SFABB0252U Farmakologi, øvelser

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pharmacology, Laboratory Course

Uddannelse
Bachelor i farmaci
Kursusindhold

Ved øvelserne fokuseres på forsøgsdyrs anatomi, virkning af lægemidler m.v. på isolerede organer og intakte, bedøvede dyr (farmakodynamik), farmakokinetiske modelforsøg og farmakologiske analysemetoder.

Målbeskrivelser

Formål

Øvelseskurset har til formål at give de studerende en grundlæggende forståelse for og et praktisk indblik i metoder, der anvendes ved farmakodynamiske og farmakokinetiske undersøgelser samt styrkebestemmelser og kontrol af lægemidler.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for basal forsøgsdyrsanatomi
 • redegøre for de eksperimentelle metoder, som er anvendt ved kurset
 • beherske basale receptorfarmakologiske og farmakodynamiske begreber
 • redegøre for de anvendte farmakokinetiske modeller
 • forklare principperne i den anvendte biologiske forsøgsplanlægning og statistiske behandling af resultaterne
 • reflektere over anvendelsen af forsøgsdyr i biologisk arbejde, herunder gøre rede for nødvendige arbejdsmiljømæssige forholdsregler og etiske problemstillinger

 

Færdigheder

 • gennemføre farmakodynamiske undersøgelser og biologisk styrkebestemmelse med de i kurset anvendte apparaturtyper og biologiske materiale, herunder den nødvendige analyse og fortolkning af resultaterne
 • gennemføre farmakokinetiske modelforsøg med den i kurset anvendte apparaturtype
 • foretage randomisering og styrkeberegning ved biologisk styrkebestemmelse

 

Kompetencer

 • anvende den opnåede viden og de opnåede færdigheder til kritisk at vurdere resultaterne af andres arbejde indenfor samme område
 • efter forskrift kunne udføre in vitro farmakodynamiske undersøgelser med andre lignende metoder, herunder i nogen grad kunne vurdere disses egnethed til formålet
 • Medarbejdere ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi: Øvelser i farmakologi, 2013
 • Christensen, J.D. & Fjalland, B.: Biologisk styrkebestemmelse for farmaceutiske studerende, DSF, 1985
Forudsætninger
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i studienheden dynamisk biokemi samt at studieenheden almen farmakologi følges sideløbende.
6 øvelsesdage á ca. 4 timer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 31
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 55
Point
2 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveform
Aktiv deltagelse: Alle eksperimenter og den tilhørende databehandling skal være udført på tilfredsstillende måde i laboratoriet. Aflevering og godkendelse af rapporterne, som primært er spørgsmål til øvelserne, er frivillig. En af rapporterne skal skrives på engelsk. Øvelsesvejledningens teoretiske del inklusive rapporternes øvelsesspørgsmål er en del af pensum ved eksamen i almen farmakologi
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal deltage aktivt og på tilfredsstillende måde i udførelsen af alle eksperimenter såvel som den tilhørende databehandling.