SFKKB9011U Klinisk praktik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Clinical Training

Uddannelse

Kandidat i farmaci - valgfri, MSc in Pharmaceutical Sciences - elective, MSc in Medicinal Chemistry - elective, Kandidat i farmaceutisk videnskab - valgfri

Kursusindhold

Kurset indledes med 3 dages introduktion til Rigshospitalets funktioner og arbejdsgange, herunder brug af journal og medicinmoduler. Herefter knyttes de studerende til 1 sengeafdeling i 7 uger. I denne periode deltager de studerende i de daglige funktioner vedrørende patientbehandlingen i videste forstand (undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, konferencer, stuegang, operationer). De studerende deltager i 8 dobbeltforelæsninger fælles med FKKB9021U (Klinisk Farmaci). Disse forelæsninger er problemorienterede, case-baserede gennemgange af medicinering af specielle patientgrupper (nyfødte/børn, intensiv patienter, dialysepatienter, anæstesi). En gang om ugen afholdes en teoridag inklusiv kliniktime, hvori indgår en patientdemonstration og gennemgang af sygehistorie. En enkelt gang afleveres og fremlægges en kort skriftlig rapport over en aktuel patients sygehistorie. Afslutningsvis afleveres en større rapport over et bredere klinisk farmaceutisk emne, belyst ved patienteksempler og videnskabelig litteratur inden for området. Indholdet af denne rapport fremlægges ved den mundtlige eksamen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for den farmakoterapeutiske behandling af patienter
 • Beherske centrale begreber indenfor praktikafdelingens speciale
 • Forklare lægemiddelterapi i klinikken
 • Reflektere over den samlede lægemiddelbehandling af den enkelte patient

 

Færdigheder

 • Begrunde den farmakoterapeutiske behandling af patienter
 • Præsentere en samlet lægemiddelbehandling af den enkelte patient
 • Udforme lægemiddelbehandlingsinstrukser for diverse patientgrupper

 

Kompetencer

 • Overføre basal klinisk farmaceutisk teori, metode og ræsonnement til anvendelse i den daglige farmakoterapeutiske behandling af patienter
 • Selvstændigt at udforme lægemiddelbehandlingsinstrukser af diverse patienter
 • Indgå professionelt i klinisk farmaceutisk forskningssamarbejde

 

 

 • Walker R & Whittlesea C. Clinical Pharmacy and Therapeutics, 4rd Ed. 2007, Churchill Livingstone ISBN-13: 9780443102851
 • Behandlingsvejledninger fra IRF’s og medicinske selskabers hjemmesider.
 • Forelæsningsnoter: Lægges på kursushjemmesiden.
Det forudsættes, at de studerende ved kursusstart har en basisviden (bachelorniveau) i fysiologi, farmakologi og farmakoterapi samt lægemiddelformulering.
•3 dages Introduktionsseminarer
•Kliniske forelæsninger 8 x (2 x 45 min) sammen med FKKB9021U (Klinisk Farmaci),
•7 ugers klinikophold
•1 ugentlig teori/klinikdag med patientpræsentation ( 8x3 timer)
•Evalueringsseminarer midtvejsrapport 2 x (4 x 50 minutter)
•Evalueringsseminar afsluttende rapport (8x 50 minutter).
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 58
 • Forelæsninger
 • 34
 • Praktiske øvelser
 • 280
 • Projektarbejde
 • 40
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
For at opnå en kursusattest skal den studerende:
• Deltage på tilfredsstillende vis ved tre introduktionsdage
• Deltage på tilfredsstillende vis ved forelæsninger
• Gennemførelse af udstationeringer i klinik
• Aflevere og have godkendt to afsluttende individuelle skriftlig rapporter over selvvalgte emner, som fremlægges og diskuteres på et seminar.

Prøvedesign:
1) Den studerende udarbejder en individuel kort skriftlig rapport over en aktuel patients sygehistorie og foretager en individuel mundtlig fremlæggelse og diskussion af rapporten.
2) Den studerende udarbejder en individuel større rapport over et bredere klinisk farmaceutisk emne og foretager en individuel mundtlig fremlæggelse med efterfølgende diskussion af rapporten.
Krav til indstilling til eksamen

Som forudsætning for at blive indstillet til eksamen skal følgende forhold være opfyldt:

• Deltagelse ved 3 introduktionsdage samt alle forelæsninger

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på et tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Redegøre for den farmakoterapeutiske behandling af patienter
 • Beherske centrale begreber indenfor praktikafdelingens speciale
 • Forklare lægemiddelterapi i klinikken
 • Reflektere over den samlede lægemiddelbehandling af den enkelte patient

 

Færdigheder

 • Begrunde den farmakoterapeutiske behandling af patienter
 • Præsentere en samlet lægemiddelbehandling af den enkelte patient
 • Udforme lægemiddelbehandlingsinstrukser for diverse patientgrupper