SFABF0231U Lægemiddelformulering

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Drug Formulation

Kursusindhold

Indhold / Content

Undervisningen består af en introduktionsdel og 4 temaer. Der bør udarbejdes en portefølje indeholdende besvarelse af en multiple choice, 4 temaopgaver samt evt. rapporterne fra øvelseskurset i lægemiddelformulering. Introduktionsdelen omfatter 2 introduktionsforelæsninger og selvstudiumstimer, hvor de studerende skal tilegne sig grundlæggende begrebsviden om fast doserede lægemidler. Dette afsluttes med en selvevaluering via programmet Modern Biopharmaceutics. Hvert tema omfatter forelæsninger, klassetimer (dog ikke tema 4) og en temaopgave, som den studerende skal bearbejde selvstændigt. I klassetimerne uddybes teoretiske problemstillinger fra forelæsningerne.

 • Tema 1 omhandler lægemiddelformer og administrationsveje, som er beskrevet i DLS og Ph.Eur., samt emballagematerialer og emballering af lægemidler.
 • Tema 2 omhandler lægemiddelstoffers egenskaber i relation til biotilgængelighed. Herunder betydningen af lægemiddelstoffers fysisk-kemiske egenskaber i relation til stabilitet, absorption, distribution, metabolisme og elimination.
 • Tema 3 omhandler formuleringens egenskaber i relation til biotilgængelighed. Herunder betydningen af formuleringens fysisk-kemiske egenskaber i relation til stabilitet, absorption, metabolisme og elimination. Desuden almindeligt anvendte formuleringsprincipper for lægemidler, herunder hjælpestoffer og deres funktion.
 • Tema 4 omhandler nationale og internationale krav og metoder til vurdering af lægemidler samt formidling om brug af lægemidler
Målbeskrivelser

 

Studieenheden har til formål, at de studerende demonstrerer overblik og indgående fagligt indsigt i nedenstående emner såvel som evner at analysere, vurdere og redegøre for:

 • lægemiddelformer og administrationsveje
 • lægemiddelstoffers fysiske-kemiske og biofarmaceutiske egenskaber
 • formuleringens og hjælpestoffers egenskaber
 • lægemidler.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for anvendelsen af emballage til lægemidler.
 • Forholde sig kritisk til og vurdere lægemidler.
 • Redegøre for lægemidlers formulering og administration, virkning og bivirkninger med henblik på formidling til de øvrige sundhedsprofessioner, offentligheden og de bevilligende myndigheder.

 

rdigheder

 • Vurdere lægemiddelformers egenskaber og anvendelse.
 • Vurdere lægemiddelformuleringens indflydelse på lægemiddelstoffers biotilgængelighed.
 • Vurdere lægemiddelstoffers fysisk-kemiske og biofarmaceutiske egenskaber.

 

Kompetencer

 • Planlægge anvendelsen af hjælpestoffer.

 

 • Kristensen, H. G., Almen Farmaci, 4. udgave, København:, Odontologisk Boghandel & forlag og forfatteren , 2008
 • Florence, A.T. and Attwood, D. Physicochemical Principles of Pharmacy. 5th Ed. London: Pharmaceutical Press 2011
 • http://pro.medicin.dk.
 • Lægemiddelstyrelsen. Danske Lægemiddelstandarder 2012.2. København. (http:/​/​www.laegemiddelstyrelsen.dk/​ vælg Publikationer, Danske Lægemiddelstandarder)
 • Guidelines (www.emea.eu.int vælg Human medicin)
 • Council of Europe. European Pharmacopoeia, 7th Ed. Strasbourg
 • Modern Biopharmaceutics, version 6,03 (Programmet er tilgængeligt i studenter-pc - barene via ikonet StatMB.exe)
Forudsætninger / Prerequisites
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende studieenheder: Almen og uorganisk kemi, organisk kemi I og II, vurdering af farmakopéstoffer, kvantitativ analytisk kemi, statistik, fysisk kemi, dynamisk biokemi, mikrobiologi, bioorganisk kemi, videnskabsteori, almen farmakologi, instrumentel analytisk kemi samt sideløbende følger studieenhederne i organrelateret farmakologi og samfundsfarmaci.
•Introduktionstimer: 2 timer og 18 timers selvstudium
•27 forelæsninger á 45 min.
•15 klasselektioner á 45 min.
•4 temavejledningslektioner á 45 min.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 137
 • Forelæsninger
 • 29
 • Kollokvier
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • I alt
 • 248
Point
9 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform / Examination type:
Skriftlig prøve af 3 timers varighed
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige.

 

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til MathType og USB adgang (til USBstik med noter mm.)

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakterbeskrivelse / Description of grades

12 - Fremragende
En præstation, der demonstrer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 7 - God
En præstation, der demonstrerer opfyldelse af faget mål, med en del mangler. 02 - Tilstrækkelig
En præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.