SFABB0221U Dynamisk Biokemi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Biochemistry

Kursusindhold

Kurset omhandler den eukaryote celles (herefter celle) funktionelle struktur, strukturen af relevante biologiske molekyler, enzymbaseret katalyse, det intermediære stofskifte og dets regulering, omsætning af lipider, intracellulære signalleringsveje, aspekter af human ernæring, samt cellens arvemateriale og informationsstrømmen fra gen til funktionelt og korrekt subcellulært lokaliseret protein.

Kurset er teoretisk og er bygget op omkring en forelæsningsserie, støttet af et antal klassetimer omhandlende centrale emner. I erkendelse af de studerendes varierende niveau af biologi fra gymnasieskolen, vil kurset indledes med en introduktion til de biologisk orienterede fag.

Undervisningen er i vidt omfang interaktiv og studenterinddragende, baseret på princippet om peer instruction.

Kursets omdrejningspunkt er den dynamiske biokemi, det vil sige det intermediære stofskifte inkluderende dettes regulering og subcellulære lokalisation, forskellige reaktionsvejes indbyrdes relationer, samt den molekylær- og cellebiologiske basis herfor. 

Biologisk aktive stoffers indvirkning på cellulære processer inddrages som et integreret element i kursusforløbet. 

Kurset vil specifikt omfatte følgende emner: 

 • cellebiologi; hvad der karakteriserer den eukaryote celle (herefter celle)
 • cellens funktionelle struktur, cellens organeller
 • enzymbaseret katalyse, herunder klassificering, regulering og kinetik
 • bioenergi, herunder cellens dannelse, oplagring og frigivelse/udnyttelse af kemisk bundet energi
 • cellens energistofskifte, herunder glykolysen, TCA cyklus og oxidativ fosforylering
 • glycogen og glyconeogenese
 • syntese og nedbrydning af aminosyrer
 • transport over biologiske membraner, herunder typer af transport, mekanismer, regulering og kinetik
 • lipider, herunder syntese, oplagring, oxidativ metabolisme og lipoproteiner
 • metabolisk regulering
 • receptor-medieret signalering
 • intracellulære signaleringsveje
 • forskellige aspekter af human ernæring, herunder funktionen af den gastrointestinale trakt, mikro- og makronutrienter m.m.
 • syntese og nedbrydning af nukleotider
 • cellens informationsstrøm fra gen til funktionelt protein, herunder de involverede organeller og molekyler
 • cellens arvemateriale, DNA, og hvordan genomet er organiseret
 • regulering af gen-ekspression
 • transkriptionen, herunder mekanismer og regulering af denne proces
 • proteinsyntesen, herunder mekanismer og regulering af translationsprocessen, post-translationelle modifikationer samt translokation af proteiner i cellen
 • den dynamiske regulering af proteomet, herunder dynamisk post-translationel modifikation, allosteri m.m
 • nedbrydning af proteiner
 • hvordan biokemien og celle-/molekylærbiologien relaterer sig til det farmaceutiske område, herunder drug discovery processen. 
Målbeskrivelser

 

Biokemi og cellebiologi danner fundamentet for forståelse af farmakologien, samt dele af mikrobiologien, medicinalkemien og farmacien, hvorfor en grundlæggende forståelse herfor er vigtig for farmaceuter.

Målet med kurset er, at bibringe de studerende en grundlæggende forståelse for centrale elementer af biokemien og cellebiologien, som har relevans for deres videre uddannelse og senere virke.

Derudover vil kurset bibringe de studerende de nødvendige kompetencer til at kunne diskutere biokemiske og cellebiologiske emner med andre fagpersoner indenfor sundhedsvidenskaberne. 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for centrale biokemiske og cellebiologiske emner
 • Forstå elementer af farmakologi, mikrobiologi, medicinalkemi og farmaci

 

Færdigheder

 • Udføre simple beregninger i forhold til enzymkinetik, membrantransport samt forbrug og produktion af kemisk energi i celle
 • Diskutere og kommunikere emner om biokemi samt cellebiologi med andre fagprofessionelle

 

Kompetencer

 • Diskutere effekten af biologisk aktive stoffer, såsom lægemidler, på cellens funktioner

Undervisningen er tilrettelagt efter følgende lærebogsmateriale: 

 • Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry, 7th ed., 2012
 • Nordic Nutrition Recommendations 2004

 

Kurset er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende sideløbende følger eller har fulgt undervisningen i Almen og Uorganisk Kemi, Farmaceutisk Fysisk Kemi, Organisk Kemi I og II, Bioorganisk Kemi og Farmaceutisk Mikrobiologi.
• 36 forelæsninger á 45 min.
• 14 klasselektioner á 45 min.
Kurset er indrettet efter, at de studerende tager ansvar for egen læring og møder forberedte op til undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 153
 • Forelæsninger
 • 36
 • Kollokvier
 • 14
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøvedesign:
Et eksamenssæt består af 3-4 opgaver. Indbyrdes vægtning af opgaver fremgår af det enkelte eksamenssæt. Den ene opgave er typisk af multiple choice-typen og består af 21 spørgsmål med tre svarmuligheder. Hver af de øvrige opgaver vil typisk have et bestemt tema, hvilket også betyder, at der ikke nødvendigvis eksamineres i den fulde bredde af pensum.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde og aktiv deltagelse i 5 ud af 7 dobbeltklasselektioner.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til MathType og USB adgang (til USBstik med noter mm.)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse

 

Ved bedømmelse af besvarelsen, lægges der vægt på i hvor høj grad eksaminanden har demonstreret besiddelse af indsigt i og kendskab til de biokemiske emner, som er opsummeret i målbeskrivelsen.

12 - Fremragende
Der demonstreres udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller kun få uvæsentlige mangler.

 • Eksaminanden har demonstreret en udtømmende viden om og kendskab til biokemiens grundbegreber (f.eks. enzymkinetik og produktion af metabolisk energi)
 • Eksaminanden har demonstreret en sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer, formalisme (symboler, enheder etc.) og fagtermer uden anvendelse af slang eller lignende
 • Eksaminanden har demonstreret fortrolighed med sammenhængene mellem – og reguleringen af – biokemiske processer, inklusiv en solid forståelse for cellens funktionelle inddeling, intracellulære signalering og interaktion med andre celler


7 - God
Der demonstreres opfyldelse af fagets mål, men med en del mangler.

 • Eksaminanden har demonstreret en omfattende viden om og kendskab til biokemiens grundbegreber (f.eks. enzymkinetik og produktion af metabolisk energi)
 • Eksaminanden har demonstreret en god anvendelse af fagets repræsentationsformer, formalisme (symboler, enheder etc.) og fagtermer med nogen anvendelse af slang eller lignende
 • Eksaminanden har demonstreret en god forståelse for sammenhængene mellem – og reguleringen af – biokemiske processer, inklusiv en god forståelse for cellens funktionelle inddeling, intracellulære signallering og interaktion med andre celler


02 - Tilstrækkelig
Der demonstreres den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 • Eksaminanden har demonstreret en mangelfuld viden om og kendskab til biokemiens grundbegreber (f.eks. enzymkinetik og produktion af metabolisk energi)
 • Eksaminanden har demonstreret en ringe evne til anvendelse af fagets repræsentationsformer, formalisme (symboler, enheder etc.) og fagtermer med en del anvendelse af slang og anden ukorrekt sprogbrug
 • Eksaminanden har demonstreret en mangelfuld forståelse for sammenhængene mellem – og reguleringen af – biokemiske processer