SPUM09034U Forskningsmetoder: Kvalitative metoder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Research Methods: Qualitative Methods

Uddannelse

Master of Public Health

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teoriens rolle i kvalitativ metode og kendskab til de særlige muligheder, udfordringer og problemstillinger, som knytter sig til kvalitativ vidensproduktion. Fokus er på det semi-strukturerede interview og det antropologiske feltarbejdes deltagerobservation. Kurset giver også kendskab til de redskaber og begreber, der anvendes til at vurdere kvalitet i kvalitativ forskning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

Have opnået indsigt i metodologiske problemstillinger for kvalitative undersøgelser

Kompetence:

 • Have kendskab til tilrettelæggelse af kvalitative undersøgelser, herunder indblik i forskellige analytiske tilgange.

Færdighed:

 • Have opnået redskaber til kritisk læsning af og diskussion af kvalitative studier.
Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 48
 • Forberedelse
 • 60
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 138
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel kursusopgave, som skrives i forlængelse af kursets undervisning og de små projekter, som de studerende udfører i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Viden:

 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppe-interviewet, deltagerobservation og feltarbejde
 • redegøre for samfundsvidenskabelige og humanistiske analysemetoder til behandling af kvalitative data

Kompetencer

 • diskutere brugen af de gennemgåede analytiske tilgange i relation til udvalgte problemstillinger
 • diskutere empirisk forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data

Færdighed

 • planlægge et studiedesign med anvendelse af kvalitativ metode og diskutere rationalet for det valgte design