SFABA0222U Farmaceutisk fysisk kemi, øvelser

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pharmaceutical Physical Chemistry, Laboratory Course

Kursusindhold

Emnerne for de eksperimenter, der skal udføres i løbet af kurset, er fordelt over størstedelen af det teoretiske pensum. Således bestemmes forskellige thermodynamiske data ved kalorimeterforsøg; desuden bestemmes forskellige typer ligevægtskonstanter og fordelingsforhold, ligesom problemer vedrørende opløselighedsforhold analyseres nærmere. Der udføres reaktionskinetiske undersøgelser med fokus på effekten af pH. Blandt elektrokemiske målinger kan nævnes ledningsevnemålinger og potentiometriske målinger. Endvidere udføres undersøgelser inden for grænseflade- og kolloidkemi (micelledannelser og faseligevægte). Diffusion af et modellægemiddelstof, herunder forskellige parametres betydning for diffusiviteten, undersøges ved hjælp af UV-imaging kombineret med IT simuleringsværktøj.

Målbeskrivelser

Formål / Objective

Denne studieenhed har til formål at underbygge og illustrere væsentlige dele af det teoretiske stof, at give den studerende lejlighed til at anvende almindeligt forekommende, fysisk-kemiske målemetoder og udføre beregninger ud fra egne forsøgsdata. Samtidigt opnås i et vist omfang at gøre den studerende bekendt med hyppigt forekommende analyseapparater. Forsøgene er udvalgt, så de illustrerer anvendelsen af fysisk kemi inden for farmaceutisk-kemiske problemstillinger.
 

Målbeskrivelse / Course outcome

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå og redegøre for grundlæggende fysisk-kemiske love og principper.

 • Forstå og redegøre for principper bag og anvendelsen af udvalgte fysisk kemiske målemetoder inden for farmaci samt lægemiddeldesign og udvikling.

Færdigheder

 • Anvende relevante fagtermer og repræsentationsformer til beskrivelse af fysisk-kemiske love og principper (herunder korrekt angivelse af enheder).

 • Anvende udvalgte fysisk kemiske målemetoder inden for det farmaceutiske område.

 • Anvende IT værktøjer til databehandling af fysisk kemiske eksperimenter samt til præsentation af datamateriale og eksperimentelle resultater.

Kompetencer

 • Overføre fysisk kemisk viden og tillærte færdigheder til andre fag inden for det farmaceutiske område.

 • Vurdere og diskutere opnåede resultater vha fysisk kemiske modeller og teorier, herunder redegøre for modellernes og teoriernes styrker og begrænsninger.

 • Modellere indsamlet datamateriale ved brug af IT-værktøj og forholde sig eksperimenterende og kritisk til værktøjets muligheder og begrænsninger.

Institut for Analytisk Kemi: Øvelser i farmaceutisk fysisk kemi 2012, De Studerendes Råds Forlag.

Forudsætninger / Prerequisites
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at den teoretiske undervisning i farmaceutisk fysisk kemi er fulgt eller følges sideløbende.
11 dage à 4 timer
Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat idet der gives it-kompetencer inden for ”it i faglig kontekst” og ”kritisk, strategisk og kreativt brug af IT”.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 22
 • Praktiske øvelser
 • 44
 • Projektarbejde
 • 17
 • I alt
 • 83
Point
3 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Aktiv deltagelse og rapporter.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter og opgavebesvarelser på grundlag af de udførte forsøg.