SFABA0221U Farmaceutisk fysisk kemi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Pharmaceutical Physical Chemistry

Kursusindhold

Forelæsningsrækken omfatter ca. 25 forelæsninger, hvor den fysiske kemis grundprincipper inden for thermodynamik (herunder faseligevægte, opløsninger, elektrolytopløsninger, elektrokemi) og reaktionskinetik gennemgås. I de resterende forelæsninger anvendes de fysisk-kemiske principper på grænseflade- og kolloidkemi, holdbarhedsproblemer, faseligevægte og strukturelle aspekter i systemer af farmaceutisk interesse samt på makromolekylære forhold af relevans for farmaci og biologi. Forelæsningerne omfatter endvidere ca. 3 forelæsninger med oversigt over det teoretiske grundlag for øvelseskurset. Forelæsningsrækken afsluttes med ca. 1 forelæsning af specifik eksamensrelevant karakter. Klasselektionerne har til formål at lære de studerende selvstændigt at arbejde med den farmaceutiske fysiske kemi.

Målbeskrivelser

Formål / Objective

Undervisningen i farmaceutisk fysisk kemi har til formål at give grundlag for forståelse og anvendelse af de fysisk-kemiske principper og videre - i kraft af fagets fundamentale natur - at give et nødvendigt grundlag for de øvrige kemiske fag, for de biologiske fag og for farmaciifagene. Endvidere meddeles det nødvendige grundlag for en række fysisk-kemiske målemetoder. Anvendeligheden af den fysiske kemi demonstreres gennem eksempler, overvejende udvalgt inden for farmacifagområdet.

 

Målbeskrivelse / Course outcome

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå og redegøre for grundlæggende fysisk-kemiske love og principper.

 • Forstå og redegøre for grundlæggende sammenhænge mellem lægemiddelstoffers og andre lægemiddelrelevante molekylers fysisk-kemiske egenskaber og deres opførsel i farmaceutiske, kemiske og biologiske systemer.

Færdigheder

 • Anvende relevante fagtermer og repræsentationsformer til beskrivelse af fysisk-kemiske love og principper (herunder korrekt angivelse af enheder).

 • Beskrive simple fysisk-kemiske problemstillinger vha. matematiske formuleringer.

 • Anvende den opnåede viden ved løsning af fysisk-kemiske problemer ved dels at kunne kombinere et forelagt ukompliceret eksperiment med en teoretisk model, dels at kunne forudberegne eksperimentelle data ud fra en forelagt teoretisk model.

 • Ekstrahere relevant information fra grundlæggende/basal fysisk-kemisk litteratur.

Kompetencer

 • Overføre fysisk kemisk viden og tillærte færdigheder til andre fag indenfor det farmaceutiske område.

 • Vurdere og diskutere eksperimentelt opnåede resultater vha. fysisk-kemiske modeller og teorier, herunder redegøre for modellernes og teoriernes styrker og begrænsninger.

 • Integrere fysisk kemi og farmaci på en sådan måde, at grundlæggende fysisk-kemiske beregninger kan udføres på problemstillinger hentet fra farmacien samt lægemiddeldesign og udvikling.

   

 • Chang, R.: Physical Chemistry for the Chemical and Biological Sciences, University Science Books, 2000.
 • Florence, A.T. & Attwood, D.: Physicochemical Principles of Pharmacy (seneste udgave)
 • Følgende materiale udgivet af Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, De Studerendes Råds Forlag:
 • Noter til fysisk kemi 2007
 • Opgavesamling 2012
 • Øvelser i farmaceutisk fysisk kemi 2012
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende studieenheder: Matematik, fysik samt almen og uorganisk kemi.
•45 forelæsninger á 45 min. der afholdes som dobbeltforelæsninger
•20 klasselektioner á 45 min. der afholdes som dobbeltlektioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 180
 • Forelæsninger
 • 45
 • Kollokvier
 • 20
 • I alt
 • 248
Point
9 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveform / Examination type:
Skriftlig prøve af 4 timers varighed

Prøvedesign / Examination design
Et eksamenssæt består af et antal opgaver. Indbyrdes vægtning af opgaver fremgår af det enkelte eksamenssæt.

Særlige forhold / Special conditions:
Eksaminationstiden deles i to perioder. Der tillægges 60 minutter til periodeskift, således at den samlede eksaminationstid er 4 timer.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I den første 2 timers periode er ingen skriftlige hjælpemidler tilladt.
I den anden 2 timers periode er brug af alle skriftlige hjælpemidler tilladt.
 

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/ er der ved denne eksamen tilgang til:
MathType i begge perioder
og USB adgang (til USBstik med noter mm.) i anden periode.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Beskrivelse af prøven og bedømmelse / Description of examination and assessment criteria.

Beståkrav / Pass criteria

Ved bedømmelsen af besvarelsen kan der samlet set maksimalt opnås 100 point, idet der gives op til 90 point for besvarelsen af eksamenssættes opgaver og op til 10 point for besvarelsens helhedsindtryk. Beståkravet er 50 point. Ved bedømmelse af besvarelsens helhedssindtryk lægges der vægt på i hvor høj grad eksaminanden har demonstreret besiddelse af en solid indsigt i og kendskab til de grundlæggende fysisk-kemiske principper/emneområder behandlet i kurset, herunder bredden i den samlede besvarelse.

Karakterbeskrivelse / Description of grades

12- Fremragende
Der demonstreres udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

 • Eksaminanden har demonstreret en udtømmende viden om og kendskab til den fysiske kemis grundbegreber og deres anvendelse.
 • Eksaminanden har til fulde demonstreret at kunne kombinere forelagte eksperimenter med relevante teoretiske modeller samt evne til at forudberegne eksperimentelle data ud fra teoretiske modeller.
 • Eksaminanden har demonstreret en overbevisende sikker anvendelse af matematiske formuleringer til beskrivelse af fysisk-kemiske problemstillinger
 • Eksaminanden har demonstreret overbevisende sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og formalisme (symboler, enheder etc.).
 • Eksaminanden har til fulde demonstreret evnen til at analysere, udvælge og sammenfatte forelagte fysisk-kemiske beskrivelser og tilhørende datamateriale.
 • Eksaminanden har til fulde demonstreret evne til at genkende og reformulere fysisk-kemiske principper i ukomplicerede farmaceutiske problemstillinger.

7- God
Der demonstreres opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

 • Eksaminanden har demonstreret en omfattende viden om og kendskab til den fysiske kemis væsentligste grundbegreber og deres anvendelse.
 • Eksaminanden har i stort omfang demonstreret evne til at kombinere forelagte eksperimenter med relevante teoretiske modeller samt at forudberegne eksperimentelle data ud fra teoretiske modeller.
 • Eksaminanden har demonstreret en rimelig sikker anvendelse af matematiske formuleringer til beskrivelse af fysisk-kemiske problemstillinger.
 • Eksaminanden har demonstreret rimelig sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og formalisme (symboler, enheder etc.).
 • Eksaminanden har demonstreret rimelig sikker evne tilat analysere, udvælge og sammenfatte forelagte fysisk-kemiske beskrivelser og tilhørende datamateriale.
 • Eksaminanden har demonstreret evne til at genkende og reformulere de væsentligste fysisk-kemiske principper i ukomplicerede farmaceutiske problemstillinger.

02 -Tilstrækkelig
Der demonstreres den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

 • Eksaminanden har i besvarelsen demonstreret en acceptabel viden om og kendskab til den fysiske kemis væsentligste grundbegreber og deres anvendelse.
 • Eksaminanden har i acceptabelt omfang demonstreret evne til at kombinere forelagte eksperimenter med relevante teoretiske modeller samt at forudberegne eksperimentelle data ud fra teoretiske modeller.
 • Eksaminanden har demonstreret en acceptabel evne til at opstille matematiske formuleringer til beskrivelse af fysisk-kemiske problemstillinger.
 • Eksaminanden kan i tilstrækkeligt omfang anvende fagets repræsentationsformer og formalisme (symboler, enheder etc.).
 • Eksaminanden har demonstreret acceptabel evne til at analysere og udvælge forelagte fysisk-kemiske beskrivelser og tilhørende datamateriale.
 • Eksaminanden har demonstreret acceptabel evne til at genkende fysisk-kemiske principper i ukomplicerede farmaceutiske problemstillinger.