SODA15024U Kursus i psykologi og adfærdsfag 1 - udbydes sidste gang i F16

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course in Psychology and Behavioral Sciences 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Kurset indgår i 1. årsprøven
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige forudsætninger for at indplacere den menneskelige psyke og adfærd i en helhedspræget, aktuel empirisk og teoretisk nuanceret sammenhæng med studiets øvrige tekniske og somatiske fag. Den studerende skal således tilegne sig et kendskab til basal psykologi inden perception og kognition, indlæring og hukommelse, motivation og emotion, udviklingspsykologi og socialpsykologi. Samtidig skal den studerende tilegne sig en basal indsigt i disse emners relevans for og brugbarhed i forhold til sit senere professionelle virke som tandlæge.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for centrale begreber indenfor og teorier omkring perception, kognition, indlæring og hukommelse
 • redegøre for centrale emotionsteorier
 • redegøre for og diskutere begrebet 'motivation'
 • redegøre for basal udviklingspsykologi i et 'livsperspektiv'
 • redegøre for centrale temaer indenfor socialpsykologien herunder normer, roller, grupper, konformitet og autoritet.


Færdighed

 • redegøre for og diskutere ovenstående emners relevans for og brugbarhed i forhold til det professionelle virke som tandlæge.
Dialogbaseret holdundervisning og gruppeopgave samt mundtligt oplæg.
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 55
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 12
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering er i form af en gruppeprøve som tager udgangspunkt i de emner undervisningen dækker. Opgaveemner fordeles tilfældigt.
Opgaven kan besvares i grupper af maks 3 studerende. Omfanget af opgaven er for 1 studerende 3 sider, for 2 studerende 4 sider og for 3 studerende 5 sider, hvor 1 side = 2400 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for de faktorer der indgår i definitioner på sygdom og sundhed
 • redegøre for begreberne sundheds- og sygdomsadfærd og hvilke faktorer der påvirker disse
 • redegøre for de kognitive og socialkognitive modeller for sundhedsadfærd
 • redegøre for modeller for sygdomsperception
 • redegøre for hvordan syge- og behandlerrollen opbygges og beskrives med særligt henblik på det tandlægelige virke
 • redegøre for basal kommunikationsteori
 • redegøre for empati og de ubevidste relationer mellem patient og behandler
 • forklare, hvad patientcentreret kommunikation og behandling er
 • forklare, hvad social og kulturel kommunikation er
 • analysere rationalet for den biopsykosociale model
   

Færdighed

 • diskutere patient-behandler forholdets perspektiver og relationer
 • vurdere modeller til forståelse af forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • drøfte ovenstående områders relevans for og sammenhæng med den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde