SFABIL110U Individuel tilrettelagt bachelorprojekt i farmaceutisk videnskab

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Individualised bachelor's project in pharmaceutical sciences

Uddannelse

Bachelor i farmaci - valgfri

 

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen er en rammebeskrivelse for en selvstændig forsknings- eller udredningsopgave eller lignende, der danner baggrund for et bachelor projekt. Kursusbeskrivelsen benyttes for studerende indskrevet ved på en dansk uddannelse, som ønsker at gennemføre et bachelorprojekt - forskelligt fra bachelorprojektet i farmaci - ved et af de udbydende institutter.

I forbindelse med tilmeldingen til kurset, og inden kurset påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete kursus, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner: 

 • Kursets titel
 • Kursets faglige indhold
 • Kurset formål
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige mål relateret til det konkrete projekt
 • Supplerende karakterbeskrivelse relateret til det konkrete projekt og de anførte specifikke faglige mål
 • Sprog (Kurset kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt kurset gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)
 • Prøveform
Målbeskrivelser

Formål

Det er kursets formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Målberskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende ved kursets afslutning:

 • Har øget sin faglige indsigt og viden
 • Har øget sin selvstændighed bl.a. m.h.t. tilrettelæggelse og udførelse af større opgaver.

Aftales mellem studerende og vejleder

Aftales mellem studerende og vejleder
Hvis studieenheden anvendes som bachelorprojekt, skal bedømmelsen foretages med ekstern censur og efter 7-trinsskala. Stave- og formuleringsevne skal indgå i bedømmelsen af bachelorprojektrapporten og kan maksimalt trække én karakter ned. Bachelorprojektrapporten skal endvidere indeholde et resumé på engelsk, og dette vil indgå i den samlede bedømmelse af projektrapporten.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 412
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Den studerende og vejleder aftaler rammer for skriftlig rapport, som præsenteres og forsvares ved det mundtlige forsvar
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

Karakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler(både de generelle og de supplerende specifikke mål).