NMAB13022U Introduktion til matematik for de kemiske fag (MatIntroKem)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Introduction to the Mathematics for the Chemical Sciences (MatIntroKem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Anvendelse af Maple. Komplekse tal. Differentiabilitet og integration af funktioner af 1 variabel. Taylors formel. Løsning af simple differentialligninger. Differentiabilitet af reelle funktioner af flere variable. Ekstremumsundersøgelser for reelle funktioner af flere variable.

Målbeskrivelser

Viden:

Inden for kursusindholdet skal de studerende have kendskab til centrale begreber, kende til et passende bibliotek af teknikker, objekter og formler og inden for dette bibliotek have internaliseret visse dele som umiddelbar paratviden, således at kursusindholdet kan udfoldes i.


Kompetencer:

Inden for fagområder i de rekvirerende bacheloruddannelser hvor matematik spiller en hovedrolle at kunne tilegne sig de fornødne matematikkundskaber, især med henblik på efterfølgende kursers problemstillinger som kræver matematiske løsningsmodeller. Disse kompetencer opbygges under udøvelsen af

Færdigheder:

At kunne:

 • udføre regning med komplekse tal,
 • bestemme grænseværdier for funktioner,
 • udføre differentiation og integration af funktioner af 1 variabel,
 • løse typiske 1. og 2. ordens differentialligninger,
 • opstille Taylorapproksimationer af funktioner af 1 variabel,
 • udføre differentiation og anvende kædereglen på funktioner af flere variable,
 • beskrive funktioner geometrisk ved hjælp af grafer og niveaukurver,
 • bestemme tangenter/tangentplaner til grafer og niveaumængder i planen og rummet,
 • udføre ekstremumsundersøgelser,
 • argumentere korrekt for anvendelse af teori og metoder i opgaveløsning
 • samt anvende Maple, hvor det er relevant i forbindelse med ovenstående.

 

210 min. forelæsning, 180 min. klasseundervisning, 80 min. computerøvelser og 90 min. arbejd selv med instruktorhjælp pr. uge i 9 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 50
 • Forberedelse
 • 76
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, Ugentlige skriftlige opgaver
Skriftlig prøve, 2 stk. af 75 minutter med opsyn.
6 skriftlige afleveringsopgaver (uge 2, 3, 4, 6, 7, 8).
Disse bedømmes med points 0 - 10. Den samlede afleveringsbedømmelse, ALO, er gennemsnittet af de 4 bedste af de 6.

Der er multiple choice prøver i uge 5 (MC1) og uge 9 (MC2), hver på 75 minutter.
Hver af de 2 multiple choice prøver bedømmes med 0 - 10 points.

Det samlede pointtal for kurset udregnes som
0,50 ALO + 0,25 MC1 + 0,25 MC2.

For at bestå kræves
* Det samlede pointtal er mindst 5
* MC1+MC2 er mindst 6
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til multiple choice prøverne må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler er tilladte.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Afleveringsopgaver reeksamineres ved mundtlig. eksamen på maksimalt 30 min. i 4 afleveringsopgavesæt udvalgt af eksaminanden.
Multiple choice prøver reeksamineres ved en samlet multiple choice prøve på 150 min. De 2 delreeksaminer kan tages for sig, som reeksaminanden skønner det nødvendigt for beståelse. Hvilke skal meddeles på forhånd. Ved den mundtlige prøve er der flere interne bedømmere.

Kriterier for bedømmelse

Alle målbeskrivelsens færdigheder kan afprøves gennem afleveringsopgaver og multiple choice prøver. Bedømmelsen foretages ud fra en overordnet vurdering af fordelingen af de studerendes opnåede samlede pointtal.