SFABIF206U Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Drug development from molecule to man

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci (obligatorisk kursus)

Kursusindhold

Diversiteten af farmaceutiens rolle illustreres ved brug af klassiske eksempler på moderne lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske/idé til patient. De studerende introduceres til at

 • eksempler på lægemidlers ønskede og uønskede virkninger
 • eksempel på absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion af lægemiddelstof
 • design, udvikling, produktion, og anvendelse af lægemidler
 • grundlæggende farmaceutisk terminologi
 • kort beskrive farmaceutens rolle samfunds- og erhvervsmæssigt.
 • selvstændig, etisk, fagkritisk og analytisk holdning til den farmaceutiske profession.
 • sikkerhedsmæssige forhold ved laboratorieøvelserne samt til vurdering og analytisk tilgang til laboratoriesikkerhed.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

Viden

 • kort beskrive hvorledes et lægemiddelstof udøver sin effekt, lægemidlers ønskede og uønskede virkninger.

 • kort beskrive absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion af lægemiddelstof.

 • kort beskrive lægemiddeludviklingsprocessen fra ide til markedsføringstilladelse, fremstilling af udvalgte lægemiddelformer, funktioner af hjælpestoffer, valg af administrationsveje og lægemiddelformer.

 • kort redegøre for hvordan potentielle lægemiddelstoffer udvikles og optimeres til færdige lægemidler, herunder kort beskrive sammenhængen mellem fysisk-kemiske egenskaber, kemisk struktur og farmakologisk virkning af et lægemiddelstof.

 • kort redegøre for metoder hvormed farmaceutisk relevante problemstillinger kan identificeres, bearbejdes og løses.

 • kort redegøre for hvorledes lægemidler godkendes, hvorledes myndigheder og farmaceutiske virksomheder sikrer, atlægemidlerne har høj kvalitet,samt kort redegøre for hvorledes lægemiddelforsyningen i Danmark er organiseret.

 • kort redegøre for opbygningen af det danske sundhedssystem og farmaceutens rolle heri.

 • kort redegøre for grundlæggende principper for klassificering og mærkning af kemikalier.

 • kort beskrive hvad der karakteriserer den typiske lægemiddelbruger samt have basalt kendskab til et brugerperspektiv indenfor lægemiddelanvendelse

 

Færdigheder

 • redegøre for valg og anvendelse af forskellige lægemiddelformer

 • anvende centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer", og "hjælpestoffer"

 • anvende udvalgte guidelines, PhEur, og danske lægemiddel standarder (DLS)

 • udføre praktiske forsøg med fremstilling og vurdering af udvalgte lægemiddelformer herunder anvende regler og procedurer i forbindelse med hensigtsmæssig laboratoriesikkerhed

 • klassificere farmaceutisk videnskabelig information

 • præsentere farmaceutisk videnskabelig information skriftligt og mundtligt

 • anvende farmaceutiske IT-værktøjer fx relevante online databaser som f.eks. PhEur online, DLS, og ProMedicin.dk

 • anvende de vigtigste beredskaber i forbindelse med ulykker i laboratoriet, herunder klassificering og mærkning af kemikalier samt håndtering af kemikalieaffald.

 

Kompetencer

 • analysere relevant information vedr. lægemiddelformer; administrationsveje og rådgivning i forhold til en given farmaceutisk videnskabelig problemstilling

 • reflektere over og tage ansvar for egen læring

 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på hele 1.semester

 

Artikler fra medier, som er tilgængelige på absalon

Almen farmaci eller FASTtrack: Pharmaceutics - Dosage Form and Design af David Jones

25 forelæsninger á 45 min.
11x2 klasselektioner á 45 min
2 PhEur klasstimer á 45 min
3 intro til biblioteket á 45min
4 timers workshop
2x4 timers øvelser
6 timer kollokvier efter øvelser
3 timer til Sikkerhedskursus
Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat idet der gives it-kompetencer inden for ”hands on it”, ”it i faglig konteks” og ”it-begrebskendskab”.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 24
 • Holdundervisning
 • 3
 • Holdundervisning
 • 3
 • Kollokvier
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 40
 • Seminar
 • 4
 • Undervisningsforberedelse
 • 93
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Refleksions essay afleveres individuelt via absalon og bedømmes af underviser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset skal den studerende have bestået projektrapporten,refleksionsessay og sikkerhedsprøve samt  deltaget i laboratorieøvelser, kollokvier, workshop og sikkerhedsundervisning.

Projektrapporten skal omfatte tilfredsstillende:

Viden

 • kort redegørelse for hvordan et udvalgt lægemiddelstof kan formuleres og fremstilles til et færdigt lægemiddel, herunder kort beskrivelse af sammenhængen mellem lægemiddelstoffets fysisk-kemiske egenskaber, kemisk struktur, formulering og farmakologisk virkning af det udvalgte lægemiddelstof

Færdigheder

 • kort beskrivelse af relevant information vedr. det udvalgte lægemiddel herunder lægemiddelform(er) og administrationsvej(e).

 • tilegne sig grundlæggende praktisk erfaring med formulering, fremstilling og kvalitetssikring af en given lægemiddelform

 • anvendelse af farmaceutiske online databaser som f.eks. PhEur online, DLS, og ProMedicin.dk)

 • klar præsentation af farmaceutisk videnskabelig information, herunder referencehåndtering

 • anvendelse af centrale farmaceutiske terminologier så som "lægemidler", "lægemiddelformer", "lægemiddelstoffer" og "hjælpestoffer"

Kompetencer

 • reflektion over sammenhæng mellem formulering, fremstilling og kvalitetssikiring af den/de til lægemiddelstoffet udvalgte lægemiddelform(er) og administrationsvej(e)

 

Refleksions essayet skal udvise en tilstrækkelig:

Kompetencer

 • refleksion over ansvar for egen læring og deltagelse i faget herunder i hvilket omfang dette har bidraget til opnåelse af fagets mål.

 

Sikkerhedsprøven omfatter:

Viden

 • klassificering og mærkning af kemikalier som er relevant for undervisningen på hele 1. semester
 • Grundlæggende viden om de sikkerhedsmæssige forhold og beredskab i forbindelse med studiets laboratorieøvelseskurser

 

Færdigheder

 • anvende kemikaliedatabasen
 • anvende elementerne i sikkerhedskursus på alle 1. semester kurserne
 • håndtere kemikalieaffald.

 

Kompetence

 • tage ansvar for egen og andres laboratoriesikkerhed ved øvelserne på hele 1. semester