SODA11061E Tværfaglig eksamen 2 - Udgår i 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Interdisciplinary Examination 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi - obligatorisk

Bestået tværfagligt kursus 2
a) Endodontisk grundkursus indgår såvel i videns- som i færdighedssporet.
b) Endodonti, kliniske øvelser, indgår såvel i videns- som i færdighedssporet.
c) Intern medicin indgår i videnssporet.
d) Radiologi 2 indgår såvel i videns- som i færdighedssporet.
e) Patologisk anatomi indgår i videnssporet.
f) Parodontologi 2 indgår såvel i videns- som i færdighedssporet.
g) Klinisk oral fysiologi 2 indgår såvel i videns- som i færdighedssporet.

Den studerendes arbejdsbelastning for Tværfagligt kursus og eksamen 2 og OSKE fremgår samlet af OSKE.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 6
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i tværfagligt kursus 2

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data og formler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Endodonti

 • redegøre for bakterielle og behandlingsskabte årsager til udvikling af sygdomme i pulpa og det apikale parodontium
 • angive i oversigtlig form patogenesen for hhv  pulpitis og apikal parodontitis
 • angive principper for den diagnostiske proces ifm endodontiske behandlinger
 • stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium
 • redegøre for valg og teknik af gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi, pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognoser
 • beskrive udførelsen af optimal udformning af oplukningskaviteter til pulpakammeret, mekanisk udrensning og rodfyldning i tænder med simpel morfologi
 • redegøre for endodontiske behandlingsteknikker på tænder med simpel morfologi ud fra konceptet om de fire behandlingsfaser med anvendelsen af maskinel instrumentering, herunder rodmålsbestemmelse ved hjælp af digital røntgen samt apexlokator
 • beskrive endodontiske medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger, herunder en redegørelse for mulige rodfyldnings teknikker

Intern medicin

 • definere hæmodynamiske forstyrrelser og redegøre for deres årsag og udvikling samt deres konsekvens for organismen
 • definere arteriosclerose og redegøre for de forskellige typer heraf, deres årsager og udvikling samt deres konsekvens for organisme.
 • definere non-neoplastiske og neoplastiske vækstforstyrrelser og redegøre for neoplasiers klassifikation og nomenklatur, herunder morfologiske malignitetskriterier, malignitetsgradering og stadieinddeling
 • redegøre for ætiopatogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus
 • redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand og vice versa
 • angive kliniske manifestationer og behandling ved sygdomme i gl. thyroidea og gll. parathyroideae, binyrebarkens sygdomme, nyreinsufficiens, mave-tarmsygdom, hæmoragisk diatese, medicinsk onkologi og neurologiske sygdomme, herunder hovedpine
 • redegøre  for, hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression
 • redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling
 • redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen
 • redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling
 • redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen, f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock

Radiologi

 • beskrive de love der gælder for 3-dimensionelle strukturers omsætning til et 2-dimensionelt billede
 • redegøre for princippet i panoramaoptagelser
 • redegøre for optagelser i cephalostat
 • redegøre for summationsoptagelser af kranie, kæber og kæbeled
 • beskrive anvendelsen af forstærkningsfolier og kassetter
 • redegøre for tomografiske tværsnitsoptagelser af kæber og kæbeled
 • beskrive medicinske røntgenmetoder med relevans for tandlæger
 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder, kæber, kæbeled og kranium
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde: følgetilstande efter traumer på tænder, kæber og kæbeled; fremmedlegemer i tænder, kæber og tilgrænsende blødtvæv; fibro-ossøse lidelser; cyster i kæberne og i tilknytning til tænder; odontogene tumorer; benigne og maligne vævsnydannelser i kæbeskelettet og omliggende væv; udviklingsbetingede og metaboliske dysfunktioner; patologiske tilstande i kraniets bihuler; implantatretinerede protetiske erstatninger samt resorptive processer på tænder, kæber og kæbeled og iinfektiøse tilstande i tænder og kæber
 • redegøre for hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling
 • beskrive og tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser

Patologisk anatomi

 • beskrive forskellige typer af cellers tilpasning til reversible ændringer i mikromiljøet
 • redegøre for morfologiske tegn på og typer af nekrose
 • redegøre for forskellige typer af inflammation og de cellulære og vævsrelaterede komponenter der indgår heri
 • redegøre for heling, herunder de forskellige processer der indgår heri samt helingsresultatets karakter
 • genkende og beskrive de typiske kredsløbslidelser, såsom aterosklerose, og deres manifestationer, herunder trombedannelse
 • genkende og beskrive de forskellige typer af benigne og maligne vækstforstyrrelser og genkende en række af disse mikroskopisk

Parodontologi 2

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologi
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer for marginal parodontitis
 • anvende principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • anvende viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi
 • forklare rygningens indflydelse på marginal parodontitis
 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, redegøre for og journalisere anam¬nestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersø¬gelsen og opstille behandlingsplan for hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • forklare hvorledes patienter informeres om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • forklare hvorledes patienter informeres og instrueres om parodontitis marginalis chronica levis/gravis i forbedring af mundhygiejne/​hjemmet¬and¬pleje, på en for patienten tilpasset måde
 • forklare hvorledes en depuration rationelt gennemføres, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • forklare hvorledes plak, supra- og subgingival calculus og andre plak-retinerende faktorer fjernes fra tænderne hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • forklare hvorledes man afgør, hvornår en depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurderer det parodontale vævs respons hos patienter med parodontitis marginalis chronica levis/gravis
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats

Klinisk oral fysiologi 2

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD (niveau 2)
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD (niveau 2)
 • redegøre for differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine, herunder at bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • redegøre for farmakologisk, fysiurgisk og/eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD (niveau 2)
 • beskrive afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne