SODA15035U Kursus i psykologi og adfærdsfag 2 - udbydes sidste gang i E16

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Psychology and Behavioral Sciences 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kursus i psykologi og adfærdsfag 3 på 4. semester (SODA15049U)

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige forudsætninger for at indplacere den menneskelige psyke og adfærd i en helhedspræget, aktuel empirisk og teoretisk nuanceret sammenhæng med studiets øvrige tekniske og somatiske fag. Den studerende skal således tilegne sig et så tilstrækkeligt kendskab til psykologiens metoder, begreber og teorier til, at de kan medinddrage psykologiske begreber og psykologisk viden i sit senere professionelle virke som tandlæge. Hovedindholdet er sundhedspsykologiske emner med særlig relevans for tandlægegerningen samt basal kommunikationsteori. Samtidig skal den studerende tilegne sig en basal indsigt i sundhedspsykologiens relevans for og brugbarhed i forhold til sit senere professionelle virke som tandlæge.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • analysere rationalet for den biopsykosociale model
 • redegøre for de faktorer der indgår i definitioner på sygdom og sundhed
 • redegøre for forholdet mellem psyke- og soma samt begrebet 'psykosomatik'.
 • redegøre for begreberne sundheds- og sygdomsadfærd og hvilke faktorer der påvirker disse
 • redegøre for de kognitive og socialkognitive modeller for sundhedsadfærd
 • redegøre for begrebet sygdomsperception samt modeller for sygdomsperception
 • redegøre for basal kommunikationsteori
 • forklare begreberne 'compliance' og 'adherence', samt hvad patientcentreret kommunikation og behandling er.


Færdighed

 • redegøre for og diskutere ovenstående emners relevans for og brugbarhed i forhold til det professionelle virke som tandlæge.
Kursus i introduktion
Kursus i basal humabiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i førstehjælp
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Kursus i psykologi og adfærd 1
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Dialogbaseret holdundervisning og gruppeopgave samt mundtligt oplæg.
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 24
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 10
 • I alt
 • 36
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering er i form af en gruppeprøve som tager udgangspunkt i de emner undervisningen dækker. Opgaveemner fordeles tilfældigt.
Opgaven kan besvares i grupper af maks 3 studerende. Omfanget af opgaven er for 1 studerende 3 sider, for 2 studerende 4 sider og for 3 studerende 5 sider, hvor 1 side = 2400 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for tandlægefagligt relevante emner inden for perception, kognition og indlæring, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed, intelligens og socialpsykologi
   

Færdighed

 • redegøre for ovenstående områders relevans for og sammenhæng med den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde