SFABM0232U Bioorganisk kemi, øvelser

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bioorganic Chemistry, Laboratory Course

Uddannelse
Bachelor i Farmaci
Kursusindhold

I øvelseskurset gennemføres bioorganisk-kemiske projekter, som typisk består af flertrins-reaktionssekvenser involverende kulhydrater eller peptider. Projekterne illustrerer relevante teknikker og arbejdsmetoder (fastfasesyntese, anvendelse af beskyttelsesgrupper og koblingsreagenser). Aspekter som f.eks. enzymkatalyse, heterogen katalyse, faseoverførsel eller fastfase-metoder samt kromatografisk oprensning vil indgå i en eller flere af delreaktionerne. Analytiske aspekter inddrages, hvor det er relevant eller praktisk muligt. Projekterne gennemføres i hold á 3 studerende. Før selve laboratoriearbejdet påbegyndes bruges der 2 klasselektioner (afholdt som en dobbeltlektion) til den tidsmæssige planlægning af projektforløbet. Planlægning og udførelse af det praktiske arbejde foretages under hensyntagen til sikkerhedsmæssige aspekter. Der lægges vægt på fysiske egenskaber af stofferne og på deres karakterisering (bl.a. ved 1H og 13C NMR spektroskopi), hvor det er relevant. Henimod slutningen af laboratorieøvelserne gives en informationsforelæsning som forberedelse til selve rapportskrivningen. Afslutningsvis udarbejdes en rapport over det udførte arbejde under inddragelse af teoretiske aspekter.

Målbeskrivelser

Formål / Objective

Laboratorieøvelserne har til formål at understøtte den teoretiske undervisning og skal illustrere tidssvarende organisk-kemiske arbejdsmetoder, der anvendes ved lægemiddeludvikling og i bioteknologiske udviklingslaboratorier. Endvidere skal der opnås træning i at tolke originallitteratur ud fra den viden, der er opnået i den teoretiske del af kurset, og at benytte relevant on-line litteratur.
 

Målbeskrivelse / Course outcome

Viden:

- Kendskab til praktisk bioorganisk kemi således, at den studerende er i stand til at vælge passende metoder og procedurer til fremstilling af simple bioorganiske molekyler som  f.eks. peptider og (oligo)saccharider samt relevante beskyttede/aktiverede byggeblokke.

 

Færdigheder:

- Fremskaffelse af relevante forskrifter samt fysisk-kemiske og spektroskopiske data.

- Planlægning og udførelse af elementært bioorganisk-kemisk laboratoriearbejde ud fra litteraturforskrifter under hensyntagen til de praktiske muligheder og sikkerhedsmæssige forhold.

- Passende detaljeret bekrivelse af udført arbejde i laboratoriejournal.

- Vurdering af simplere bioorganiske stoffers identitet og renhed ud fra fysisk-kemiske (f.eks. smeltepunkt, optisk drejning) og spektroskopiske data (f.eks. 1H og 13C NMR).

 

Kompetencer:

- Læsning og fortolkning af relevante forskrifter og lign. ud fra de indlærte, generelle teoretiske principper således, at de kan anvendes i en praktisk sammenhæng.

- Kommunikation af gennemført laboratoriearbejde i en klar og kritisk rapport, hvori såvel litteratur som teoretiske overvejelser og udført praktisk arbejde behandles.

 • John McMurry: Organic Chemistry: A Biological Approach (2011), Brooks/Cole
 • Øvelsesvejledning til Bioorganisk Kemi Projekt (ILF) samt originallitteratur
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende studieenheder: Organisk kemi I; Organisk kemi II; Organisk kemi, øvelser; Kvantitativ analytisk kemi; Kvantitativ analytisk kemi, øvelser; Almen og uorganisk kemi; Almen og uorganisk kemi, øvelser på 1. studieår. Desuden skal den forudgående, teoretiske undervisning i Bioorganisk kemi være fulgt. På grund af den tætte sammenhæng mellem de to studieenheder forudsættes, at det teoretiske kursus og Bioorganisk kemi, øvelser gennemføres i samme semester.
• 8 øvelsesdage á 4 timer
• 2 øvelsesdage á 6 timer
• 2 introduktionsforelæsninger
• 2 klasselektioner á 45 min.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 48
 • Forelæsninger
 • 2
 • Kollokvier
 • 2
 • Praktiske øvelser
 • 44
 • I alt
 • 96
Point
3,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Aktiv deltagelse i øvelsesarbejdet og i udarbejdelse af projektrapport, der skrives på engelsk. Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret en tilfredsstillende rapport på grundlag af de udførte forsøg og det nødvendige litteraturarbejde
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

De i øvelsesvejledningen appendix 2 angivne krav til rapportens indhold af anvendelsen af de på kurset "Bioorganisk Kemi" indlærte reaktions-mekanismer for såvel udførte som alternative metoder skal være opfyldt for langt hovedpartens vedkommende. Desuden skal de NMR-spektroskopiske analyser af de i appendix 2 angivne stoffer være udført og afleveret som bilag i de tilhørende tekstskabeloner. Endelig skal baggrunden for det udførte arbejde angives og det eksperimentelle arbejde være beskrevet i den detaljeringsgrad som er angivet i øvelsesvejledningens afsnit om rapportskrivning.