SFABIL102U Organrelateret farmakologi I

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Organ Related Pharmacology I

Kursusindhold

Undervisningen indeholder følgende emner:

 • Hjerte/kredsløbets opbygning og funktion, herunder lægemidler som antiarytmika og antihypertensiva.
 • Respirationssystemets opbygning og funktion, herunder blodets transport af luftarter samt lungelidelser og lægemidler til behandling heraf
 • Nyrefunktionen med hovedvægten lagt på clearance og tubulusfunktioner samt syre/base regulation, lægemidler med virkning på organismens salt og vandbalance og ekskretion af lægemidler.
 • Rheumatiske sygdomme. Bevægeapparatets anatomi og lægemidler med virkning på rheumatiske lidelser.
 • Immunologi. Immunosuppressiva/-stimulantia, histamin/antihistaminer.
 • Infektioner. Antibakterielle-, antivirale- (bl.a. HIV), antimykotiske-, antiparasitære midler (bl.a. malaria) og antelmintika.
 • Lægemiddelforgiftninger/-bivirkninger/-interaktioner.
 • Cancerterapi
 • Genterapi
Målbeskrivelser

Formål

Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende en anatomisk/fysiologisk viden om organers opbygning og funktion, samt på baggrund af denne viden forstå lægemidlers virkningsmekanisme, effekter og anvendelse.

Målbeskrivelse

Ved afslutningen af kurset skal den studerende kunne:

Viden:

 • Forstå den integrerede funktion af flere enkeltorganer, herunder organismens kontrol- og styringssystemer.
 • Forstå konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion, herunder lægemiddelgrupper til behandling af disse.
 • For sædvanligt benyttede lægemidler skal de studerende have kendskab til skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.

Færdighed:

 • Redegøre for ovenstående under anvendelse af korrekt terminologi
 • Analysere/foretage beregninger udfra datasæt fra målinger af relevante variable for at drage konklusioner om organernes funktion
 •  (Kombinere elementer af viden fra forskellige fagelementer for at) foretage videnskabeligt baseret ræsonnement om organfunktion under givne omstændigheder

Kompetence:

 • Indgå i rationel informationsudveksling med andre (eg. forskere, læger, lægmand) om fagets emner
 • Vurdere valg af farmaka under givne omstændigheder
 • Selvstændigt tilegne sig yderligere uddannelse indenfor emneområdet på bagrund af fagelementerne

 

 • Silverthorn, Human Physiology, 6th ed., Pearson.
 • Rang, H. P., Dale, M. M., Ritter, J. M & Moore, P.K.: Pharmacology, 7th ed., Elsevier,
 • Formelsamling, som den fremgår af kursets hjemmeside

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i kurserne farmaceutisk fysisk kemi, dynamisk biokemi, mikrobiologi og almen farmakologi.
37 forelæsninger og 6 klasselektioner på 5. semester
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 120
 • Forelæsninger
 • 37
 • Kollokvier
 • 6
 • I alt
 • 165
Point
6 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve af 2 timers varighed
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til MathType.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakterbeskrivelse

12 - Fremragende
Besvarelsen er velstruktureret og formidlingen er klar og præcis. Eksaminanden demonstrerer omfattende overblik og inddrager med indgående faglig indsigt relevante faglige elementer i givne problemstillinger. Eksaminanden demonstrerer ud fra en helhedsbetragtning og med få uvæsentlige mangler:

 • Overbevisende at kunne redegøre for den integrerede funktion af flere enkeltorganer, herunder organismens kontrol- og styringssystemer.
 • Overbevisende at kunne redegøre for konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion, herunder lægemiddelgrupper til behandling af disse.
 • For sædvanligt benyttede lægemidler skal de studerende have et sikkert kendskab til skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.

7 - God
Besvarelsen er sammenhængende og formidlingen er nogenlunde klar og præcis. Eksaminanden demonstrerer overblik og inddrager med faglig indsigt relevante faglige elementer i givne problemstillinger. Eksaminanden demonstrerer ud fra en helhedsbetragtning og med nogle mangler:

 • Rimelig sikkert at kunne redegøre for den integrerede funktion af flere enkeltorganer, herunder organismens kontrol- og styringssystemer.
 • Rimelig sikkert at kunne redegøre for konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion, herunder lægemiddelgrupper til behandling af disse.
 • For sædvanligt benyttede lægemidler skal de studerende have kendskab til skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.

02 - Tilstrækkelig
Besvarelsen er noget usammenhængende og formidlingen er noget uklar og mangler præcision. Eksaminanden demonstrerer mindre overblik og inddrager kun i vist omfang relevante faglige elementer i givne problemstillinger. Eksaminanden demonstrerer ud fra en helhedsbetragtning i begrænset omfang og med flere væsentlige mangler:

 • Acceptabelt at kunne redegøre for den integrerede funktion af flere enkeltorganer, herunder organismens kontrol- og styringssystemer.
 • Acceptabelt at kunne redegøre for konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion, herunder lægemiddelgrupper til behandling af disse.
 • For sædvanligt benyttede lægemidler skal de studerende have et acceptabelt kendskab til skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.