SFABF243AU  Bachelorprojekt i farmaci

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bachelor's Project in Pharmacy

Uddannelse

Bacheloruddannnelsen i farmaci - obligatorisk

Kursusindhold

De studerende arbejder så vidt muligt i grupper af 4 studerende på en projektopgave, der omhandler formulering, fremstilling og farmaceutisk vurdering af en eller flere lægemiddelformer af et lægemiddelstof.

Projektarbejdet indledes med en planlægningsfase, hvor de studerende på grundlag af litteraturstudier udarbejder en forsøgsplan for laboratoriearbejdet. I planlægningsarbejdet skal indgå overvejelser over basale videnskabsteoretiske aspekter, sikkerhed af de planlagte forsøg såsom hypoteseformulering og metodevalg. Endvidere skal statistiske overvejelser og metoder inddrages i det omfang, projektet lægger op til det.

Laboratoriearbejdet omfatter systematisk afprøvning af en række pilotformuleringer med henblik på at optimere formuleringen. Efterfølgende foretages fremstilling og farmaceutisk vurdering af én eller flere udvalgte formuleringer og eventuelt sammenligninger med markedsførte lægemidler. Der udarbejdes batchdokumentation i henhold til GMP-reglerne af en endelig batch, den øvrige dokumentation foretages i en laboratoriejournal,og der udføres løbende proceskontrol.

Ca. midtvejs i projektforløbet afholdes et kollokvium, hvor hver gruppe fremlægger udvalgte resultater af det hidtidige arbejde for et mindre antal af de øvrige grupper og en eller flere vejledere efterfulgt af diskussion.

Projektarbejdet afsluttes med en projektrapport, der baseret på litteraturstudier skal indeholde en gennemgang af den relevante teori vedrørende lægemiddelstof og hjælpestoffer, herunder relevante fysiske, kemiske, biofarmaceutiske og farmakologiske egenskaber, lægemiddelformer og fremstillings- og vurderingsmetoder.

Projektrapporten skal endvidere indeholde en beskrivelse, vurdering og diskussion af resultaterne opnået under laboratoriearbejdet, herunder en statistisk vurdering af resultaterne, hvor dette er muligt.

Målbeskrivelser

 

Bachelorprojektet har til formål at sætte de studerende i stand til:

 • at planlægge og gennemføre formulering af et lægemiddel under hensyntagen til fysisk, kemisk og mikrobiologisk stabilitet, teknisk fremstilling og biofarmaceutiske egenskaber
 • at fremstille et lægemiddel i mindre produktionsskala under hensyntagen til GMP-reglerne, herunder kunne udvælge egnede fremstillingsmetoder og apparatur samt foretage proceskontrol
 • at foretage en farmaceutisk vurdering af et lægemiddel, herunder kunne udvælge egnede vurderingsmetoder og apparatur.

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

Viden

 • beherske centrale begreber inden for formulering, fremstilling og vurdering af lægemidler
 • beherske anvendelse af IT-værktøj til tekstbehandlingsprogram, regneark, statistik, formeltegningsprogram og referencehåndteringsprogram.
 • beherske anvendelse af IT-værktøj til at indhente viden om lægemidler i fagspecifikke databaser, elektroniske opslagsværker og bøger (fx Ph.Eur, DLS og USP).
 • Reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for farmaceutiskvidenskabelige undersøgelser

 

Færdigheder

 • gennemføre en teknisk fremstilling og vurdering af lægemidler i mindre produktionsskala med brug af batchdokumentation
 • gennemføre proceskontrol i henhold til GMP-reglerne ved fremstilling af lægemidler i mindre produktionsskala
 • begrunde valg af formulering, fremstillingsmetode og vurdering for et givet lægemiddel
 • fortolke resultater af systematiske planlagte undersøgelser
 • udforme en klar og kritisk rapport over den relevante litteratur og de opnåede eksperimentelle resultater
 • præsentere eksperimentelle og/eller teoretiske resultater klart og overskueligt ved en mundtlig præsentation

 

Kompetencer

 • overføre relevant farmaceutisk teori til til løsning af multidisciplinære farmaceutiske formulerings-/​fremstillingsmæssige problemstillinger
 • selvstændigt planlægge og udføre systematiske undersøgelser af formulering, fremstilling og vurdering af et lægemiddel
 • reflektere over og tage ansvar for egen læring

Seneste udgave af vejledning til bachelorprojekt

Øvelser i lægemiddelformulering og øvelser i lægemiddelfremstilling skal være bestået, inden bachelorprojektet påbegyndes.

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studieenhederne lægemiddelformulering, lægemiddelfremstilling, statistik, videnskabsteori, vurdering af farmakopéstoffer, mikrobiologi, almen farmakologi, fysisk kemi og instrumentel analytisk kemi. Endvidere er undervisningen tilrettelagt under den forudsætning, at undervisningen i organrelateret farmakologi følges sideløbende.
• Introduktion: 1 time
• Forelæsninger: 3 time
• Udarbejdelse af forsøgsplan: 40 timer
• Laboratoriearbejde: 96 timer
• Kollokvium: 3 timer
• Rapportskrivning: 80 timer
Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat idet der gives it-kompetencer inden for ”hands on it” og ”it i faglig kontekst”.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering
Prøveform:
Individuel fremlæggelse af projektarbejdet (ca. 10 minutter) efterfulgt af individuel mundtlig eksamination af en varighed på ca. 20 min. pr. eksaminand.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:


Udarbejde en velstruktureret projektrapport, og præsentation i et klart og præcist sprog. Eksaminanden demonstrerer et sikkert overblik over projektrapportens forsøg og emneområder. Eksaminanden har gennem projektforløbet demonstreret såvel stort engagement som gode evner til samarbejde med resten af gruppen, samt initiativ i forbindelse med at designe forsøg, opsøge speciallitteratur og udfærdige porteføljer. Eksaminanden kan med få uvæsentlige mangler demonstrere:

 • sikker beherskelse af væsentlige begreber og metoder, som anvendes i forbindelse med fremstilling, udvikling og kvalitetssikring af lægemiddelformuleringer
 • sikker evne til at gøre rede for krav til lægemiddelstoffets overordnede fysiske, kemiske og fysisk-kemiske egenskaber i relation til såvel valg som fremstilling af lægemiddelformuleringer.
 • sikker evne til at vurdere anvendte hjælpestoffers kemiske og fysisk-kemiske egenskaber, og sikker evne til at forstå hjælpestoffernes rolle i lægemiddelformuleringerne.
 • sikker evne til at gøre rede for (i) hvilke farmaceutiske vurderinger der skal foretages af de fremstillede lægemiddelformuleringer og (ii) batchkontrolaspektet.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse
 • 191
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Projektarbejde
 • 82
 • Kollokvier
 • 40
 • I alt
 • 413