SPUM09010U Epidemiologi og biostatistik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Epidemiology and Biostatistics

Uddannelse

Master of Public Health

Kursusindhold

Kurset er en overbygning af efterårets fællesmodul og har som hovedformål at gøre de studerende i stand til at udføre multiple (primært logistiske) regressionsanalyser. Kurset vil bestå af forelæsninger vekslende med praktiske øvelser i SAS. Dele af introduktionen til SAS vil foregå som e-leaning, ligesom der vil blive stillet ugentlige træningsopgaver. Desuden vil der blive sat tid af til diskussion af metodologiske aspekter af tidsskriftsartikler.

Emner:
Confounding og bias. Epidemiologiske studiedesigns. Systematiske reviews og metaanalyser. Hypotesetests. Simple og stratificerede tabelanalyser. Simpel og multipel regression (primært logistisk, kort om lineær og ganske kort introduktion til Cox). Linearitet. Effektmodifikation. Matchede studier. Stikprøvebestemmelse og powerberegninger.

Ud fra konkrete datasæt undervises i planlægning, udførelse, fortolkning og præsentation af statistiske analyser. Hertil gives en grundig indføring i SAS.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forklare bias og confounding.

 • Redegøre for de mest almindelige epidemiologiske studiedesigns.

 • Redegøre for systematiske reviews og metaanalyser.

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske, binære samt levetidsdata. Dertil uafhængige vs parrede (matchede) data.

 • Forklare de oftest forekommende analyser (simple sammenligninger såvel som multiple regressionsmodeller). Herunder redegøre for disse modellers forudsætninger og resultater (modelantagelser og fortolkninger).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive designets såvel som den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

Færdigheder

 • Gennemføre konkrete simple såvel som multiple regressionsanalyser ved brug af SAS.

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.
 • Fortolke resultaterne af simple såvel som multiple regressionsanalyser, der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af de statistiske analyser klart og lødigt. Herunder bedømme designets og den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion herunder kursets obligatoriske rapport.

 • Læse og bedømme statistiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier.

   

Kompetencer

 • Overføre basal statistisk teori, metode og ræsonnement til anvendels indenfor det sundhedsvidenskabelige område i det efterfølgende arbejdsliv.

 • Selvstændigt planlægge og udføre statistiske analyser.

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde hvor statistiske oplysninger har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt.

Hold øje med hjemmesiden http:/​/​publicifsv.sund.ku.dk/​~sr/​MPH15/​ hvor lærebøgerne vil ligge klar til februar.

I statistik vil vi bruge

Intuitive Biostatistics: A Nonmathematical Guide to Statistical Thinking, Motulsky

I epidemiologi formentligt

Epidemiologi og evidens, Svend Juul

Dertil diverse artikler.

Kan tages, når man har gennemført Fællesmodul 1a (Kvantitative metoder) på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

Deltagerne skal være i stand til at se videoer på YouTube.

Det er en fordel at have SAS installeret på egen computer (kan downloades gratis fra kunet.dk) - i modsat fald skal deltagerne være villige til at tilbringe ekstra tid i IT-lokalerne på CSS med at lave analyser i SAS. Vær opmærksom på, at det kan være en udfordring at installere SAS på Mac computere, fordi SAS kun findes til Windows, og der derfor skal installeres in virtuel Windows før SAS kan installeres.

Deltagerne skal have adgang til en computer med de nyeste browsere installeret (krav for at få adgang til kursets virtuelle klasseværelse). Mere info på http:/​/​publicifsv.sund.ku.dk/​~sr/​MPH15/​. Alternativt kan materialet tilgås via en app til iPhone / iPad eller Android.
Holdundervisning bestående af forelæsninger og praktiske computerøvelser. Dertil e-learningsaktiviteter i form af korte videoer og træningsaktiviteter baseret på analyser af epidemiologiske datasæt. Yderligere information om undervisningsformen kan findes på http:/​/​publicifsv.sund.ku.dk/​~sr/​MPH15/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Forberedelse
 • 150
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig aflevering
Obligatorisk grupperapport (2-3 deltagere) baseret på analyser af data fra et epidemiologisk studie beskrevet i en tidsskriftartikel.
Krav til indstilling til eksamen

For at bestå kurset skal deltagerne fuldføre mindst 80% af træningsaktiviteterne (aktiviteterne behøver dog ikke være 100% korrekte).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Såfremt gruppen ikke består opgaven i første omgang, har gruppen mulighed for at genaflevere opgaven i gruppe eller individuelt.

Kriterier for bedømmelse

Kriterierne for bedømmelse er identiske med viden og færdigheder beskrevet under målbeskrivelsen.