SODK15037U Kursus i samfundsodontologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Community Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i samfunds- og retsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til planlægning og evaluering af tandpleje, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. Den studerende skal kunne redegøre for disse forhold. Hovedvægten i undervisningen lægges på epidemiologi og sundhedssociologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreberne "setting", årsag - virkning samt confounding og kontrol heraf
 • Forklare forskellige epidemiologiske designs
 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens og incidens, relative risiko, odds ratio
 • Redegøre for følgende begreber indenfor screening: sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi, samt kalibrering
 • Forklare aktuelle og fremtidige tandsygdomspanoramaer i Danmark
 • Beskrive betydningen samt anvendelsen af odontologiske data-bank-systemer for surveillance, Sundhedsstyrelsens SCOR-register og Sundhedsstyrelsens register for voksenbefolkningen
 • Redegøre for dataindsamlingsmetoder i oral epidemiologi
 • Redegøre for sundhed/sygdom som sociale fænomener samt sociale årsager til sygdom
 • Forklare social struktur og funktion, herunder sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller
 • Redegøre for viden om befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til tandpleje
 • Redegøre for sygdomsadfærd, sundhedsadfærd, sygerolle, patientrolle og terapeutrolle.
 • Forklare socialpsykologiske og sociologiske teorier for sundheds- og sygdomsadfærd

Community Oral Health
Artikler anvendt i øvelsesundervisningen

Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning.
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi (SODK15044E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 26
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 9
 • I alt
 • 39
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreberne "setting", årsag - virkning samt confounding og kontrol heraf
 • Forklare forskellige epidemiologiske designs
 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens og incidens, relative risiko, odds ratio
 • Redegøre for følgende begreber indenfor screening: sensitivitet, specificitet, prædiktiv værdi, samt kalibrering
 • Forklare aktuelle og fremtidige tandsygdomspanoramaer i Danmark
 • Beskrive betydningen samt anvendelsen af odontologiske data-bank-systemer for surveillance, Sundhedsstyrelsens SCOR-register og Sundhedsstyrelsens register for voksenbefolkningen
 • Redegøre for dataindsamlingsmetoder i oral epidemiologi
 • Redegøre for sundhed/sygdom som sociale fænomener samt sociale årsager til sygdom
 • Forklare social struktur og funktion, herunder sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller
 • Redegøre for viden om befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til tandpleje
 • Redegøre for sygdomsadfærd, sundhedsadfærd, sygerolle, patientrolle og terapeutrolle.
 • Forklare socialpsykologiske og sociologiske teorier for sundheds- og sygdomsadfærd