante forebyggelses- og evalueringsmetoder.
 • kunne vejlede fx andre sundhedsprofessionelle eller kommuner i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
 • selvstændigt kunne tilegne sig bedste/nyeste evidens på forebyggelsesområdet.
Forelæsning, holdundervisning med diskussioner og inddragelse af cases samt gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 38
 • Forberedelse
 • 114
 • Holdundervisning
 • 54
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Mundtlig prøve, 30 minutter
Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper på 2 eller 3 studerende og skal have omfang af ca. 7 sider for enkeltstuderende (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punktskrift, mellemrum 1½) og ca. 10 sider for grupper (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punktskrift, mellemrum 1½). Det er tilladt og hensigtsmæssigt at inddrage supplerende litteratur. Opgaven udleveres ved afslutningen af undervisningen og de studerende har 7 dage til besvarelsen. Opgaven udleveres og afleveres via Absalon. Afleveringen sker sædvanligvis ca. 1 uge inden den mundtlige eksamen.

Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en diskussion, hvor kursets samlede pensum søges inddraget. Den mundtlige eksamen varer 30 min., hvor den studerende de første 5-10 minutter fremlægger den skriftlige opgave og de sidste 20 minutter eksamineres i opgaven og pensum. Hvis opgaven er udarbejdet af en gruppe, er gruppen ansvarlig for den samlede opgave. Gruppen eksamineres samlet, og der gives individuelle karakterer. Ved en gruppeeksamen tillægges der 30 minutter til eksaminationstiden, hvis gruppen består af 2 personer og 1 timer, hvis gruppen består af 3 personer. Der er ekstern censur og der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalalen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

 • kunne anvende centrale begreber inden for forebyggelse og sundhedsfremme
 • kunne anvende centrale teorier inden for sundhedsforebyggelse og sundhedsfremme, herunder teorier om sundhedsadfærd, empowerment, planlægning og intervention, herunder foreslå effektive og kosteffektive metoder til ændring af relevante individuelle risikofaktorer og samfundsmæssige betingelser
 • kunne identificere de vigtigste forebyggelige risikofaktorer i befolkningen
 • kende folkesygdommes grundlæggende epidemiologi
 • kunne prioritere valg af forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for et givet sundhedsproblem, en given samfundsmæssig arena eller befolkningsgruppe
 • kunne prioritere forebyggelsesstrategier, der gavner størstedelen af befolkningen
 • kunne identificere relevante interessenter samt prioritere, hvilke aktører der kan inddrages til at løse et givet sundhedsproblem
 • kunne redegøre for væsentlige nationale og internationale forebyggende og sundhedsfremmende programmer og strategier over for væsentlige sundhedsproblemer, herunder have kendskab til organiseringen af den forebyggende indsats i Danmark med baggrund i medicinsk-sociologiske begreber og teorier
 • kunne analysere mulighederne for at igangsætte forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.