SPUM15004U Kvalitative metoder (fællesmodul 1b)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Qualitative Methods (shared module 1b)

Uddannelse

Master of Public Health

Kursusindhold

Målet er, at de studerende kan anvende kvalitativ metode til behandling af en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling. De studerende skal kunne udføre relevant dataindsamling, forklare og diskutere forskellige analytiske tilgange samt væsentlige kvalitetskriterier inden for kvalitativ forskningsmetode.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview,  deltagerobservation og feltarbejde
 • redegøre for samfundsvidenskabelige og humanistiske analysemetoder til behandling af kvalitative data

Komptencer:

 • diskutere brugen af de gennemgåede analytiske tilgange i relation til udvalgte problemstillinger
 • diskutere empirisk forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data

Færdighed

 • planlægge et studiedesign med anvendelse af kvalitativ metode og diskutere rationalet for det valgte design

 

 
 
Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 75
 • Forberedelse
 • 97
 • Holdundervisning
 • 38
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel kursusopgave, som skrives i forlængelse af kursets undervisning og de små projekter, som de studerende udfører i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Viden:

 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppe-interviewet, deltagerobservation og feltarbejde
 • redegøre for samfundsvidenskabelige og humanistiske analysemetoder til behandling af kvalitative data

Kompetencer

 • diskutere brugen af de gennemgåede analytiske tilgange i relation til udvalgte problemstillinger
 • diskutere empirisk forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data

Færdighed

 • planlægge et studiedesign med anvendelse af kvalitativ metode og diskutere rationalet for det valgte design