SODA11051E Tværfaglig eksamen 1 - Udgår i 2016

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Interdisciplinary Examination 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi - obligatorisk

Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Eksamen i biokemi
Bestået tværfagligt kursus 1
Bestået kursus i klinik 2
a) Cariologisk grundkursus indgår i videnssporet.
b) Parodontologi 1 indgår såvel i videns- som i færdighedssporet.
c) Radiologi 1 indgår såvel i videns- og færdighedssporet.
d) Klinisk oral fysiologi 1 indgår såvel i videns- som i færdighedssporet.
e) Mikrobiologi indgår i videnssporet.
f) Farmakologi indgår i videnssporet.

Den studerendes arbejdsbelastning for Tværfagligt kursus og eksamen 1 fremgår samlet af Tværfaglig eksamen 1.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • Forberedelse
 • 292
 • Forelæsninger
 • 66
 • Holdundervisning
 • 54
 • Praktiske øvelser
 • 132
 • I alt
 • 550
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i tværfagligt kursus 1

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data og formler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 2, 2014

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Dentalmaterialer

 • redegøre for elementære principper for tandpræparationer til fyldning og indlæg
 • redegøre for udvalgte materialers egenskaber
 • udnytte indsigt i materialernes principielle opbygning og mekaniske egenskaber til en præliminær vurdering af materialernes anvendelsesområde


Cariologisk grundkursus

 • beskrive caries forekomst i befolkningen
 • redegøre for de væsentlige forhold, og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • beskrive cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • diskutere relevansen af risikovurdering ved cariessygdom
 • redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder dental fluorose
 • redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader


Parodontologi 1

 • forklare og illustrere anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen samt parodontiets patologi
 • forklare den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis
 • forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • forklare og illustrere ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer for marginal parodontitis
 • forklare principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • demonstrere viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi
 • forklare og tolke heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og/eller parodontitis chronica levis/gravis
 • planlægge og beskrive information og instruktion til patienter med marginal parodontitis i opretholdelse af god mundhygiejne
 • forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • demonstrere viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, svarende til sygdomsniveau på P1-P2-patienter
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen
 • demonstrere viden om information til patienten om årsagen til marginal parodontitis

Radiologi 1

 • redegøre for det elektromagnetiske strålespektrum
 • beskrive baggrundsstråling - naturlig og menneskeskabt samt redegøre for menneskets stråleudsættelse
 • definere røntgenstråler og anden ioniserende stråling, beskrive røntgenstrålers egenskaber samt angive, hvorledes røntgenstråler anvendes
 • beskrive røntgenapparatets og røntgenrørets indretning, angive hvorledes røntgenstråler frembringes samt beskrive indflydelsen af kV, mA, fokus-film-afstand og eksponeringstid på det færdige røntgenbillede
 • beskrive de unøjagtigheder der følger af, at fokus ikke er punktformet samt de unøjagtigheder som anvendelsen af divergerende stråling medføre.
 • beskrive anvendelsen af tubus, blænder og filtre
 • redegøre for den biologiske virkning af røntgenstråler og beskrive stråledoser ved odontologiske røntgenundersøgelser samt faktorer der har indflydelse på stråledoser
 • vælge metoder der muliggør undersøgelse med mindst mulig røntgendosis samt redegøre for strålebeskyttelse af operatør, patient og personer der befinder sig i det stråleudsatte område
 • redegøre for det lovmæssige grundlag for brug af røntgenstråling i odontologisk praksis
 • beskrive det teoretiske grundlag for intraorale teknikker
 • redegøre for de forskellige typer intraorale røntgenfilm og beskrive filmens opbygning, hastighed, kontrast- og densitetsforhold, opbevaring og behandling
 • beskrive indretningen af et mørkekammer samt redegøre for kvalitetskontrol af film og fremkaldelse
 • redegøre for forskellige typer digitale receptorer samt principperne i digital billeddannelse
 • anvende den diagnostiske terminologi for patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde
 • bedømme behovet for røntgenundersøgelse under hensyntagen til strålingsbelastningen
 • bestemme den mest hensigtsmæssige røntgenundersøgelse til løsning af en klinisk problemstilling

Klinisk oral fysiologi 1

 • · forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold samt patogenese ved de almindeligste former for TMD
 • · redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne samt tandslid
 • · kombinere viden og begreber vedrørende forekomst af ovennævnte i befolkningen, disponerende, initierende og vedligeholdende faktorer, sygdomsudvikling herunder klinisk forløb samt patofysiologiske, elektrofysiologiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • · redegøre for diagnostik og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande (niveau 1)
 • · diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling af TMD
 • · redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD (niveau 1)
 • · genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen
 • · informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • · redegøre for farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD (niveau 1)

Mikrobiologi

 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved udvikling af infektionssygdomme
 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme
 • redegøre for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler samt for betydningen af menneskets normalflora og konsekvenser af forskydninger i denne, herunder i mave-tarm systemet
 • redegøre for de sygdomsfremkaldende mikroorganismer og sygdomsudviklingen ved de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer
 • redegøre for de relevante smitteveje på tandklinikken, samt for hvordan tandlægen kan tilrettelægge klinisk hygiejniske procedurer til at bryde disse smitteveje

Farmakologi

 • redegøre for molekylær farmakologi (receptorer, fulde og partielle agonister og antagonister)
 • redegøre for affinitet, maksimal virkning, dosis respons, terapeutisk indeks
 • redegøre for genetiske polymorfiers betydning for virkning og bivirkninger af lægemidler
 • redegøre for begrebet farmakokinetik
 • redegøre for absorption, fordeling, elimination; lægemidlernes kemiske egenskaber i forhold til dette
 • redegøre for fase 1 og 2 metabolisme
 • redegøre for nulte og første ordens kinetik, kompartment begrebet, steady state, clearence
 • beskrive relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse
 • redegøre for smertens fysiologi og farmakologi
 • definere begreberne analgesi og anæstesi, herunder virkningsmekanisme, interaktioner og bivirkninger på receptorniveau
 • beskrive hvad man forstår ved at en bakterie er følsom for et antibakterielt kemoterapeutikum
 • redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger
 • beskrive antibiotika resistens (enzymatisk nedbrydning, ændring af ”target”, hæmning af influx, faciliteret efflux) samt angive eksempler på bakterieresistens
 • beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika
 • angive hyppige folkesygdomme med hensyn til identifikation af potentielle risikopatienter (hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser)
 • redegøre for odontologiske aspekter af lægemiddelinteraktioner og -bivirkninger
 • beskrive toksikologi i relation til odontologisk praksis